İletişim Bilgisi Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye'de radyo yayınları hangi yıl başlamıştır?


1923

1956

1980

1927

1965


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tek zamanlı (monokronik) kültürlere bir örnek oluşturmaz?


Akdeniz ülkeleri

Amerika Birleşik Devletleri

İskandinav ülkeleri

İsviçre

Almanya


3.Soru

Skype programı aşağıdaki çevrim içi iletişim araçlarından hangisine girer?


Chat

E-posta

Forum

Web konferansı

Sosyal medya


4.Soru

Toplumun farklı seçeneklere karşı daha toleranslı olması, kültürel boyutlardan hangisinin düşük yoğunlukta olduğunu gösterir?


Bireycilik

Erillik

Dişillik

Uzun-kısa dönemli uyum

Belirsizlikten kaçınma


5.Soru

Örgütlerde Tek Yönlü - İki Yönlü İletişimin özellikleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin iki yönlü iletişim ile ilgili olduğu söylenebilir?


İtaatkâr bir yapı gösterirler

Gönderici için daha fazla prestij ve otorite sağlanır

Yüksek güven duygusu verir

Bilgi hakkında az güven vardır

Alıcılara bir engel söz konusudur


6.Soru

Sosyal uzaklık hangi ortamlarda oluşur?


Karşılıklı normal ölçülerde oturma  

Bir masa çevresinde oturma 

Kahve molalarındaki masalar etrafındaki uzaklık

Çay molalarındaki masalar etrafındaki uzaklık

Örgütte çok yakından tanımadığımız kişilerle oluşan ortamlar


7.Soru

Uzaktan garsona “hesap”, diyerek seslenip, elimizle, yazıyormuş gibi işaret yapmak, sözel olmayan mesajların özellikle hangi özelliğine örnektir?


Tekrar etme

Tamamlama

Yerine geçme

Tanımlama

Düzenleme


8.Soru

Aşağıdakilerden hangi kurama göre, iletişim ortamındaki belirsizliğin ortadan kaldırılabilmesi için, görevlere uygun zenginlikte ortamların kullanılması
gerekmektedir?


Ortam zenginliği

Sosyal bulunurluk

Sosyal bilgi işleme

Hiperkişisel bakış açısı

Topluluk olma


9.Soru

Analitik düşünme süreçlerinin çalıştırılmasına yardımcı olan bir iletişim süreci olarak da tanımlanan kavram aşağıdakillerden hangisidir?


Eş zamanlı iletişim

Eş zamansız iletişim

Ağ iletişimi

Sanal iletişim

Doğrudan iletişim


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir örgütteki iletişim ile ilgili kurallardan biri değildir?


Hiyerarşik kurallar

Görev ile ilgili kurallar

Söylentiler ile ilgili kurallar

Çalışma grubu ile ilgili kurallar

Bireysel kurallar


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin doğasında bulunan öğelerden biri değildir?


Kitle iletişimi karmaşık ve biçimsel olmayan kuruluşlar tarafından üretilir.

Bu kuruluşlar rekabetin çok olduğu ortamlarda bulunurlar.

Kâr amaçlı kuruluşlardır.

Kitle iletişim kuruluşlarının çalışmasını sağlamak çok büyük miktarda para gerektirir.

Kitle iletişim kuruluşları çeşitli eşik bekçilerine (gatekeeper) sahiptir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişimin temellenen unsurlarından biri değildir?


Beklenti

Saygı

Hoşgörü

Anlayış

Empati


13.Soru

Hofstede dört kültürel boyutlu modeline Michael Bond ve arkadaşları hangi boyutu ekleyerek “5D” (five dimensions – beş boyut) modelini ortaya koymuşlardır?


Erillik – dişillik

Uzun – kısa dönemli uyum

Belirsizlikten kaçınma

Güç mesafesi

Bireycilik – ortaklaşalık


14.Soru

İnternetin atası sayılan yerel ağlardan ilki aşağıdakilerden hangisidir?


ARPANET

TURNET

NETNORTH

BITNET

EARN


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının temel ilkelerinden biri değildir?


Kapalı sistemler belirsizlik barındırmazlar.

Bütün, sadece parçaların özeti değildir.

Bir sistem birbiriyle ilişkili parçalardan meydana gelir.

Açık sistem bir dönüşüm modeli olarak görülebilir.

Sistemdeki parçalar arasında hiyerarşik bir düzen vardır.


16.Soru

........ süreci anonim, heterojen bir alıcı kitlesine iletilerin gönderilmesi işidir.

Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki karavmlardan hangisi ile doldurursanız doğru olur?


İletişim

Kitle

Kitle toplumu

Kitle iletişimi

Modernizm


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eş zamansız iletişim araçlarından biridir?


Sohbet

E-posta

Webex

Adobe Connect

Flickre


18.Soru

Toplumsal geçiş süreçlerinde ya da bir toplumun bir kesiminin hızla değişmeye başladığı süreçte ortaya çıkan kuralsızlık olarak anılan anomi kavramını geliştiren kişi kimdir?


Alexis de Tocqueville

Emile Durkheim

Ferdinand Tönnies

Ortega y Gasset

Jurgen Habermas


19.Soru

  1. Paket-değişim,
  2. Çoklu ortam,
  3. Etkileşim,
  4. Eş zamanlılık
  5. Bağlantılı metin

Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri çevrim içi iletişimi diğer iletişim biçimlerinden ayıran temel özellikle­rdir?


I, III, V

II, III, IV

II, IV ve V

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


20.Soru

Çevrim içi iletişime yönelik kişisel olmayan etkileşim bakış açısına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Bu bakış açısı temelde, sosyal bilgi süreci kuramına dayanmaktadır.

Çevrim içi iletişim konusunda 1980’lerden önceki dönemde yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Bilgisayar ortamı bireyler arasında bireysel olmayan bir iletişim yaratır. 

Bilgisayar ortamı, iletişim kuran bireylere ilişkin sosyal ipuçları barındırmaz.

Yüz yüze iletişim bilgisayar ortamında gerçekleşen iletişimden çok daha etkilidir.