İslam Ahlak Esasları Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Her bir faziletin sonsuz sayıda zıddının olması gerekir" düşüncesini savunan İslam ahlakçısı aşağıdakilerden hangisidir?


İbn Sina
Kınalızade
Devvani
Tusi
İbn Miskeveyh

2.Soru

Ağaçlandırma ve böylece hem erozyon ve toprak kaybını hem de çölleşme ve
kuraklığı önlemeye katkıda bulunma hangi ilkenin kapsamına girmektedir?


Ayet İlkesi: ‘Çevre Ayettir’

Emanet İlkesi: ‘Çevre Bize Emanettir.’

Hilafet İlkesi: ‘Biz Yeryüzünün Halifeleriyiz.’

Nimet İlkesi: ‘Çevre Nimettir’

Kutsiyet İlkesi: ‘Her Varlık Kutsaldır.’


3.Soru

Bedenin korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan şeyleri sağlama, gereksiz olanlara da ilgisiz kalma erdemi aşağıdakilerden hangisidir?


Sevgi

Riyakarlık

İffet

Saadet

Gurur


4.Soru

Aşağıdaki peygamberlerden hangisi çiftçilerin piri ve örneğidir? 


Hz. Nuh

Hz. Yusuf

Hz. Adem

Hz. İsa

Hz. İbrahim


5.Soru

Ahlaki emirleri şartlı ve şartsız emir şeklinde ikiye ayıran ve ahlakta şartsız emrin önemli olduğunu vurgulayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?


Nietzsche
J. Locke
Berkeley
Kant
Schopenhauer

6.Soru

Seçeneklerden hangisi çevre ahlakının ilgilendiği alanlardan biridir? 


İnsanın çevre ile olan ilişkilerinin ahlaki açıdan nasıl olması gerektiği

İnsanın çevreden nasıl daha verimli istifade edebileceği

Güncel gelişmeler ışığında insanın çevre ve teknoloji uyumunu nasıl sağlayacağı

Yeni nesil araç ve gereçlerin gündelik hayata nasıl uyarlanacağı

Dini vecibelerin çevre içerisinde nerelerde yerine getirileceği


7.Soru

İslam iş ahlakında aşağıdakilerden hangisi yerilmiştir?


Veresiye alış-veriş

Malı övmek

Zam yapmamak

Yemin

Pazarlık


8.Soru

Gazali'ye göre ticaretle uğraşan kimse aşağıdakilerden hangisini yaparsa ihsan rütbesine yükselemez?


Fahiş kardan kaçınırsa

Alacakların tahsilinde aceleci davranırsa

Pazarlıktan cayana kolaylık gösterirse

Kardan fedakarlık ederse

Borcunu vaktinden önce öderse


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cehalet reziletinin bağlı bulunduğu güçtür?


Nazari güç

Ameli güç

Gazap gücü

Şehvet gücü

Öfke gücü


10.Soru

İnsanlar üç sınıfa ayrılı: 

1. Dünya hayatı için çalışıp ahiretini unutanlar

2. Ahiret kaygısıyla dünya geçimini kaale almayanlar

3. Ahiret elde etmek için dünya geçimini dikkate alanlar.

yukarıdaki sınıflandırma kime aittir?


buhari

gazali

farabi

İbn miskeveyh

maverdi


11.Soru

Dinde ahlakın en önemli fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 


Öfkeyi ve nefreti kontrol etmek

Malvarlığını paylaşmak.

Tembellik etmemek.

Hırslarını ve arzularını gemlemek. 

Günahlar bakımından temiz olmak.


12.Soru

İslam çevre ahlakı ilkelerinin en üst düzeyini oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Ayet ilkesi
Emanet ilkesi
Merhamet ilkesi
Ubudiyet ilkesi
Kutsiyet ilkesi

13.Soru

"Ahlak ilmi ve İslam Ahlakı" adlı kitabın yazarı kimdir? 


Farabi

Buhari

İbn Haldun

İbn Miskeveyh

Ahmed Hamdi Akseki


14.Soru

I. Hak

II. Adalet

III. Merhamet

IV. Sevgi

V. Güven

VI. İyilikseverlik

Yukarıdakilerden hangileri erdem-ekonomi ilişkisinde maksimum düzeyi oluşturur?


I,II

II,III

III,IV

IV,V

V,VI


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile ile ilgili olarak verilmiş yanlış bir bilgidir?


Aile, bireyleri, yaşlılarıyla geçmişe bağlar

Ailede kuşaktan kuşağa bilgi ve tecrübe aktarımı  yaşanır.

Aile önemli bir eğitim yuvasıdır

Ailede kardeşler birbirinden sorumlu tutulamazlar

Ailede hoşgörü fedakarlık ve paylaşım önemli değerlerdir.


16.Soru

Hz. Muhammed evlenilecek kişide aranacak özellikler/nitelikler bakımından aşağıdakilerden hangisinin diğerlerinden daha önemli ve öncelikli olduğunu belirtmiştir?


Dindarlık

Zenginlik

Asalet

Fedakarlık

Güzellik


17.Soru

İbn Miskeveyh'in, Sokrates’e dayanarak açıkladığı dost edinme şartlarından hangisini uygulamayan kişi dost ihanetine maruz kalabilir?


Onun senden önceki dostlarına karşı davranışlarını öğrenmen de ve bunu annesi-babasına karşı davranışlarıyla karşılaştırmanda yarar vardır.

Bir dost edineceğimiz zaman, onun çocukluk döneminde annesi-babası, kardeşleri ve diğer yakınlarıyla ilişkisinin nasıl olduğunu öğrenmeliyiz.

Onun teşekkür etmesi gereken kimselere teşekkür edip etmediğini veya nankörlük edip etmediğini araştır.

Arkadaşlık yapacağın kişinin rahatına düşkün olup olmadığını, maddî konuları aşırı derece önemseyip önemsemediğini öğrenmen de yarar vardır.

Onun riyaset ve üstünlüğü sevip sevmediğine dikkat et.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı bir işçide bulunması gereken özelliklerden değildir?


Güvenilir olmak

İşverenin haklarını korumak

Patronunu kıskanmak

İş arkadaşlarını sevmek

Haset etmemek


19.Soru

"Günümüzde esnaf odalarına benzeyen Ahilik geleneği Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulan Karahanlılar'a kadar dayana bir kurumdur" cümlesinde yanlış olan bilgi hangisidir?


Esnaf odaları

Ahilik

Hacı Bektaş-ı Veli

tavsiyesiyle

Karahanlılar'a


20.Soru

I. Güzel Bir İsim Sahibi Olmak

II. Eşit Muâmele Görme Hakkı

III. Maddî İhtiyaçlarının Karşılanması

IV. Manevî İhtiyaçlarının Karşılanması

V. Eğitim Hakkı

Yukarıdakilerden hangileri çocukların anne ve babalar üzerindeki hakları arasındadır?


I, II ve III

II, III, IV ve V

III, IV ve V

I, IV ve V

I, II, III, IV ve V