İşletmelerde Karar Verme Teknikleri Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Aşağıdakilerden hangi değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanarak alternatiflere ilişkin üç sıralama listesi elde edilir?


Si, Ri ve Li

Si, Vi ve Qi

Si, Xi ve Qi

Si, Ci ve Qi

Si, Ri ve Qi


2.Soru

Çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisi olan Electre yöntemi alternatiflerin performanslarına göre birbiriyle kıyaslanarak seçim yapılması temeline dayanır, aşağıdakilerden hangisi Electre yöntemi için yanlıştır?


Electre yöntemi,  kriterleri amaçları doğrultusunda ağırlıklandırma yapar.

Electre yöntemi karşılaşılan problem türlerini işletmelere uygulamada kullanılır.

Electre yöntemi  karar vericilere çok sayıda nicel ve nitel kriterleri karar verme sürecine dahil eder.

Electre yöntemi  finans, yönetim, askeri gibi birçok uygulama alanında karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılır.

Electre yöntemi  ağırlıklandırma yapılan kriterleri toplayarak alternatifler arasından en uygun olanını seçebilme imkanı sunar.


3.Soru

VIKOR tekniğinde normalizasyon işlemi için hangi yaklaşımı kullanılmaktadır?


• Doğrusal Orantı

• Standartlaştırma (Z Score)

• Bir Referans Noktasına Göre Normalizasyon

• Vektör Normalizasyonu

• Doğrusal Sabit


4.Soru

Analitik ağ süreci ile çözümün beş adımından sonuncusu aşağıdakilerden hangisidir?


Karar probleminin belirlenmesi ve ağ modelin geliştirilmesi

İkili karşılaştırmaların yapılması ve özvektörlerin elde edilmesi

Süpermatrisin oluşturulması

Bütünsel öncelik değerlerinin belirlenmesi

En iyi alternatifin seçimi


5.Soru

".... .... yöntemi alternatiflerin seçimi söz konusu olduğunda kullanılan bir yöntemdir. Seçim problemlerindeki amaç, karar vericilere tek bir hareketle alternatifleri seçme kolaylığı sağlayacak biçimde mümkün olduğunca küçük bir alt kümeye indirgemede yardımcı olmaktır."

Boşluğa hangi kavram gelmelidir?


ELECTRE I

ELECTRE II

ELECTRE III

ELECTRE IV

ELECTRE V


6.Soru

Çok kriterli karar verme problemlerinde alternatiflerin sıralanması ve seçimine ek olarak alternatiflerin sınıflandırılması amacıyla da kullanılabilen teknik aşağıdakilerden hangisidir?


AHP

ANP

TOPSIS

VIKOR

ELECTRE


7.Soru

Ortak kabul üzerinde anlaşmaya varmaya ne denir?


VIKOR

Oydaşma

Uzlaşma

Zıtlaşma

Karşılaştırma


8.Soru

Yukarıdaki formul yardımıyla gerçekleştirilen işleme ne ad verilir?


Vektör normalizasyonu

Normalize karar matrisi

Ağırlıklı normalize karar matrisi

İdeal ve negatif ideal çözümlerin belirlenmesi

Ayırım ölçümlerinin bulunması


9.Soru

Analitik ağ süreci ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


ANP sıralamalara dayanır.

ANP bir risk ortamında karar verme tekniğidir.

ANP’de problem hiyerarşik bir yapıda ele alınır.

ANP’de problem çözümü matrisler yardımıyla yapılır.

ANP’de alternatifler arasındaki etkileşim modellenemez.


10.Soru

Analitik ağ sürecinde kümeler arasındaki etkileşim hangisiyle adlandırılır?


Ağ model

Geri besleme

Alt kriterler

Dış bağımlılık

İç bağımlılık


11.Soru

Ağda yer alan elemanların bütünsel öncelik değerlerini gösteren matris hangisidir?


Limit süpermatris

Ağırlıklandırılmış süpermatris

Süpermatris

Etki Matrisi

Bağımlılık


12.Soru

Alternatiflerin ikili karşılaştırmaları sonucunda, karşılaştırıldığı diğer alternatiflere üstünlük sağlayan alternatiflerin oluşturduğu kümeye ........................... denir. Alternatifler arasında gerçekleştirilen ikili karşılaştırmalar ........................olarak adlandırılan bir grafik yardımıyla gösterilir.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi gelmelidir?


C¸ekirdek Küme / C¸ekirdek Diyagramı

ELECTRE / ELECTRE Diyagramı

Alternatif Kümesi / Alternatif Diyagramı

C¸ekirdek Diyagramı / Alternatif Kümesi

ELECTRE / Çekirdek Kümesi


13.Soru

Beş alternatifin beş kritere göre değerlendirildiği karar problemine ilişkin karar matrisi aşağıdaki gibidir. Karar Problemi VIKOR tekniği kullanılarak çözülmek istenmektedir.Buna göre oluşturulacak normalize karar matrisinde A alternatifine ilişkin her bir kriterin (rij) değerleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Öklid" uzaklığını tanımlar?


İki nokta arasındaki doğrusal uzaklıktır.

İki bilinmez arasındaki uzaklıktır.

İki zaman arasındaki uzaklıktır.

İki kriter arasındaki değişken uzaklıktır.

İki amaç arasındaki sabit uzaklıktır.


15.Soru

Electre yöntemi hangi iki kavrama dayandırılmıştır?


Farklı olan olmayan, karşılaştırılan ve dışarıda bırakılan seçeneklerin karşılaştırılmasına dayanır.

Alternatiflerin güçlü bir biçimde vurgu yaptığı ikinci seçeneğin belirlenmesine dayandırılmıştır.

Çekirdek diyagram ile üstünlük ilişkisinin ikili yapısına dayandırılmıştır.

Alternatifler arasındaki üstünlükler ilişkisi, uyum ve uyumsuzluk kavramlarına dayandırılmıştır.

Seçenekler arasında en büyük olan ile en küçük olanları ilişkisine dayandırılmıştır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TOPSIS yönteminin en son adımıdır?


Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması

Alternatiflerin Sıralanması

Ağırlıklı Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması

İdeal ve Negatif İdeal Çözümlerin Belirlenmesi

İdeal Çözüme Olan Göreli Yakınlığın Hesaplanması


17.Soru

Analitik ağ sürecinde kümeler arasındaki etkileşim nasıl ifade edilir?


Bağımlılık

Süreklilik

İlişkisellik

Nedensellik

Etkileşimlilik


18.Soru

Ağ model ile hiyerarşik model karşılaştırmasına ilişkin verilen seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Hiyerarşik yapıda kriterlerin seçenekleri etkilediği varsayılır.

Hiyerarşik yapıda kriterlerin birbirinden bağımsız olduğu varsayılır.

Hiyerarşik yapıda seçeneklerin birbirinden bağımsız olduğu varsayılır.

Hiyerarşik yapıda seçenekler kriterleri, kriterler ise amacı etkilemektedir.

Kümeler arasındaki ve içindeki bağımlılıkları dikkate alabilen ağ model yargılardan gerçek durumu yansıtan öncelik değerlerinin elde edilmesini sağlar.


19.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, yukarıdaki şekilde gösterilen işlem ile gösterilmektedir?


Normalize Karar Matrisi

Ağırlıklı Normalize Karar Matrisi

İdeal ve Negatif İdeal Çözümlerin Belirlenmesi

Ayırım Ölçülerinin Bulunması

İdeal Çözüme Olan Göreli Yakınlığın Hesaplanması


20.Soru

Bir ANP problemindeki bir ağda yer alan elemanların diğer elemanlar üzerindeki etkilerinin gösterildiği analitik ağ sürecinin temel kavramı hangisidir?


Etki matrisi

Bağımlılık

Süpermatris

En iyi olasılık

Geri besleme