İnfaz Hukuku Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin düzenli bir yaşam sürdürmeleri sağlanır.
  2. Kanunlarda gösterilen tutum, davranış ve eylemler ile kurum düzenini ihlal edenler hakkında Kanunda belirtilen disiplin cezaları uygulanır.
  3. Ceza infaz kurumları kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkilere dayanarak nitelikli elemanlarca denetlenir.

Verilenlerden hangileri hapis cezaları infaz rejiminin düzenlendiği ilkeler arasında yer alır?


Yalnız I

 

I ve II

 

II ve III

 

I ve III

I, II ve III


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cezaevlerinde geçerli olan alt kültürün önemli kurallarından değildir?


Başkalarının işine karışma, kendi işinle ilgilen.

Soğukkanlı ol ve duygusal açıdan kendini kontrol et.

Diğer hükümlülerden çıkar sağlamaya çalışma.

Cezaevi idaresine karşı mesafeli ol.

Esnek ve uyumlu davran.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında gözetilecek ölçütlerden değildir?


Hükümlünün geçmişi

Suçluluk nedeni

Cezanın süresi

Kişisel doğası

Ceza infaz kurumundaki davranışları


4.Soru

Bir infaz kurumunda aşağıdaki müzik aletlerinden hangisine izin verilmez? 


Elektro gitar

Kemençe 

Keman 

Kanun

Ney 


5.Soru

Ceza infaz kurumlarında, kurumun tamamında yapılacak arama en fazla ne kadar süre aralıkla yapılır?


Haftada bir

On günde bir

On beş günde bir

Ayda bir

Yılda bir


6.Soru

İnfaz hukuku kurallarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin kaç ilke bulunmaktadır?


2

 

3

 

4

 

5

6


7.Soru

I. cezalarının türü ve süresi
II. mahkûmiyet ilamının tarih ve numarası
III. infaza başlandığı gün

yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri hükümlü defterine kayıt edilen bilgiler arasındadır?


I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız III

I, II ve III


8.Soru

Cezanın kanunda bulunması ve gerektiğinde uygulanması, böylece toplumun hukuk düzenine ve güveninin muhafazası ve artırılması ile infazın amaçlarından hangisi sağlanmış olur?


Negatif genel önleme

 

Pozitif genel önleme

 

Negatif özel önleme

 

Pozitif özel önleme

Yeniden topluma kazandırma


9.Soru

I. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
II. müebbet hapis cezası
III. süreli hapis cezası

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 5237 s. TCK'ya göre hapis cezalarının türlerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


10.Soru

Hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin her türlü maddi temasının önlendiği, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebilecek şekilde izlenebildiği ve ceza infaz kurumu idaresinin bu iş için tahsis ettiği özel bölümde yapılan görüşmelere ne ad verilir?


Açık görüş

Kapalı görüş

Yarı kapalı görüş

İzinli görüş

Sınırlı görüş


11.Soru

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar kaç gün aralıklarla ziyaretçileri ile görüşme yapabilir?


5

10

15

20

25


12.Soru

Hükümlüler hücrelerde yalnız bulunurlar fakat yemek ve çalışma alanlarında bir arada olabildiği infaz sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Auburn Sistemi

Pensilvanya Sistemi

Hücre Sistemi

Topluluk Sistemi

Kademeli Serbestlik Sistemi


13.Soru

Cezanın nitelikleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Cezanın mutlaka kanunda düzenlenmiş olmasına cezaların şahsiliği ilkesi denir. 

Cezanın sadece (o) suçu işleyen kişiye uygulanmasına kanunilik ilkesi denir. 

Ceza geri alınamayacak şekilde kesinleşmiş olmalıdır. 

Ceza devlete az yük getirmelidir.

Ceza kollektifleştirilebilir olmalıdır. 


14.Soru

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanları aşağıdakilerden hangisi ziyaret edemez?


Vasisi

Büyükbabası

Eniştesi

Torununun çocuğu

Büyükbabasının anne ve babaları


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumlarında uyulması gereken kurallardan değildir?


Ceza infaz kurumlarına giren avukatlarca savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan edilen belge ve dosyalar incelemeye tabi tutulmaz.

Konusu suç teşkil etmemekle birlikte ceza infaz kurumlarına sokulması yasak olan her türlü eşya, çıkışta sahibine verilmek üzere idare tarafından muhafaza altına alınır.

Hükümlüler, odalarından çıkış ve dönüşlerinde ayrı yerlerde ve farklı memurlarca üst ve eşya aramasına tabi tutulur.

Aramalarda insan onuruna saygı esastır.

Şüpheli durumda elle arama her durumda yapılır.


16.Soru

İnfaz Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi hükümlüyü ziyaret edemez?


Dayı

Hala

Teyze

Hükümlünün adını verdiği bir isim

Enişte


17.Soru

I. Diğer hükümlü ve grupların kurallarını itirazsız kabul etme
II. Benzer arayışlara sahip diğer hükümlülerle ilişki
III. Normal olmayan cinsel davranışlar ile talih oyunlarına hazır olma

Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri cezaevilileşmenin kuvvetli olduğu sonucuna götüren koşullar arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


18.Soru

Cezaevi alt kültürü ve cezaevilileşme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Hükümlülük sırasında olumlu sosyal ilişkilerin korunması cezaevilileşmeyi kolaylaştırır. 

Hiçbir ülkenin cezaevi yaşamı diğerine benzemez. 

Cezaevleri bulundukları toplumu ve onun kültürünü yansıtır.

Çocuk infaz evlerinde alt kültüre uyum daha kolaydır. 

Hapis cezasının uzunluğu cezaevilileşmeyi kolaylaştırır. 


19.Soru

Hükümlünün gelecekte, sosyal sorumluluk sahibi, suç işlemeden bir yaşam sürdürecek yetenek kazanması amacını güden infaz kurumunda gösterilen çabalara ne ad verilir?


Yeniden topluma kazandırma

Yeniden ihya

Şartlı salıverme

Şartlı tahliye

Toplumsal hizmet


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeniden topluma kazandırmada dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?


insan onuruna aykırı olmaması

katlanmak zorunda kalacağı bazı davranışlara yönlendirmeye dönüşmemesi

Hükümlünün katılımcı rolü ön planda olmalı

bireyselleştirmeye önem verilmeli

hükümlünün yeniden suç işlemesini önlemeye yönelik olarak üretken olması teşvik etmemek