İlk Dönem İslam Tarihi Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hac, müslümanlara ne zaman farz kılınmıştır?


Hicretin 7.yılında 629 da,

Hicretin 8.yılında 630 da,

Hicretin 11.yılında 633 de,

Hicretin 9. yılında 631 de,

Hicretin 10.yılında 632 de,


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Arabistan’da Kurulan Devletlerden biri değildir?


Sebeliler

Nabatîler

Tedmürlüler

Gassânîler

Hireliler


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Uhud Savaşı’nı kaybetmelerinin en temel sebebidir? 


Medine’nin savunmasız kalması  
İslam ordusunun azlığı  
Kureyş ordusunda paralı askerlerin bulunması  
Ebu Süfyan’ın, Kureyş ordusunun komutanı olması  
Okçuların Ayneyn tepesini terk etmeleri 

4.Soru

Müslümanlarla Bizanslar arasında yapılan ilk savaş  aşağıdakilerden hangisidir?


Mute savaşı,

Tebük savaşı,

Hayber savaşı,

Huneyn savaşı,

Uhud savaşı,


5.Soru

Bedir Savaşı'ndan sonra Mekkelilerin intikam almak ve Suriye kervan yolunu tehdit altından kurtarmak için harekete geçmeleri hangi savaşa yol açmıştır?


Uhud

Hendek

Hayber'in Fethi

Mute Savaşı

Huneyn Savaşı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Müşriklerin  Hz. Muhammed’i Hz. Muhammed’i terk etmelerini sağlamak amacıyla Hâşimoğullarına uyguladığı ambargolardan değildir?


İnançlarını terk etmeye zorlanılacak

Onlarla alışveriş yapılmayacak

Onlarla konuşulmayacak

Hâşimoğullarına kız verilmeyecek, onlardan kız alınmayacak

Sosyal, siyasî ve ekonomik ilişkilerini askıya alarak


7.Soru

Resulullah ölse veye öldürülse bile müslümanların savaş meydanında ve islamda sebat etmeleri gerektiği Al-i İmran (3/144) suresinde belirtilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yazılan ayet aşağıdaki savaşlardan hangisi hakkında yazılmıştır ?


Uhud

Bedir

Hendek

Sıffın

Yermük


8.Soru

Hz. Muhammed açık tebliğ dönemine hangi surenin nazil olmasından sonra başlamıştır?


Hicr

Alak

Fatiha

Duha

İnşirah


9.Soru

I. Fetihle birlikte İslam'ın yayılışı hızlanmıştır.

II. Kan dökülmeden fethedilmiştir.

III. Mekke müşrikleri affedilmiştir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Mekke'nin fethi ile ilgili doğrudur?


I,II

I,II,III

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III


10.Soru

Hicret öncesi Medine için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Güçlü bir merkezi otorite vardı.

Toplumda kabile gelenekleri hâkimdi.

Kan davaları toplumda yaygındı.

Arap ve Yahudilerin mahalleleri ayrıydı.

Her topluluğun köyü birbirinden uzaktı.


11.Soru

Hz. Cebrail, Hz. Muhammed'e "Oku" emrini verdikten sonra aşağıdaki ayetlerden hangisini bildirmiştir?


Alak 96/1-5

Duhâ 93/1-11

Şuara 26/214

Nahl 16/106

Fussilet 41/1-13


12.Soru

Medine’ye ilk hicret eden Müslüman aşağıdakilerden hangisidir?


İbnü’d-Duğunne

Ebû Seleme*

Es‘ad b. Zürâre

Mus‘ab b. Umeyr

Utbe


13.Soru

Suriye topraklarındaki Busrâ’da bir manastırda yaşayan Rahip Bahira’nın, Hz. Muhammed hakkında Ebu Talip’e tavsiyesi aşağıdakilerden hangisidir?


Şam’a götürmesi

Busrâ’da bırakması

Her kervanla yanında götürmesi

Eğitimi için çaba sarfetmesi

Mekke’ye götürmesi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hicretten önce Yesrib'de bulunan kabilelerden birisi değildir?


Benî Kurayza

Benî Kaynukâ'

Evs

Kureyş

Hazrec


15.Soru

Kur’ân-ı Kerim’de Kureyş (Îlâf) sûresindeki “îlâf” terimi hangi tarihi olaya işaret eder?


Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma teşebbüsü
Huzâa kabilesinin Cürhümlüler’i Mekke’den çıkarması
Kusay b. Kilâb’tan sonra Kureyş kabilesi kollarının “Kan Yalayanlar (Ahlâf)”, “Koku Sürünenler (Mutayyebîn)” ve tarafsızlar şeklinde üçe bölünmesi
Hâşim b. Abdümenâf ve kardeşlerinin çevre ülkeler nezdindeki girişimleri sonucu Mekke ekonomisinin dışa açılması
Abdülmuttalib’in Cürhümlüler tarafından kapatılan Zemzem kuyusunu yeniden açması

16.Soru

Bedir savaşından sonra Mekke'li esirlerden bazıları karşılıksız, bazıları ise on müslümana okuma yazma öğretmelerinin karşılığında serbest bırakılmışlardır. Bu olay Hz. Muhammet'in hangisine daha çok önem verdiğini gösterir?


Ticarete

Mal ve Mülke

Ganimete

İnsan hayatına 

Savaşa


17.Soru

Hz.Peygamber'in veda hutbesinde; "Devamlı dönmekte olan zaman, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü durumuna dönmüştür. Bir yıl on iki aydır, bunlardan dördü mukaddes aylardır." demiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu aylardan biri değildir?


Zilkâde

Zilhicce

Şevval

Muharrem 

Receb


18.Soru

Sahabelerden hangisi rüyasında ezanı öğrenmiş ve bu rüyayı peygamber efendimize anlaşmıştır ?


Bilal-i Habeşî

Abdullah b. Zeyd b. Salebe

Enes b. Mâlik

Ka'b b.Mâlik

Ebû Süfyân


19.Soru

Hazreti Peygamber'in hicretten sonra Tâbe ya da Taybe adını verdiği şehrin eski adı aşağıdakilerden hangisidir? 


Zûselm

Yesrib

Ravza

Cuhfe

Sicsic


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı'ndan sonra yaşanan ve Müslümanlar için üzücü gelişmeler olarak ifade edilen olaylardan birisidir?


Bi'r-i Maûne Faciası

Benî Nadîr Gazvesi

Benî Müstalik Gazvesi

Kurayza Gazvesi

Hendek Savaşı