İstatistik 2 Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İki ya da daha çok sınıflı nitel değişkenler arasındaki bağımsızlık aşağıdaki hangi istatistiksel test yardımıyla araştırılır?


Büyük Örneklem Testi
Ki-kare BağımsızlıkTesti
Ki-kare Uygunluk Testi
Küçük Örneklem Testi
Ki-kare Homojenlik Testi

2.Soru

Siyasi parti A bir yerleşim yerinde yapılacak erken genel seçimde partisinin oy oranının ne olacağını tahmin etmek istiyor. Bu amaçla bu yerleşim yerindeki seçmenlerden rassal olarak 500 seçmen seçiyor. Ve bu seçmenler arasında A partisine oy vereceklerini söyleyenlerin sayısını 200 kişi olarak belirliyor. Bu yerleşim yerinde A partisinin oy oranı ne olabilir ?


% 70
%60
%40
%50
%10

3.Soru

Bir evrenin aritmetik ortalamasının güven sınırlarını %95 güvenle tahmin edebilmek için kullanılacak standart normal dağılım tablo değeri (z) aşağıdakilerden hangisidir?


2,58
2,16
2,05
1,96
1,57

4.Soru

300 kişiden oluşan bir araştırmada kontenjans katsayısı 0,2 olarak bulunmuştur. Bu bilgilere göre ki-kare istatistiğinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?


7,5
9,8
12,5
16,3
18,1

5.Soru

İki değişken arasındaki ilişkinin kuvveti hakkında bilgi sahibi olunmak istendiğinde aşağıdakilerden hangisini hesaplamak gerekir?


Ki-kare bağımsızlık sınamasına ilişkin test istatistiği
Ki-kare homojenlik sınamasına ilişkin test istatistiği
Ki-kare uygunluk sınamasına ilişkin test istatistiği
Kontenjans katsayısı
Ki-kare iyi uyum sınamasına ilişkin test istatistiği

6.Soru

Yapılan bir homojenlik sınamsında 3 satırlı, 5 sütunlu bir kontenjans tablosu oluşturulmak istendiğinde serbestlik derecesinin değeri kaçtır?


9
8
7
15
6

7.Soru

Bir örneklemin çekildiği evreni iyi temsil edip edemeyeceğinin araştırılmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


Ki-Kare bağımsızlık testi
Büyük örneklem testi
Ki-kare homojenlik testi
Küçük örneklem testi
Ki-kare uygunluk testi

8.Soru

Bir elektrik dağıtım şirketi 2015 yılının ilk çeyreğinde, abonelerinin elektrik için ödedikleri ortalama tutarı tahminlemek istemektedir. Bu amaçla rassal olarak 22 abone seçilmiş ve bu abonelerin ortalama aylık ödeme tutarının 73 Lira, standart sapmasının ise 10 Lira olduğu tespit edilmiştir. Abonelerin ödeyecekleri ortalama tutarın aralık tahmininin %90 güvenle üst sınır değeri nedir?


73.758
74.758
76.758
83
90.21

9.Soru

Her birinde 50’şer işçi olan iki grubun ortalama verimlilik değerleri arasındaki farkın güven düzeyi 0,95 için tahminlenmek istendiğinde z veya t tablolarından okunacak değer nedir?


t=2,750
t=2,042
z=1,960
z=1,645
z=1,276

10.Soru

ki-kare bağımlılık testinde ilk adım nedir?


sıfır hipotezi ve karşıt hipotezin belirlenmesi
istatistiksel test
anlamlılık düzeyinin belirlenmesi
test istatistiğinin hesaplanması
istatistiksel karar

11.Soru

Bir dağılımın evren parametresine ilişkin ileri sürülen önerme aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?


Tahminleyici
İstatistik
İstatistiksel hipotez
Anlam düzeyi
Hipotez

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biridir?


Kolayda örnekleme
Yargısal örnekleme
Tabakalı örnekleme
Kota örneklemesi
Kartopu örneklemesi

13.Soru

Örneklemin araştırmacının kişisel arzu, düşünce ve deneyimlerine göre seçilmiş olduğu örnekleme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Kolayda Örnekleme
Yargısal Örnekleme
Kota Örneklemesi
Kartopu Örneklemesi
Sistematik Örnekleme

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel hipotez testi için doğru açıklama değildir?


İstatistiksel hipotezin doğru ya da yanlışlığını araştırmak için  mutlaka tam sayım yapmak gerekir.
İstatistiksel hipotez doğru ya da yanlış olabilir.
İstatistiksel hipotez bir önermedir.
Hipotez testinde H0 hipotezi hakkında karar verilir.
Sıfır hipotezi reddedilirse karşıt hipotez kabul edilir.

15.Soru

Örnekleme sürecinin ilk aşaması hangisidir?


Çerçevenin belirlenmesi
Örneklem hacminin belirlenmesi
Evrenin tanımlanması
Örnekleme yönteminin seçilmesi
Örneklemenin uygulanması

16.Soru

Evren Ortalamaları Arasındaki Fark (µ_1-µ_2)’nin Aralık Tahminlemesine aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir?


İki farklı firma tarafından üretilenotomobil lastiklerinin ortalama ömürlerinin (km olarak) karşılaştırılması
Bir fabrikada hatalı ürün üretimi
Maliyet hesabı
Ürünlerin aritmetik ortalaması
Üniversite sınavındaki başarı

17.Soru

Kontenjans katsayısında c değerinin 1 ya da 1’e yakın çıkmasının anlamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


İki değişken arasında üst düzey bir ilişki vardır
İki değişken arasında alt seviye bir ilişki vardır
İki değişken arasında ilişki yoktur
Üç ya da daha fazla değişken arasında alt seviye bir ilişki vardır
Üç ya da daha fazla değişken arasında hiçbir ilişki yoktur

18.Soru

Bir rassal örneklemden hesaplanan istatistikler yardımıyla, ilgili evrenin parametre değerlerinin araştırılmasına ne ad verilir?


Tahminleme
Tahmin
Tahminleyici
Örneklem aritmetik ortalaması
Standart sapma

19.Soru

2*2 kontenjans tablosu yardımıyla 0,01 anlamlılık düzeyinde ki-kare bağımsızlık testi yapılmak istendiğinde, ki-kare kritik(tablo) değeri kaçtır?


0,0002
6,6349
7,3778
7,8147
9,2103

20.Soru

Evren dağılımı nasıl olursa olsun uygulanabilen testler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Parametrik test
z testi
t testi
F testi
Parametrik olmayan test