İletişim Bilgisi Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. 1920’li yılların sonu ve 1930’lu yılların başına dayanmaktadır
II. Amerika Birleşik Devletleri’nde bunalımlı dönemin etkilenmiştir
III. Dikkati daha çok çalışan bireyler üzerine çekmiştir
IV. Maslow, McGregor, Likert, Black ve Mouton bu yaklaşım için önemli görüşler belirtmişlerdir
Verilen Öncüllerden hangisi ya da hangileri İnsan İlişkileri Yaklaşımı ile ile ilgilidir?


I. II. III. ve IV

III. ve IV

I. ve IV

I. II. ve III.

Yalnız IV


2.Soru

Tüm yerel ağların birbiriyle iletişim kurmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen İnternet ağ yapısından önce Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı yerel ağ aşağıdakilerden hangisidir?


İntranet

ASIANET

NETNORTH

ARPANET

BITNET


3.Soru

Bireylerarası iletişim bir amaca sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


İtibar yönetmek

Öğrenmek

İlişki kurmak

Etkilemek

Yardım etmek


4.Soru

"Birbirine benzediği, aynı şeyleri düşünüp,aynı kararları aldıkları varsayılan ve toplumsal ilişkiler nedeniyle aralarında sıkı bağlar bulunmayan inşa topluluğudur."

Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


Ülke

Klan

Kitle

Kabile

Halk


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının politika gündemine dahildir?


Gerçek yaşamda ortaya çıkan gelişmeler sonucu sorun olarak ortaya çıkan ve çözüm bekleyen konular

Kamuyu oluşturan bireylerin kişisel birikimleri ve kişisel ilişkileri

Doğrudan deneyimle öğrendikleri ile gerçek hayatta oluşan olaylar etkilemektedir

Gerçek yaşamda meydana gelen ve gündem maddesi olacak kadar önemli olaylar da medya gündeminin oluşmasına etki eder

Kitle iletişim araçları çalışanlarının kişisel deneyimleri ve yakın çevrelerinde yer alan kişiler de girdikleri ilişkiler de gündemin belirlenmesi üzerinde etki sahibidir


6.Soru

Bireylerin bilgisayar ve bilgisayar ağlarını kullanarak mesaj alışverişinde bulunmalarını ifade eden iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Çevrim dışı iletişim

Çevrim içi iletişim

Bireylerarası iletişim

Yatay iletişim

Çapraz iletişim


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel iletişim süreci içerisinde tek yönlü iletişim ile ilgili özelliklerden biridir?


Yüksek güven duygusu verir

Gönderici üzerinde bir baskı vardır

Yüksek moral verir

Zaman tüketimi söz konusu olabilir

İtaatkar bir yapı gösterirler


8.Soru

30 Yıl Savaşları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basılan ve modern gazetenin öncüsü kabul edilen yayın aşağıdakilerden hangisidir?


Corihintas

River Plate

Acta Duirna

Corantas

Palmerias


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde iletişim sürecinde mesajların üretimi eylemine verilen addır?


Kaynak

Alıcı

Kodlama

Mesaj

Geri bildirim


10.Soru

I. Enformasyon, bilgi edinme ve uzlaşım elde etme isteği
II. Aile ve arkadaşlarla irtibat kurma gibi sosyal ihtiyaçlar
III. Duygusal ve zevke dayalı ihtiyaçların karşılanması
IV. Dikkati odaklaştırması

Yukarıdakilerden hangileri kullanımlar ve doyumlar kuramına göre televizyonun sahip olduğunu işlevlerdendir?


I ve II

I ve III

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV


11.Soru

Taylor, Fayol ve Weber'in kuramcıları olduğu örgüt yaklaşımı aşağıdakilerden hangsidir?


Klasik yaklaşım

İnsan ilişkileri yaklaşımı

İnsan kaynakları yaklaşımı

Sistem yaklaşımı

Olasılık yaklaşımı


12.Soru

Etkileşim sürecinde karşılıklı olarak ilettiğimiz ve anladığımız bilgiye ne ad verilir?


Bağlam

Duygu

Anlama

İçerik

İletişim


13.Soru

Ses, hareketli ya da durağan görüntü ve metin türü farklı ortamlarla mesajların iletilebilmesi anlamına gelen çevrim içi iletişim özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Paket-değişim

Çoklu ortam

Etkileşim

Eş zamanlılık

Bağlantılı metin


14.Soru

I. Klasik Yaklaşım
II. İnsan İlişkileri Yaklaşımı
III. İnsan Kaynakları Yaklaşımı
IV. Sistem Yaklaşımı
V. Olasılık Yaklaşımı
Verilen öncüllerden hangileri Örgüt'ü açıklayan temel yaklaşımlar arasındadır?


I. II. III. IV. ve V.

I. II. IV. ve V.

I. II. III. ve V.

II. III. IV. ve V.

I. II. III. ve IV.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişimin var olabilmesi için gerekli olan başlıca özellikler biri değildir?


Kültürler farklı, birbirinden ayırt edilebilir olmalıdır.

Kültür ve iletişim arasında bir ilişki olmalıdır.

Farklı kültürlere sahip olmak iletişimi kolaylaştırır.

Kültürde yer almak, belirli bir tarzda iletişim kurmak anlamına gelir.

Ortak kültüre sahip olmak iletişimi kolaylaştırır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir eş zamansız iletişim örneğidir?


Yüz yüze konuşma

Telefon konuşması

Sohbet (chat)

E-posta

Web konferansı


17.Soru

"Bu tür kültüre sahip toplumlarda cinsiyet farklılıkları belirgindir. Kadının hassas olduğu ve ilişkileri koruduğu düşünülür. O toplumdaki bireylere göre kadınlar ağlar, erkekler ağlamaz; erkekler kendilerini korumak için kavga edebilir ancak
kadınlar kavga edemez."

Yukarıda betimlenen kültürel özellik Hofstede'in kültürel boyutlarından hangisi çerçevesinde değerlendirilmektedir?


Güç mesafesi

Evrensellik-tikelcilik

Erillik – dişillik

Belirsizlikten kaçınma

Hoşgörü-baskı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hofstede’nin ortaya koymuş olduğu "Zayıf Belirsizlikten Kaçınma" ilkesinin özellikleri arasında yer almamaktadır?


Çatışma ve duygular gösterilmemelidir

Farklı olan merak uyandırır

Olağan dışı, yeni davranış ve fikirleri desteklerler

Kesinlik ve dakiklik öğrenilmelidir

Ait olma, saygı ve başarıdan motive olurlar


19.Soru

Kullanıcılara kendi profillerini yapılandırma, arkadaş listesi oluşturma ve gezinme olanağı veren ilk sosyal bağ sitesi aşağıdakilerden hangisidir?


BlackPlanet

MiGente

LiveJournal

AsianAvenue

SixDegrees


20.Soru

Bir örgütte doğası gereği kaç farklı tür kural vardır?


2

3

4

5

7