İlk Dönem İslam Tarihi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ridde olayları esnasında yaşanan gelişmeler arasında değildir?


Sahte peygamberler çıkmıştır

Zekat vermek istemeyenler olmuştur

Siyasi nedenlerle iman edenler inkâra başlamıştır

Ele geçirilen esirler serbest bırakıldı

Hz. Ebu Bekir'e karşı isyanlar başlamıştır


2.Soru

Hz. Peygamber'e Hicret'in kaçıncı yılında savaşa izin veren âyetler nazil olmuştur?


1.

2.

3.

4.

5.


3.Soru

Mekke'nin fethedilmesine sebep olan aşağıdakilerden hangisidir?


Hz. Peygamberin fethi rüyasında görmesi

Mekkelilerin Müslümanlara eziyet etmeleri

Müslümanların askeri gücünün artmış olması

Kureyşin Hudeybiye antlaşmasını bozması

Hudeybiye antlaşmasının Müslümanların aleyhine olması


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer'in ardından yapılan halife seçimiyle ilgili yanlış bir bilgidir?


Yeni halifeyi Hz. Ömer'in belirlediği altı kişilik şura heyeti belirlemiştir.

Görüşmelerin ilk safhasında bazı tartışmalar çıkmıştır.

Yeni halifeyi Mescid-i Nebevî'yi dolduran kalabalık önünde Ebû Talhâ el-Ensârî açıklamıştır.

Yeni halife seçiminde son ikiye Hz. Ali ve Hz. Osman kalmıştır.

Adaylardan halife seçilmedikleri takdirde hangi adayı destekledikleri öğrenilmiştir.


5.Soru

Kur'an-ı Kerim'in mushaf haline getirilmesi hangi savaş sonrasında olmuştur


Yermük

Akraba

Nihavend

Nehrevan

Sıffin


6.Soru

Hangi savaştan sonra Suriye Bizans'ın elinden çıkarak İslam topraklarına katılmıştır?


Fihl Savaşı

Mercürrûm Savaşı

Kâdisiye Savaşı

Köprü Savaşı

Yermük Savaşı


7.Soru

I- Sıffın savaşından sonuç alınamamıştır. II- Ordunun bir kısmı Muaviye’nin ordusuna katılmıştır. III- Tahkim olayı gerçekleşmiştir. IV- Hz. Ali halifelik iddiasından vazgeçmiştir. Yukarıdakilerden hangileri Hz. Ali’nin ordusundaki görüş ayrılıklarının sonuçlarındandır?


I ve II

I, II ve III

I, III ve IV

I ve III

I, II ve IV


8.Soru

Hz.Peygamber'in Mekke fethinden sonra Ka^be önünde toplanmış olan düşmanları hakkında genel af ila^n ederek gönüllerini İsla^m’a kazanmak istemesi peygamber efendimizin hangi özelliğine bir örnektir?


Cesaret

Alçakgönüllülük

Şefkat

Hoşgörü

Duyarlı oluşu 


9.Soru

Ecnâdeyn Muharebesi kimin döneminde aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır? 


Hz. Osman döneminde, Sasanilere karşı 
Hz. Muhammed döneminde, Habeşlilere karşı 
Hz. Ebû Bekir döneminde, Bizans’a karşı 
Hz. Ömer döneminde, Gassanilere karşı 
Hz. Ali döneminde, Sasanilere karşı 

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebubekir'in halifeliği dönemindeki icraatlarından biri değildir?


Arap yarımadasında birliği sağladı

Kur'an-ı Kerim'i bir araya toplattı

Halifeliğini kabul etmeyen Hz. Ali ile mücadeleye girdi

Irak ve Suriye bölgelerine fetih hareketlerine başladı

Peygamberlik iddiasında bulunanlarla mücadele etti


11.Soru

Hangisi Hz.Ömer döneminde valilerin görevlerinden biri değildir?


Şehirde emniyet ve asayişi sağlar,

Malî işleri düzenlemek

Adlî işleri yürütmek

Ganimetleri taksim etmek

Devlet görevlilerinin maaşlarını dağıtmak


12.Soru

Aşağıda Hz. Ömer ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Hz. Ömer, Hulefâ-yi Raşidîn devrinin ikinci halifesidir.

Hz. Ömer hilâfet makamında yirmi yıl kadar kalmıştır.

Onun döneminde Sâsânî İmparatorluğu tarihe karışmıştır.

Hz. Ömer önceleri İslâm’a karşı aşırı tepki gösterenlerin arasında yer almaktaydı.

Müslüman olduktan sonra, onun ileri sürdüğü bazı görüşleri destekleyen ayetler inmiştir.


13.Soru

Ridde olaylarının bastırılmasından sonra Hz. Ebu Bekir'in ilk fetih hareketleri nereye olmuştur?


Habeşistan-Mısır

Yunanistan-İspanya

Irak-Suriye

Kuzey-Batı Afrika

Mezopotamya-Likya


14.Soru

Elçiler yılında (9/630) kabilesinin başında Hz. Peygamber’e gelerek Müslümanlığını açıklayan aşağıdaki kişilerden hangisi kısa süre sonra gerçekleşen ridde olaylarına katılmış ve yakalanıp Medine’ye esir olarak getirilmiş, kendisine niçin böyle davrandığı sorulduğu zaman, önceki dönem için, “Allah’a yemin ederim ki, bir an olsun bile iman etmemiştim” cevabını vermiştir?


Uyeyne b. Hısn

Kurre b. Seleme

Fücâe b. Abdüyâlil

Eş‘as b. Kays

Esved el-Ansî


15.Soru

Mekkeli tacirlerin dışa açılması için Bizans İmparatoru ile anlaşma imzalayan kişi kimdi?


Benî Kinâne

Hâşim b. Abdümenâf

Kusay b. Kilâb

Benî Hâris

Abdülmuttalip


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sıffîn Savaşı’nın sonuçlarından biridir?


İslâm toplumundaki bölünmenin derinleşmesi
Muâviye’nin Medine’yi ele geçirmesi
Sıffîn’in Hz. Ali’nin eline geçmesi
Muâviye’nin bir daha Hz. Ali’ye karşı toparlanamaması
Hz. Ali’nin ordusunun kesin bir zafer kazanması

17.Soru

Hz. Osman'ın hanımı Rukıyye’nin hastalığı sebebiyle katılamadığı, Hz. Peygamberin savaşa katılanlardan sayarak ganimet verdiği savaş hangisidir?


Uhud

Hendek

Bedir

Sıffın

Ridde


18.Soru

Peygamber efendimizin ilk eşi ve vefat edene kadar peygamberimizin tek eşi olan hanımı kimdir?


Hz.Aişe

Hz. Hatice

Hz. Hafsa

Hz. Safiyye

Hz. Sevde


19.Soru

"Hz. Ebu Bekir döneminde gerçekleşen ve Müslümanların bütünlüğünü tehdit eden Ridde olaylarının nedenlerini iki başlık altında toplamak mümkündür."

Bu nedenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?


Maddi ve manevi

Sosyal ve kültürel

İlmi ve fenni

Tarihi ve mezhebi

Dinî ve siyasi


20.Soru

Hicretten önce Medine’ye öğretmen olarak görevlendirilen ilk şahıs aşağıdakilerden hangisiydi?


Ebû Ubeyde b. Cerrah

Mus‘ab b. Umeyr

Zeyd b. Sâbit

Muâz b. Cebel

Zeyd b. Hârise