İnternet Tabanlı Programlama Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Geliştirilen yazılımların her türlü işletim sistemi ve donanım üzerinde çalışabilir olmasını sağlayan ve. NET Framework’in bir parçası olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?


CoreFX

 

.NET Core

 

ASP.NET Core

 

Common Language Runtime

Java Runtime Environment


2.Soru

Python'daki karşılaştırma operatörlerinden "eşit değil" olarak kullanılan operatör hangisidir?


==

!=

>=<

<=>

<0>


3.Soru

Dizi elemanları veya System.Collections’da tanımlanmış dizi amaçlı kullanılan ArrayList gibi sınıfların elemanları içinde gezinmek için kullanılan döngü aşağıdakilerden hangisidir?


Foreach

 

For

 

Do while

 

While

Switch


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi JQuery projelerinde sıklıkla kullanılan form olaylarından biridir? 


submit 

load

resize

scroll

unload


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Python dilinde kod bloklarını belirlemede kullanılır?


begin/end

 

if/case

 

do/until

 

continue/break

while/do


6.Soru

Ruby dilindeki "İnsan Faktörü Prensibi" neyi ifade eder?


Tamamen nesne yönelimli bir dil olmasını

Programcıya alternatif yollar sunmasını

Programcının diğer programlarda satırlar süren ifadeleri bir iki satırla halledebilmesini

Yapılan işlemin sonucunun tahmin edilebilir olmasını

Makinadan çok insan faktörü düşünülerek tasarlanmış olmasını


7.Soru

  1. Atama operatörleri
  2. Aritmetik operatörler
  3. Karşılaştırma operatörleri

verilenlerden hangisi ya da hangileri python programlama dilindeki operatörlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


8.Soru

Aşağıdaki metodlarından hangisi DOM’a veri ekleme metodlarından biri değildir?


before

 

after

 

prepend

 

empty

append


9.Soru

print(*“YDYO”, sep=”.”) fonksiyonunun ekran çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?


Y.D.Y.O.

YDYO

Y.D.Y.O

.YDYO.

unexpected EOF while parsing


10.Soru

Kaydırma efektleri (slideUp/slideDown) ile düzenlenmiş element görünürlüğünü tersine çeviren JQuery efekti aşağıdakilerden hangisidir?


hide

 

fadeToggle

 

slideToggle

 

fadeTo

toggle


11.Soru

Aşağıdakilerden hangi her iki tarafa yazılan ifadelerin değerlerinin eşit olmaması durumunda doğru, eşit olması durumunda ise yanlış sonucunu üreten karşılaştırma operatörüdür?


!==

!=

===

==

!


12.Soru

toggle ifadesi içeren JQuery metotlarının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


İlgili özelliği doğrular.

 

İlgili özelliği ortalar.

 

İlgili özelliğe veri ekler.

 

İlgili özellikten veri çıkarır.

İlgili özelliği tersine çevirir.


13.Soru

Aşağıdaki programlama dillerinden hangisi nesne yönelimli bir dil olan Ruby'den esinlenilerek oluşturulmuş dillerdendir?


SmallTalk

Perl

Pyhon

Ada

Crystal


14.Soru

Aşağıdaki klasörlerden hangisi içerisinde bundle, rails, spring ve rake gibi çalıştırılabilir dosyaları barındırmaktadır?


vendor/

public/

bin/

app/

config/


15.Soru

Diğer programlama dillerinde yer alan “null” ifadesinin Python’daki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


remove

 

nil

 

clear

 

none

pop


16.Soru

Erişebilirlik ile ilgili verilen;

I. Pr­ivate olarak tanımlanmış olan bi­r üyeye sadece sınıf ­içindeki değer üyeleri­n i­çi­ne yazılacak kodlar ­le erişilebilir.

II. Publi­c olan üyeler sınıf ­ç­ ve dışından erişilebilirler.

III. Protected özelliği ­le tanımlanan bir üyeye sınıf i­çi­nden ve o sınıfı miras alan alt sınıfların içinden erişilebilir, sınıf dışından erişilemez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


Yalnız Ⅰ

 

Yalnız ⅠⅠ

 

Ⅰ ve ⅠⅠ

 

ⅠⅠ ve ⅠⅠⅠ

Ⅰ, ⅠⅠ ve ⅠⅠⅠ


17.Soru

ASP.NET uygulamaları geliştirilirken aşağıdaki bileşenlerden hangisi gerekli değildir?


Microsoft Windows İşletim Sistemi

 

Internet Information Services

 

Microsoft SharePoint

 

Microsoft SQL Server

Microsoft Visual Studio


18.Soru

Saydamlık efektleri (fadeIn/fadeOut) ile düzenlenmiş element görünürlüğünü tersine çeviren JQuery efekti aşağıdakilerden hangisidir?


hide

 

fadeToggle

 

slideToggle

 

fadeTo

toggle


19.Soru

I. Sürekli tekrar eden komutların kullanımını kolaylaştırır.

II. Fonksiyonlar gerçekleştireceği işe göre dışarıdan mutlaka parametre alırlar.

III. Fonksiyonlar gerçekleştirdiği işlem sonrasında bir veri geri döndürebilir veya döndürmez.

Yukarıdaki fonksiyonlarla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

 

I ve III

 

Yalnız II

 

II ve III

I, II ve III


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi jquery içerik düzenleme ve erişim metotlarından biridir?


after

 

append

 

before

 

prepend

val