İlk Dönem İslam Tarihi Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hz. Peygamber'e Allah tarafından “raûf ve rahîm” sıfatları hangi özelliğinden dolayı verilmiştir?


Çok şefkatli ve merhametli olmasından dolayı

Sabrı ve şükründen dolayı

Alçak gönüllülüğünden dolayı

Cömertliğinden dolayı

Azim ve cesaretinden dolayı


2.Soru

"Kâdisiye savaşından önce nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda ashabın görüşünü soran Hz. Ömer, müzakereler sonucunda orduyu kendisinin yerine başka bir kişinin komuta etmesi kararı uygun görülünce, Sa‘d b. Ebû Vakkas’ı komutanlığa getirmiştir." bu olay Hz.Ömer'in yönetimle ilgili hangi yönünü ortaya koymaktadır?


Denetime verdiği önemi

Fetihlere verdiği önemi

Devlet adamılarına verdiği önemi

Ordu yönetimine verdiği önemi

İstişareye verdiği önemi


3.Soru

Hz. Hasan’a Hz. Ali’nin vefatından sonra Kûfe’de biat edildi. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hasan’a biat sırasında ileri sürülen fakat Hz. Hasan’ın kabul etmediği koşuldur?


İsyancılarla savaşılması

Kuran’a uyulması

Hz. Muhammed’in sünnetine uyulması

Muaviye’nin öldürülmesi

Önceki dört halifenin uygulamalarının sürdürülmesi


4.Soru

Hz. Osman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İlk Müslümanlardandır.
Zinnûreyn lakabını almıştır.
İki hicret sahibidir.
Üstün bir haya duygusuna sahiptir.
Bedir Savaşı’na katılmıştır.

5.Soru

Peygamber Efendimiz nerede doğmuştur?


Yemen

kudüs

Hicaz

Mekke

Medine


6.Soru

Tarihçiler tarafından Sükûnet Dönemi olarak adlandırılan Hz. Osman'ın halife olduğu dönem hangi tarihler arasını kapsar?


638-644

644-650

650-656

656-662

662-668


7.Soru

Kenar-ı Diclede bir kurt aşırsa bir koyunu. Gelir de Adl-i ilâhî sorar Ömer’den onu! Mehmet Akif Ersoy'un Hz Ömer ile ilgili yazdığı bu dizeler, onun hangi özelliğini ifade etmektedir?


Askeri liderliğini

Adil olmasını

Devlet başkanlığını

İstişareye önem verdiğini 

Sorumluluk duygusunu


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların birbirlerine karşı yapmaması gereken davranışlardan birisi değildir?


Kin tutmak

Borç vermek

Haset etmek

Sırt çevirmek

İlgiyi kesmek


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali'den Hz. Osman'ın kanını talep için bir araya gelen topluluk içinde yer almamıştır?


Beni Ümeyye 

Hz. Aişe

Talha bin Ubeydullah

Abdullah bin Amir

Sa'd bin Ebi Vakkas


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Hasan’ın Muaviye’yle barış yapmasının sebeplerinden biri değildir?


Hz. Hasan’ın genel anlamda barışa meyilli bir kişiliğinin olması.

Müslümanlar arasındaki savaşların sorumluluğunu üstlenmek istememesi.

İç savaşın bir çözüm olmadığına dair olan inancı.

Komutanı Ubeydullah’ın Muaviye saflarına geçmesi.

Muaviye’nin barış karşılığı önerdiği 1.000.000 dirheme olan ihtiyaç.


11.Soru

Bazı gerekçeleri ileri sürerek zekat vermeyen kabilelere savaş açılmaması gerektiğini savuan sahabi kimdir?


Hz. Osman 

Hz. Ömer 

Hz. Ali 

Abdurrahman b. Avf

Zeyd b. Harise


12.Soru

I. Mısır
II. Kufe
III. Basra
IV. Şam

Halife Osman'ı indirmek isteyen isyancılar yukarıdaki illlerden hangisinden veya hangilerinden başkente gelmişlerdir?


Yalnız I

II ve IV

I, III ve IV

I, II ve III

I ve III


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz.Ebu Bekir'in Halife seçilmesinden sonra isyan eden Arap kabilelerinin isyan nedenlerinden biri değildir?


Bağımsız kabile şeklinde varlıklarını sürdürmek,

İslamiyetin bir kuralı olarak verdikleri  Zekatı vermemek,

Zaten içselleştiremedikleri islamiyeti bırakıp eski putperes din ve inançlarına geri dönmek,

Karışık durumdan yararlanarak diğer kabileleri yönetimlerine alıp kendi devletlerini kurmak,

Kimi Kabilelerin İslam dinine inandıkları için değil siyasi nedenlerle girmiş olmaları,


14.Soru

Hz. Ömer döneminde şehirlerde mali işler, kimler tarafından yürütülürdü?


Kadılar

Eşraflar

Divan Katipleri

Ahdaslar

Haraç amilleri


15.Soru

İslâm öncesi dönemde Kâbe’de bulunan putların en büyüğü ve bütün putperest Arap kabileleri tarafından ilah olarak kabul edilen put aşağıdakilerden hangisidir? 


İsâf  
Nâile  
Menât  
Lât  
Hübel 

16.Soru

Kâdisiye Savaşı'nın İslâm tarihinin en önemli zaferlerinden biri olmasının en önemli sebebi nedir?


Kuzey Irak ve İran’ın kapılarının müslümanlara açılmış olması

Ağır kayıpların verdiği bu savaşta müslümanların çok miktarda ganimet ele geçirmiş olması

Bizans kuvvetlerine büyük zayiat verilmiş olması

Kudüs'ün müslümanlar tarafından ele geçirilmiş olması

Sâsâni İmparatorluğu'nun İslam ülkelerine katılmış olması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebû Bekir'in yönetimde Hz. Peygamber’den örnek aldığı prensiplerden birisi değildir?


İstişare, 

Herşeyi hoşgörmeme,

Kararlılık, 

 Ehliyet,  

İnsan haklarına saygı,


18.Soru

Bedir savaşının başlamasında ana etkenlerden biri olan büyük kervan kime aittir?


Talha

Ebubekir

Ebu Cehil

Ebu Leheb

Ebu Süfyan


19.Soru

Peygamber efendimizin Hz. Mâriye’dan dünyaya gelen çocuğu aşağıdakilerden hangisidir?


Kasım

Abdullah

Zeynep

Fatıma

İbrahim


20.Soru

Hz. Muhammed’e ilk vahiy nerede gelmiştir?


Hira Mağarası

Ağrı Dağı

Sevr Mağarası

Mekke

Medine