İşletme Fonksiyonları Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gazete, sabun, temizlik malzemeleri, konserve, bakliyat, süt gibi ürünlerin dağıtımı için en uygun dağıtım stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?


Sınırlı dağıtım
Seçimli dağıtım
Toptan dağıtım
Niş dağıtım
Yoğun dağıtım

2.Soru

İşletme yönetiminin belirlediği temel yetenek alanlarının dışında kalan işlerin başka işletmelerden edinilmesi olarak tanımlanan yönetim uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?


Toplam Kalite Yönetimi
Altı Sigma
Dengeli Ölçüm Kartı
Dış Kaynak Kullanımı
Kıyaslama

3.Soru

Daha yüksek kurumsal performansa ulaşabilmek amacıyla en iyi iş süreçlerinin arandığı ve işletmeye kazandırıldığı yönetim uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?


Temel yetenekler
Dengeli ölçüm kartı
Dış kaynak kullanımı
Personel güçlendirme
Kıyaslama

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar, toptancılar, perakendeciler ve müşterilerden oluşan şebekede bilgi, malzeme ve finansal akışın yönetilmesidir?


Tedarik zinciri yönetimi

 

Kalite yönetimi

 

Stok yönetimi

 

Üretim yönetimi

 

Tasarım yönetimi


5.Soru

Pazarlamanın genel olarak siparişleri almak ve malların sevkiyatını yapmaktan ibaret olarak görüldüğü anlayış aşağıdakilerden hangisidir?


Ürüne yönelik pazarlama

 

Üretime yönelik pazarlama

 

Satışa yönelik pazarlama

 

Pazara yönelik pazarlama

 

Topluma yönelik pazarlama


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin büyüme stratejilerinden biri değildir?


Pazara derinlemesine girme
Pazar geliştirme
Fırsatlar
Ürün geliştirme
Farklılaşma

7.Soru

İşletmenin yasal ve ekonomik sorumluluk boyutlarının üstünde ve ötesinde bir kavram olan, işletmenin toplumsal sorunlarla da ilgili olması ve toplumun beklentilerini üretim ve pazarlama yapmadığı alanlarda da gidermesi olarak tanımlanan yönetim uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Dengeli Ölçüm Kartı
Değişim Mühendisliği
Öğrenen Örgütler
Yenilik Yönetimi

8.Soru

"Makine, bina, araç ve gereçler" gibi mal ve hizmet üretiminde kullanılan varlıklar işletmelerin ne tür varlıklarıdır?


Maddi varlıklar
Maddi olmayan varlıklar
Manevi varlıklar
Zorunlu varlıklar
Zorunlu olmayan varlıklar

9.Soru

Aşağıdaki üretim sistemlerinden hangisinin uygulanabilmesi için talebin düzgün ve kararlı olması gerekmektedir?


Tam zamanında üretim
Esnek üretim
Yalın üretim
Hücresel üretim
Bilgisayarlarla bütünleşik üretim

10.Soru

Bir gazete şirketi sabahın erken saatlerinde satış noktalarında gazetenin satışa hazır olabilmesini pazarlama kanalları aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda pazarlama kanalları tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayarak fayda sunmaktadırlar. Bu ifadeye göre tüketiciye sağlanan fayda aşağıdakilerden hangisidir?


Yer faydası
Sahiplik faydası
Şekil faydası
Zaman faydası
Mekan faydası

11.Soru

Turistik bir mekanda çömlekçi ustası olan Ahmet bey kendi evinin avlusunda yaptığı çömlekleri hem turistlere hem de işletmelere satmaktadır. Ancak bölgeye olan turist sayısının artmasıyla çömlek üretimi talebini karşılayamaz olmuştur. Ahmet bey yıllardır biriktirdiği küçük sermayesiyle işi büyütme kararı almıştır. Daha çok geniş bir müşteri kitlesini de hedefleyen Ahmet beyin hangi üretim sistemine geçmesi en uygun olanıdır?


El işçiliği sistemi
Ev işçiliği sistemi
İmalathane sistemi
Fabrikasyon sistemi
Yalın üretim

12.Soru

Bir buzdolabı üreticisinin 1 yıl içerisinde ürettiği ürün sayısı 30.000 adettir. Birim başına ürün satış fiyatı 600 TL ve birim başına değişken giderler 200 TL’dir. İşletmenin sabit giderleri 6 milyon TL olduğuna göre işletmenin üretim miktarı cinsinden başabaş noktası kaç birimdir?


5.000
10.000
15.000
20.000
25.000

13.Soru

I. Çok çeşitli üretimII. Az miktarda üretimIII. Düzensiz talepIV. Genel amaçlı makinaların kullanılmasıV. Kalifiye işgücü kullanılmasıYukarıda sıralanan özellikler hangi tür üretim sistemini tanımlamaktadır?


Kesikli üretim
Sürekli üretim
Montaj hattı
Kütle üretimi
Akış üretimi

14.Soru

Duran varlıklara yatırım yapmadan önce yapılacak yatırımın pazar, teknik ve finansal açıdan yaşam kabiliyetinin olup olmadığına ilişkin yapılan çalışmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Özsermaye
Yapılabilirlik çalışması
Likidite
Net çalışma sermayesi
Çalışma sermayesi

15.Soru

Yönetim biliminin gelişimine bakıldığında 1929 yılında ABD’deki ekonomik kriz sonrasında ortaya çıkan ve ilk defa insan unsuruna önem veren yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Neoklasik yönetim yaklaşımı

 

Modern yönetim yaklaşımı

 

İşlem maliyeti yaklaşımı

 

Kaynak bağımlılığı yaklaşımı

 

Klasik yönetim yaklaşımı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi proje tipi üretimin özelliklerinden değildir?


Tek seferlik büyük ölçekli bir üretimdir
Ürün genelde hareketlidir
Talep üretimi şekillendirir
Tek ürünün tamamlanması ile üretim sona erer
İş gücü kullanım düzeyi değişkenlik gösterir

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sistemin özelliklerinden biri değildir?


Her sistemin bir amacı vardır.
Her sistemin içinde alt sistemler vardır.
Sistemin ortaya çıkardığı değer her zaman içindeki elemanların ortaya koyduğu toplam değerden daha azdır.
Her sistemin bütünlüğü vardır.
Sistemin başarısı alt sistemlerin sistemin amacı doğrultusunda çalışmasına bağlıdır.

18.Soru

Aşağıdaki tutundurma faaliyetlerinden hangisi bedava reklam olarak adlandırılır?


Doğrudan pazarlama
Reklam
Halkla ilişkiler
Kişisel satış
Satış tutundurma

19.Soru

Bir tüketicinin bir işletmeden yaşamı süresince yapabileceği tüm satın almaların değerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Müşterinin pazar değeri

 

Müşterinin yaşam boyu değeri

 

Müşterinin finansal değeri

 

Müşterinin marjinal değeri

 

Müşterinin sistemsel değeri


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin ortak özelliklerinden biri değildir?


Dokunulmazlık
Eş zamanlı üretim ve tüketim
Dayanıksızlık
Türdeş olmama
Fiyatlama