İnfaz Hukuku Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kısa süreli hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir (TCK m.50/1).Çevirmede esas alınacak para miktarı TCK m.52/2’de belirtilmiştir. Buna göre bir gün karşılığı en az ............., en fazla ............. TL olmak üzere adli para cezasına çevrilir.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


10-50

20-70

20-100

30-100

50-100


2.Soru

Kesinleşen kararlara karşı olağanüstü itirazla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Hakkında hüküm verilmiş kişi, olağanüstü itiraz yolunun başlatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na  talepte bulunamaz. 

Olağanüstü itirazın konusunu yerel mahkemelerin verdiği kararlar oluşturur. 

Olağanüstü itirazda yetkili makam Yargıtay Ceza Genel Kuruludur. 

Olağanüstü itiraza, kararın verildiği tarihten itibaren iki ay içinde başvurulabilir. 

İtirazın reddine ilişkin kararlar için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilir. 


3.Soru

Hangisi cezaevlerinde insanca infaz ilkelerinin belirlenmesine öncülük etmiştir?


I. Dünya Savaşı

 

II. Dünya Savaşı

 

Fransız İhtilali

 

Islahat Fermanı

Cumhuriyetin ilanı


4.Soru

“... ki­mse ­insan haysi­yeti­yle bağdaşmayan b­ir cezaya veya muameleye tabi­ tutulamaz.” düzenlemesi aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır?


Türkiye Cumhuriyeti Anayasa

 

Türk Ceza Kanunu

 

Ceza Muhakemesi Kanunu

Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu

İdari Yargılama Kanunu


5.Soru

Hükümlülerin çalıştırılmasına yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Çocuk hükümlülerin çalıştırılması yalnızca meslek eğitimine yönelik olur.

Hükümlü, yöneticilerin ve görevlilerin kişisel işlerinde de çalıştırılması mümkündür.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ceza infaz kurumu görevlileri gözetiminde, kapalı ceza infaz kurumunda bulunanlar ise iç ve dış
güvenlik görevlilerince alınacak tedbirler altında çalıştırılır.

Kurum yönetimi, cezasının en az bir yılını iyi hâlli olarak çekmiş bulunan hükümlüleri, durumlarına uygun kurum içi hizmetlerde çalıştırabilir.

Çalışan hükümlülere ürettiklerinden elde edilen gelirden, çalışmaları karşılığı ücret ödenir ve bu hükümlüler sosyal haklardan yararlandırılır.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hükümlünün iyileştirilmesi amacıyla yapılması gerekenlerden değildir?


bireyselleştirme

eğitim

sağlığının korunması

alıverme için hazırlama

izin vermeme


7.Soru

Sayılarının nispeten az oluşu, sorunlarını yansıtmada isteksiz olmaları ve işledikleri suçların toplumu daha az tehdit ettiği yönündeki düşünülen “unutulan hükümlüler” olarak nitelendirilen hükümlüler aşağıdakilerden hangisidir?


Erkek hükümlüler

Kadın hükümlüler

Çoçuk hükümlüler

Altmış yaşından büyük hükümlüler

Sağır ve dilsiz hükümlüler


8.Soru

Tutuklu ya da hükümlüye sahip olduğu hakların yazılı ya da sözlü olarak bildirilmesi infazın hangi ilkesi gereğince yapılmalıdır?


İnfazın kanuniliği ilkesi

İnfazı kesintisizliği ilkesi

Gizlilikten kaçınma ilkesi

İnsanca infaz ilkesi

İnfazın bireyselleştirilmesi ilkesi


9.Soru

Kesin hükmün etkileriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kesin hüküm tarafları bağlar, aynı fiilden dolayı aynı kişi yeniden yargılanamaz.  

Kesin hüküm yasama ve yürütme organları ile idare ve kişileri bağlar, aynı fiilden dolayı aynı kişi yeniden yargılanamaz.  

Kesin hüküm yasama ve yürütme organları ile idare ve kişileri bağlar, kesin hüküm için yalnızca temyiz başvurusunda bulunulabilir. 

Kesin hüküm, yerel mahkemenin kararının tebliği ile sonuç doğurur, aynı fiilden dolayı aynı kişi yeniden yargılanamaz. 

Kesin hüküm yerel mahkemenin kararı açıklamasıyla sonuç doğurur, aynı fiilden dolayı aynı kişi yeniden yargılanamaz. 


10.Soru

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası basit güvenlik rejimine (sistemine) göre çektirilir.

Dava zamanaşımı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıldır.

Ceza zamanaşımı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz beş yıldır.

Hükümlü, koğuş sistemine göre barındırılır.

Hükümlü belirli günlerde ceza infaz kurumu dışında çalıştırılır ve kendisine izin verilir. 


11.Soru

Resosyalizasyon ne demektir?


Yeniden topluma kazandırma

Suç olmaktan çıkarma

İnsanileştirme

Bireyselleştirme

Yardımlaşma


12.Soru

İnfaz hukuku ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


İnfaz hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve ceza hukuku ile organik bir ilişki içindedir.

İnfaz hukuku, ceza hukuku yaptırımlarının yerine getirilmesi konusu ile ilgilenir.

 

İnfaz hukuku, ceza hukuku ve ceza muhakemesinin bir kısmını oluşturur.

 

İnfaz hukuku, diğer hukuk disiplinlerinden ayrı bir kimliğe sahiptir.

İnfaz hukuku, normatif bir yağıya sahiptir.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde bulunması gereken görevlilerdendir?


Savcı

Hakim

Polis

Din adamı

Psikiyatri uzmanı


14.Soru

  1. Islah odaklı ve kişi hürriyetine yönelik cezaların ön plana çıkması
  2. Halka açık infazların gerçekleştirilmesi
  3. Suç bireysel içeriğe sahiptir ve ceza mağdurun öc alması ile ilgili olması
  4. Suç işleyen kişi toplumun düşmanı olarak kabul edilmesi
  5. Bedene yönelik, şiddet içerikli cezalar ve infazın törensel özelliğinin bulunması.

Yukarıda suç ve ceza ile ilgili verilen bilgiler gerçekleşme sırasına göre sıralandığında 4. Sırada hangisi bulunur?


I

 

II

 

III

 

IV

V


15.Soru

Olağanüstü durumlarda dış güvenlik güçlerinin infaz kurumundaki sayıma katılması aşağıdakilerden hangisinin oluru ile mümkündür?


Adalet Bakanının

İçişleri Bakanının 

İnfaz kurumunun bulunduğu yerdeki en büyük mülki amirinin

İnfaz kurumunun bulunduğu yerdeki kolluk amirinin

Cumhuriyet Başsavcısının 


16.Soru

I. İnfaz şekilleri veya infaza ilişkin kararlar, bir hâkim tarafından karara bağlanmalıdır.

II. İnfaza derhâl başlanmalıdır.

III. İnfaz sürekli olmalıdır.

yukarıdaki maddelerden hanisi ya da hangileri İnfazın başlayabilmesi için mahkûmiyet kararının kesinleşmesi yanında dikkat edilmesi gereken özellikler arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

II ve III

I, II ve III


17.Soru

Olağanüstü itiraza başvurma süresi kural olarak kaç gündür?


10 gün

15 gün

20 gün

30 gün

45 gün


18.Soru

Hükümlü belgelendirilmesi koşuluyla haftada kaç kez eşi ile görüşebilir?


1

2

3

4

5


19.Soru

Topluma kazandırılamayan ve/veya üstünde cezanın korkutma etkisinden etkilenmeyen failin, toplum dışına itilmesi ve böylece toplumun failden korunması, toplumun güvenlik altına alınması ile infazın amaçlarından hangisi sağlanmış olur?


Negatif genel önleme

 

Pozitif genel önleme

 

Negatif özel önleme

 

Pozitif özel önleme

Yeniden topluma kazandırma


20.Soru

Hükümlünün kendisine verilen yiyecek ve içecekleri reddetmesi durumu için kullanılan terimin adı nedir?


Muayenenin reddi

Tedavinin reddi

Beslenmenin reddi

Yardımın reddi

İhtiyaç reddi