İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 1 Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

  1. Bu dönemde gencin yaşamında evlilik ve iş kariyeri önemli hale gelir.
  2. Ergenlik dönemindeki sorunları aşamamış ve kimlik karmaşası yaşayan bireyler, genç yetişkinlikte başarılı bir şekilde gelişim krizini çözemeyebilirler.
  3. Geçmiş yılları dolu dolu yaşamış bir bireyin bu dönemde geçmişine bakışı olumludur.
  4. Bu döneme özgü temel gelişim görevi, başarılı olmaya istekli olmak, kendi gücüne güven duymak ve kendisi ile ilgili yeterlilik duyguları geliştirmektir

Yukarıda verilenlerden hangisi ya hangileri "Erikson'un yakınlığa karşı yalıtılmışlık döneminin" özellikerindendir?


I, II, III

II, III, IV

I, II

II, IV

I, IV


2.Soru

Robert Peck’in oluşturduğu 7 aşamalı yetişkin gelişimi teorisine göre; “Orta yetişkinlik döneminde kişinin artık fiziksel güçleri ve performansı gerilemeye başladığı için kişinin, fiziksel yapabilirlikten ziyade mantıksal ve akılsal yapabilirliklere daha fazla enerji aktarımı yapması gerekir” aşaması aşağıdaki aşamalardan hangisidir?


Duygusal Esnekliğe Karşı Duygusal Fakirleşme

Zekâ Esnekliğine Karşı Zekâ Katılığı

Ego Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk

Bilgeliğe Değer Vermeye Karşı Fiziksel Güçlere Değer Verme

İnsan İlişkilerinde Cinselleştirmeye Karşı Sosyalleşme


3.Soru

Bireylerde kas gücü, tepki zamanı, duyusal keskinlik ve kalp etkinliğinin en üst düzeyde olduğu yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?


25-30 yaş

20-25 yaş

18-20 yaş

30-35 yaş

15-18 yaş


4.Soru

Orta yaş krizinin genellikle orta ve üst sosyoekonomik düzeye sahip kişiler için geçerli olmasının nedeni nedir?


Ekonomik geliri düşük olan gruplar için yaşam sürecini yeniden değerlendirmek, yeni planlar yapmak ve hayaller kurmanın gerçekçi olmaması.

Orta ve üst sosyoekonomik düzeye sahip bireyler erken yetişkinlik dönemlerinde gelişim ödevlerini gerçekleştirmekte alt düzeydeki bireylere göre daha isteksiz olması.

Ekonomik geliri düşük olan bireylerin gelişimlerini yetişkinlik dönemine kadar yeterli derecede tamamlayamaması.

Orta ve üst sosyoekonomik düzeye sahip bireyler ekonomik bağımsızlıkları nedeniyle bir aile ile ortaklaşa bir yaşam kurmakta isteksiz olması.

Orta ve üst sosyoekonomik düzeye sahip bireylerin tüm yaşam döngüsündeki boşanmalarının 2/3’ünün orta yaş döneminde gerçekleşiyor olması.


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde Alzheimer ve Demans ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Alzheimer, “bellek, dil, aritmetik, karar verme yetisi, dikkat ve diğer bilişsel fonksiyonlarda ilerleyici kayıp” anlamına gelmektedir.

Alzheimer bir ruh hastalığıdır ve hastalığın seyri süresince psikiyatrik bulguların görülmesi mümkündür.

Alzheimer, halk arasında “bunama” olarak bilinir.

Demans, beynin tüm bilişsel fonksiyonlarında ilerleyici kayba neden olan ve beyinde anormal protein birikimiyle meydana gelen bir hastalıktır. 

Bütün Alzheimer hastalarında demans görülür, ancak; her demans hastası Alzheimer hastası değildir.


6.Soru

I. Zihinsel, bedensel gelişimini tamamlamış olmak.
II. Psikolojik olgunluğa erişmiş olmak.
III. Ekonomik bağımsızlığını kazanmış olmak.
IV. Toplumda bir sorumluluk üstlenmiş olmak.
Yukarıdakilerden hangileri “yetişkin” teriminin tanımında kullanılabilir özelliklerdir?


I, II ve III

II, III ve IV

I, II ve IV

I,III ve IV

Hepsi


7.Soru

2023 yılında Türkiye hangi toplumlar arasında yerini alacaktır?


Yaşlı toplum

Olgun toplum

Genç toplum

Çok yaşlı toplum

Çok genç toplum


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genç yetişkinlik döneminin en baskın duyguları arasında yer almaktadır?


Cinsellik

Özgüven

Başarı

Depresyon

İlgi eksikliği


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi en sık karşılaşılan düşük nedenidir?


Fiziksel travmalar

Enfeksiyon

Virüs

Kromozomlardaki anormallikler

Üreme organlarındaki hastalıklar


10.Soru

I. Duygulardaki istikrarsızlık
II. Sosyal genç suçluluğu
III. Sürekli hayal kurma
IV. Yeteneklerini açığa çıkartma çabası
V. Ders çalışmaya karşı isteksizlik
Yukarıdakilerden hangileri ergenlik döneminde yaşanan duygusal özelliklerdendir?


I, II ve III

I, III ve V

III, IV ve V

II, III ve IV

II ve IV


11.Soru

I) ObeziteII) Alkol ve tütün kullanımıIII) Sağlıklı ve dengeli beslenmeIV) Stresten kendini korumaV) Düzenli egzersizYukarıdakilerden hangileri yaşlanmayı geciktirmek ve yaşlanmanın yan etkilerini en aza indirgemek için kullanılan yöntemlerdendir?


I, II ve III

II ve IV 

I, III ve V

II,III ve IV

III, IV ve V


12.Soru

Sigmund Freud kişiliğin yapısını ve gelişimini açıklamak üzere geliştirdiği kurama ne ad verilir?


Bilişsel (Zihinsel) Gelişim Kuramı

Psikososyal Gelişim Kuramı

Psikoseksüel Gelişim Kuramı

Ergen Benmerkezciliği Gelişim Kuramı

Erdem Gelişimi Kuramı


13.Soru

Yaşlı(65+) nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %4 ve %7 aralığında olduğu toplumlara ne ad verilir?


Çok yaşlı toplum

Yaşlı toplum

Genç toplum

Olgun toplum

Orta yaşlı toplum


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde yaşanan duygusal özelliklerden değildir?


Duygularını rahatlıkla kontrol edebilme

Duyguların yoğunluğunda artış

Duygulardaki istikrarsızlık

Karşı cinse ilgi

Sürekli hayal kurma


15.Soru

Bir doktorun, bir tesisatçının, bir öğretmenin yaşam kalitelerini artırma ve iyilik hallerinin devamı için birbirlerine ihtiyaç duymaları hangi ilke ile açıklanmıştır?


Denge

Durağanlık

İzole Hayat 

Karşılıklı Bağımlılık

Baş Etme


16.Soru

Ergenlikte büyümenin en hızlı olduğu duruma ne ad verilmektedir?


Büyüme hızı doruğu

Büyüme atılımı

Ergen benmerkezciliği

Birincil büyüme

İkincil büyüme


17.Soru

Yetişkin bir bireyin ailesel ve mesleksel rollerinde başarılı olamaması sonucunda yaşadığı sıkıntıları Hahn nasıl ifade etmektedir?


Baş tavana çarpar

Boş yuva sendromu yaşanır

Orta yaş krizi yaşanır

Üretkenliğe karşı durgunluk olur

Hayatın öğleden sonrası başlar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birincil cins özellikler arasında yer alır?


Göğüs ve kalçaların gelişimi

Yumurtalıkların gelişimi

Erkeklerde kıllanma

Kızlarda regl kanamaları

Ses değişikliği


19.Soru

I. Birinci Evre (16-22 Yaş): Bireyin anne-babasından ayrıldığı görülür. Ayrıca kişi kimliğini güçlendirir.
II. İkinci Evre (22-28 Yaş): Birey kendi kurduğu ailesine bağlanır ve ailesi için kendi amaçlarından fedakârlık yapar.
III. Üçüncü Evre (28-34 Yaş): Bu evre bir geçiş evresidir. Birey amaçlarını, evliliğini yeniden gözden geçirir; değerlendirir.
Gould’un dönüşüm kuramında göre gençlik dönemini içine alan bu evreler doğru olarak açıklanmıştır?


Yalnızca I

I ve II

II ve III

I ve III

Hepsi


20.Soru

Yaşlılık döneminde ortaya çıkan hastalıklar ile ilgilenen, yaşlılıktan kaynaklanan hastalıkların koruyucu, tedavi ve rehabilite edici yönleriyle ilgilenen bir tıp dalına ne ad verilir?


Geriatri

Psikiyatri

Endokrin

Fizyoterapi

Radyoloji