İnfaz Hukuku Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "kurumun santral hizmetleri, temizlik, ısınma, ulaşım, yemek yapımı, malzeme taşınması, boşaltılması ve yüklemesi ile evrakın ilgili yerlere götürülüp getirilmesi gibi görevleri yerine getiren" servistir?


İşyurdu Servisi

Eğitim ve Öğretim Servisi

Yardımcı Hizmetler Servisi

Psiko-Sosyal Yardım Servisi

Teknik Servis


2.Soru

Mahkemelerce verilen ve kesinleşen cezaların aynen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olmakla birlikte o hükmün kanuna uygun olup olmadığını incelemekle de görevli son merci aşağıdakilerden hangisidir?


Hakim

Yargıtay başkanı

Adalet bakanı

Cezaevi müdürü

Cumhuriyet savcısı


3.Soru

Tekerrürde 5 yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezalar için süre ne kadardır?

 


1 yıl

 

2 yıl

 

3 yıl

 

4 yıl

5 yıl


4.Soru

 1. Aynı fail tarafından birden fazla suçun işlenmiş olmaması 
 2. Suçların içtimaının mümkün olmaması, yani suçların birbirine bağımlı olması
 3. Suçlar neticesinde hükmedilen cezaların infaz edilebilir olması yani cezaların düşme, ertelenme gibi sebeplerle infaz kabiliyetini yitirmemiş olması gerekir.

Birden fazla hükümdeki cezaların toplanması durumunda cezaların içtimaının mümkün olabilmesi için yukarıda belirtilen koşullardan hangisi ya da hangileri doğru ifade edilmiştir?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

Yalnız III


5.Soru

İnfaz sırasında verilecek kararların mercii ve usülü bakımından aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur?


Mahkemeden alınması gereken kararlar için açılan davalarda yeniden duruşma yapılır.

Cezaların toplanması gerektiğinde, bu hususta hüküm verme yetkisi, ilk cezaya hükmetmiş bulunan mahkemeye aittir.

Bölge adliye mahkemesi tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilmesi hâlinde bölge adliye mahkemesinin bulunduğu il ağır ceza mahkemesince karar verilir.

Yargıtay tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilmesi hâlinde karar verme yetkisi anayasa mahkemesine aittir. 

Verilen kararlara itiraz yolu kapalıdır.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastanede geçen sürenin cezadan indirilmesi koşullarına uymamaktadır?


Cezanın infazına başlandıktan sonra hastalık nedeniyle hükümlünün ceza infaz kurumundan hastaneye kaldırılması hâlinde burada geçirdiği süre cezadan indirilir.

Cezanın infazını durdurmak için hükümlü, hastalığına kasten neden olmuşsa ceza indirimi hükmünden yararlanamaz.

Hapis cezasının infazı hastalık nedeni ile geri bırakılabilir. Kural olarak
geri bırakılma hâlinde hapis cezası infaz edilmez.

İnfaz hastalığın mahkûmun hayatı için kesin tehlike oluşturmaması hâlinde geri bırakılır.

Akıl hastalığı dışındaki diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının mahkumlara ayrılan bölümlerinde devam olunur.


7.Soru

 1. Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanamaz.
 2. Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhâl infaz olunur.
 3. Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise altı yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı ertelenebilir.

Yukarıda cezanın infazının hükümlünün isteğiyle geri bırakılmasına ilişkin olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


8.Soru

 1. Nişanlısı
 2. Kardeşi
 3. Vasisi

Yukarıdakilerden hangileri belgelendirmek koşuluyla hükümlüyü ziyaret edebilecek kişiler arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


9.Soru

 1. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
 2. Yarı Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
 3. Çocuk eğitim evi
 4. Açık Ceza İnfaz Kurumları
 5. Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumları

Yukarıdakilerden hangileri ceza infaz kurumu türleri arasındadır?


I ve II

I, II ve IV

I, II, IV ve V

I, III ve IV

I, II, III, IV ve V


10.Soru

İzleme Kurullarının üyeleri kaç yıl için seçilir?


2

3

4

5

6


11.Soru

İnfaza ilişkin şikâyetler hangi yetkili tarafından incelenmektedir?


İnfaz savcıları

İnfaz katipleri

İnfaz hâkimlikleri

İnfazla görevli memurlar

Bir üst derece mahkemesi


12.Soru

Hangisi Asurlarda, Etilerde, Mısırlılarda ve Romalılarda verilen hidematı şakke cezasına örnektir?


Maden ocağında çalıştırma

 

Kiliseye hizmet etmek

 

Ölüm cezası

 

Yılan dolu kuyuya atmak

Zincire vurmak


13.Soru

“Bedensel, zihinsel, ahlak­, sosyal ve duygusal gelişimi ile k­işi­sel güvenliği­ tehlikede olan, ­ihmal veya ­istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu” için 5395 s. ÇKK’da hangi kavram kullanılmaktadır?


Suça sürüklenen çocuk

 

Korunma ihtiyacı olan çocuk

 

Velayet altındaki çocuk

 

Engellenmiş çocuk

Dışlanmış çocuk


14.Soru

Ceza infaz kurumlarında hükümlülük sürelerinin en az .......... ayını kesintisiz geçirmiş ve koşullu salıverilmelerine ......... ay kalmış hükümlülere kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile çalışma günleri içinde sekiz saate kadar izin verilebilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru olarak tamamlar?

 


12-6

9-3

12-3

6-3

6-1


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi koşullu salıverilmeye karar vermeye yetkili mercidir?


Ceza infaz kurumu

İnfaz hakimi

Cumhuriyet savcısı

Sulh ceza hakimliği

Hükmü veren mahkeme


16.Soru

Erteleme bakımından mahkum olunan hapis cezası kaç yıldan fazla olmaması durumunda erteleme gerçekleşebilir?

 


3 yıl

 

5 yıl

 

7 yıl

 

8 yıl

 

10 yıl


17.Soru

İnfaz hakimlikleri hangi yetkili mercii tarafından kurulmaktadır?


İçişleri Bakanlığı

Yerel mahalli yönetim

Adalet Bakanlığı

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu

Yargıtay


18.Soru

 1. 0-12 yaş
 2. 13-15 yaş
 3. 16-18 yaş
 4. 12- 18 yaş
 5. 0- 15 yaş

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri TCK’nın yaş küçüklüğünün kusur yeteneğine ve ceza sorumluluğuna etk­isini ayırdığı yaş grupları arasında yer alır?


I, II

 

II, III, IV

 

I, II, III

 

IV, V

Hepsi


19.Soru

Telefonla görüşebilme, tutuklunun hangi hakkı kapsamında değerlendirilir?

 


Çalışma hakkı

 

Haberleşme hakkı

 

Ziyaretçi kabul hakkı

 

Savunma hakkı

Beraat hakkı


20.Soru

Birden fazla cezanın söz konusu olması durumunda toplama talebini aşağıdakilerden hangisi yapar?


Savcı veya ha^kim

Savcı veya hükümlü

Ha^kim veya hükümlü

Hükümlü veya hükümlü yakını

Hükümlü veya mağdur