İşletme Fonksiyonları Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki işletme fonksiyonlarından hangisi işletmenin genel fonksiyonu olarak tanımlanır?


Pazarlama fonksiyonu

 

Finans fonksiyonu

 

Üretim fonksiyonu

 

Yönetim fonksiyonu

 

Kurumsal iletişim fonksiyonu


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sabit giderlerine örnek olarak gösterilemez?


Faiz giderleri
Amortismanlar
Sigorta ve vergiler
Yönetici maaşları
Modernizasyon yatırımları

3.Soru

I. İşletmenin faaliyet konusu 

II. İşletmenin büyüklüğü 

III. Satışlarda artış (ya da azalış) oranı 

IV. Satışlardaki düzenlilik

İşletmelerde çalışma sermayesi düzeyi çok sayıda faktöre bağlı olarak değişmektedir. Yukarıdakilerden hangileri bu faktörlerdendir?


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim sisteminin girdilerinden olup daha sonra Mal ve Hizmet şeklindeki çıktılara dönüşen elemanlardan birisidir?


Ambalaj
Dağıtım kanalları
Hammadde
Verimlilik
Etkinlik

5.Soru

I. Örgütleme

II. Yöneltme

III. Koordinasyon

IV. Denetim

Yukarıdakilerden hangileri yönetimin fonksiyonları arasındadır?


Yalnız I

 

I ve II

 

II ve III

 

II, III ve IV

 

I, II, III ve IV


6.Soru

Pazarlama karması içerisinde temel işlevi ürünün tüketiciye nasıl ulaştırılacağı ile ilgili faaliyetleri düzenlemek olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Tutundurma

 

Fiyat

 

Pazarlama kanalları

 

Strateji

 

Ürün


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef Pazar belirleme stratejileri arasında yer almaz?


Kitlesel pazarlama
Bölümlü pazarlama
Niş pazarlama
Mikro pazarlama
Uzaktan pazarlama

8.Soru

İşletmede en fazla bir yıl içinde paraya dönüşen varlıklar için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Maddi olmayan varlıklar

Duran varlıklar

Dönen varlıklar

Öz sermaye

Stoklar


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güncel yönetim yaklaşımlarından biridir?


Sistem yaklaşımı

 

Kaynak bağımlılığı yaklaşımı

 

Durumsallık yaklaşımı

 

Bürokrasi yaklaşımı

 

Bilimsel yönetim yaklaşımı


10.Soru

Örgütlerin ürettikleri mal/hizmetler için "değişim işlemlerinin" maliyetlerini minimize edebilecek bir örgüt yapısına sahip olmaları, güncel yönetim yaklaşımlarından hangisidir?


Vekalet yaklaşımı
İşlem maliyeti yaklaşımı
Kurumsallık yaklaşımı
Örgütsel strateji
Örgütsel ekoloji

11.Soru

Aşağıdaki sistem türlerinden hangisinde halı gibi belirli alanlarda uzmanlaşmış ve el becerisine sahip kişilerin kendi yerlerinde üretim gerçekleşmektedir?


El işçiliği sistemi

 

Ev işçiliği sistemi

 

İmalathane sistemi

 

Fabrikasyon sistemi

 

Stoğa üretim


12.Soru

Yalın üretim: “En az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretimi, müşteri talebine bire bir uyacak, yanıt verebilecek şekilde, israfsız ya da en az israfla ve tüm üretim faktörlerini en esnek şekilde kullanıp potansiyellerinin tümünden yararlanıp nasıl gerçekleştiririz?” arayışının bir sonucudur. Bu tanıma bakıldığında ileri üretim sistemlerinden hangisi yalın üretim sisteminin içerisine dahil edilebilir?


Tam zamanında üretim
Bilgisayarla bütünleşik üretim
Grup Teknolojisi/Hücresel Üretim
Esnek üretim
Proje tipi üretim

13.Soru

Müşteriler ürünlerini satın aldıktan sonra da onlarla ilişkisini koparmayan, ürün ve hizmetlerle ilgili bir problem oluştuğu zaman da müşterilerini en iyi şekilde tatmin etmeye çalışan işletmeler aşağıdaki pazarlama anlayışlarından hangisine sahiptir?


Ürüne yönelik pazarlama

 

Üretime yönelik pazarlama

 

Satışa yönelik pazarlama

 

Pazara yönelik pazarlama

 

Topluma yönelik pazarlama


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin belli bir dönemde amaçlanan duruma (hedefe) ne ölçüde ulaşıldığıyla ilgili olan özelliğidir?


İktisadilik

Etkinlik

Verimlilik

Yönetim hiyerarşisi

Yalnızca insanlar için geçerli olması


15.Soru

Satış ile Pazarlamayı aynı düşünen işletmeler daha kısa sürede büyük bir satış hacmine ulaşarak kısa vadede karlılık beklentisi içindedirler. Bu pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?


Üretime yönelik pazarlama anlayışı.
Satışa yönelik pazarlama anlayışı
Ürüne yönelik pazarlama anlayışı
Pazara yönelik pazarlama anlayışı
Topluma yönelik pazarlama anlayışı

16.Soru

Dikkatlice seçilmiş müşterilerle hem anında bir tepki elde etmek, hem de süregelen müşteri ilişkileri oluşturmak için doğrudan bağlantılar kurmaya ne ad verilir?


Reklam
Halkla İlişkiler
Satış tutundurma
Doğrudan pazarlama
Yoğun pazarlama

17.Soru

Aşağıdaki üretim sistemlerinin hangisinde akış tipi üretimin verimliliği ile atölye tipi üretimin esnekliği bir araya getirilmeye çalışılmaktadır?


Esnek üretim
Bilgisayarla bütünleşik üretim
Tam zamanında üretim
Grup teknolojisi
Yalın üretim

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girdilerin çıktıya dönüşümünde yaratılan değerlerden biri değildir?


Şekil değeri

 

Yer değeri

 

Zaman değeri

 

Sahiplik değeri

 

Esneklik değeri


19.Soru

Örgütün yaşam biçimi ve çevresi tarafından algılanan kimliğine ne ad verilir?


Örgüt kültürü
Biçimselleşme
Farklılaşma
Örgüt yapısı
Örgütsel davranış

20.Soru

Bir bütünü oluşturan değişkenlerden  herhangi birinin bütünün üzerindeki  etkisi  olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Fonksiyon

 

Yönetim

 

Planlama

 

Örgütleme

 

Denetim