İnsan Kaynakları Yönetimi Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-öğrenmeye katılımı ve elde edilen yararı artırmak için işletmelerin yapması gerekenlerden biri değildir?


e-öğrenme programının etkili bir kampanya ile çalışanlara duyurulması 
e-öğrenmeye ilk katılanların diğer personele duyurulması
e-öğrenmeyi destekleyen bir öğrenme kültürünün oluşturulması
İşletme içinde e-öğrenme ile ilgili iletişim faaliyetinde bulunulması 
Sadece işe yeni başlayan personele uygulanması

2.Soru

Bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan bir çalışma aşağıdakilerden hangisidir?


İş gücü

İş analizi

İnsan sermayesi

Planlama

İş tasarımı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik/kişilik testlerinden biri değildir?


Kaliforniya Psikolojik Envanteri
16 PF -16 Kişilik Faktörü
Hogan Personel Seçimi Serisi
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Stres Mülakatları

4.Soru

Bireysel ve örgütsel performansın artırılmasına yönelik aşağıdakilerden hangisi temel işlevler arasında yer alır?


Ödüllendirme

Ücretlendirme

Örgütsel bağlılığı artırma

İş sağlığını ve güvenliğini sağlama

Çalışma ilişkilerini sürdürme


5.Soru

I. Kadromla oranı
II. Öğrenme eğrileri 
III. Verimlilik oranı
IV. Doğrusal programlama
Yukarıdakilerden hangileri insan kaynakları talep tahmin yöntemi olan basit matematiksel yöntemler içinde yer alır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

I ve IV


6.Soru

Aşağıdakilerin hangisi e-Öğrenmenin sahip olduğu zayıf özelliklerden biridir?


Birey kapasitesine göre konuyu istediği derinlikte öğrenebilir.

Edinilen bilgilerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesine yardımcı olur.

Bireyin istediği zamanda bilgiye anında erişmesine olanak verir.

Düşük motivasyon ve kötü çalışma koşullarına sahip kişiler e-öğrenme uygulamalarında başarılı olamazlar.

Birey kendi hızında, iş süreçlerini aksatmadan kısa zamanda eğitim alabilir.


7.Soru

Aşağıdaki İnsan Kaynakları Yönetimi Temel Faaliyet Alanları ve Temel İşlevleri eşleşmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I- Örgüt, İşler ve İnsanlar İçin Planlama Yapılması-İş analizi
II- İnsan Kaynakların Elde Edilmesi-Kültürel ve sosyal etkinlikler yapma
III- İnsan Kaynakların Elde Tutulması-İşe yerleştirme
IV- Bireysel ve Örgütsel Performansın Artırılması-Eğitim ve geliştirme


I ve II

II ve III

II ve IV

I ve IV

III ve IV


8.Soru

XYZ işletmesinde;

- dönem başı personel sayısı: 200

- dönem sonu personel sayısı: 300

- ilgili dönemde işten çıkanların toplam sayısı: 15 ise, bu işletmedeki personele devir hızı yüzde kaçtır?


3

5

6

15

20


9.Soru

Herhangi bir konuyla ilgili olarak; ne, ne zaman, nasıl, nerede, kim tarafından, neden, hangi maliyetle ve hangi sürede sorularına cevap vermeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Planlama
Değerleme
Örgütleme
Analiz
İnsan kaynakları planlaması

10.Soru

Yeni alınan bir makinenin nasıl çalışacağını öğretmek eğitim ve geliştirme süreci kapsamında aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?


Yetiştirme
Geliştirme
Eğitim
Değiştirme
Pekiştirme

11.Soru

I. Analiz edilecek işlerin belirlenmesi
II. Bilgi toplama yönteminin belirlenmesi
III. İhtiyaç duyulan bilginin toplanması
IV. Toplanan bilginin analizi; iş tanımları ve gereklerinin oluşturulması.
Yukarıdakilerden hangileri işletmelerde iş analizi süreci insan kaynakları bölümünün altında yürütülen aşamalardandır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

III ve IV

I, II, III ve IV


12.Soru

Aşağıdakilerden hangileri İnsan kaynakları fonksiyonlarının otomasyonunda yarar sağlar?
I. İşlem hızında artış
II. Daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlar
III. Veri doğruluğunda artış
IV. Verimlilikte artış


Yalnız I

I ve II

III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


13.Soru

Eğitim ve geliştirme sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Eğitim içeriğinin tasarlanması
Eğitim ihtiyacının analiz edilmesi
Eğitimin yapılması
Eğitimcilerin belirlenmesi
Eğitimin değerlendirilmesi

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş analizinin bir uzantısıdır?


İş envanteri
İş tanımları
İş değerlemesi
Performans değerleme
Personel devir hızı

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bütün adaylara sorulan sorular önceden hazırlanmış, bir dizi standartlaştırılmış soru formunun kullanılması şeklinde yapılan mülakat türüdür?


Yapılandırılmış mülakat
Yapılandırılmamış mülakat
Stres mülakatı
Karma mülakat
Yazılı mülakat

16.Soru

Asenkron e-Öğrenmenin en önemli avantajı aşağıdakilerden hangisidir?


Öğrenenin kendi çalışma temposunu ( hızını) kendisinin belirleyebilmesi

Ders içeriği

Sınav uygulamaları

Video konferans

Eş zamanlı eğitim


17.Soru

Hangi kavram sadece insan emeğine dayalı üretim yönetimine odaklıdır? 


İş Gücü

Personel

İnsan Kaynakları

Stratejik İnsan Kaynakları

Entelektüel Sermaye


18.Soru

XYZ işletmesinde, Ahmet Bey boyama atölyesinde çalışırken onun yeteneklerini, birikimlerini ve becerilerini arttırmak için montaj atölyesinde çalışması sağlanmıştır.

Bu eğitim yöntemine ne ad verilmektedir?


Yönetici Gözetiminde Eğitim

Yetki Göçerimi Yoluyla Eğitim

Formen Aracılığıyla Eğitim

İş rotasyonu

İşe Alıştırma Eğitimi


19.Soru

I. Çalışanlardan biri işe gelmediğinde ya da işten ayrıldığında yerine geçecek kişi kolaylıkla bulunur.
II. Çalışanların gün boyunca aynı işi yaparak sıkılmaları, tekdüzelikten kurtulmaları sağlanır. Otomasyonun yol açtığı monotonluktan kurtulmak amaçlanır,
III. Bütün çalışanlara, özellikle yönetici adaylarına işletmenin farklı bölümlerinde bulunarak genel işleyişi öğretilir.
IV. İşletme içinde bütün çalışanların birbirini tanıması, kaynaşması sağlanır.
V. Çalışanları bilinçlendirir ve işletmede kendinin hangi bölümde daha çok katkıda bulunacağını, memnun olacağını görmesini sağlar.
Yukarıdakilerden hangileri rotasyon uygulamalarındandır?


Yalnız I

I ve II

II, III ve IV

III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işe yeni başlayanların merak ettiği, öğrenmek istediği konulardan biri değildir?


Çalışanların alışılmış günlük iş yaşantısı
Çalışana sağlanan çeşitli çıkarlar ve hizmetler
Çalışan politikaları
İş güvenliği
Çalışanların yeteneklerinin daha iyi değerlendirilmesi