İstatistik 2 Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar verme sürecinin bileşeni değildir?


Karar Alternatifleri

Uygun hava koşullarının ortaya çıkması

Strateji tablosu

Ekonomik durgunluk beklentisi var

İyimserlik Ölçütü


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zaman serisini etkileyen faktörlerden biri değildir?


Düzensiz dalgalanmalar
Konjonktürel dalgalanmalar
Mevsimsel dalgalanmalar
Mekân
Trend

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zaman serisini etkileyen faktörler içinde değildir?


Trend
Kişisel dalgalanmalar
Mevsimsel dalgalanmalar
Konjonktürel Dalgalanmalar
Düzensiz dalgalanmalar

4.Soru

Mevsimlik dalgalanmalarda birbirini izleyen iki maksimum veya iki minimum nokta arasındaki zaman farkına ne ad verilir?


Dalga şiddeti
Dalga bükümü
Dalga uzunluğu
Dalga kırılması
Döngüsel dalga

5.Soru

Hurwicz'in genelleştirilmiş iyimserlik ölçütünde karar vericinin iyimserlik düzeyi hangi harfle gösterilir?


Alfa
Beta
Gama
Delta
Omega

6.Soru

Aşağıdaki olaylardan hangisi trend eğilimine örnek olay olarak verilebilir?


Doğal afetler
Süt üretimi
Enerji kaynaklarının genişlemesi
Seçimler
Doğalgaz tüketimi

7.Soru

Bir işletmede kullanılan makinelerin üretim hızını artırmak amacıyla makineler üzerinde bir değişiklik yapılmıştır. Sonucun üretim hızını artırıp artırmadığı sınanmak istenmektedir. Buna göre, bu sınamadaki sıfır hipotezi aşağıdakilerden hangisidir?


Değişiklik hatalı ürün oranını artırır.
Değişiklik hatalı ürün oranını değiştirmez.
Değişiklik üretim hızını etkilemez.
Değişiklik üretim hızını etkiler.
Değişiklik üretim hızını düşürür.

8.Soru

Tamsayım sonucu elde edilen veriler kullanılarak hesaplanan sayısal değerlere ne ad verilir?


İstatistik
Örnekleme
Örneklem
Kütle
Parametre

9.Soru

Bir olayın zaman değişkenine göre aldığı değerlerin alt alta sıralanması ile elde edilen veri setine ne denir?


Trend
Zaman serisi analizi
Zaman serisi
Ana eğilim
Mevsimlik dalgalanma

10.Soru

2002 ile 2011 yılları arasında (2002 ve 2011 dahil) bir firmanın satış gelirleri (Milyon TL) zaman serisinin trendi EKK yöntemi ile tahmin edildiğinde, doğrusal trend denklemi 80+ 10 X şeklinde belirlenmiştir. Buna göre, trend denkemi yardımıyla 2012 ve 2013 yılı öngörü değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir?


80
110
190
210
400

11.Soru

3 ve 4 numaralı sorular aşağıda verilen tablodaki bilgilere göre cevaplanacaktır.

Yıllar

i (devre)

Üretim (bin adet)

2007

0

50

2008

1

70

2009

2

100

2010

3

40

2011

4

60

2012

5

140

 

2008 yılı sabit endeksli miktar endeksi (S. E. M. İ) aşağıdakilerden hangisidir?


% 200

%160

%140

%100

%80


12.Soru

Bilinmeyen evren parametresini, istenen bir olasılıkla, simetrik bir aralıkta tahminleme sürecine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Örnekleme
Nokta tahminlemesi
Tahminleme
Aralık tahminlemesi
Evren ortalaması

13.Soru

Karar vericinin çeşitli karar alternatiflerinden birini seçtikten sonra ortaya çıkabilecek ve karar vericinin üzerinde etkisi olmayan ancak problemde yer alan karar seçeneklerinin sonuçlarını etkileyebilecek farklı senaryoları gösteren karar problemi bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


Karar Değişkeni
Doğal Durumlar
Karar Alternatifleri
Seçenekler
Sonuçlar

14.Soru

Bağımsız değişken sayısının bir olmasında hangi tip regresyon analizi uygulanır?


Çoklu regresyon analizi
Korelasyon analizi
Varyans analizi
Basit regresyon
Kümeleme analizi

15.Soru

Yandaki seri için ?(Y-Y)2(karesi)=7,21 iken, “tahminlerin standart hatası” kaça eşittir? (Seri YILLAR: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Satışlar (kg) : 5, 4, 7, 5, 6, 9)


1.24
1.34
1.44
1.54
1.64

16.Soru

Tam bilginin beklenen değerini hesaplayınız?


4400

5400

5500

5600

6400


17.Soru

Bir araştırmada basit doğrusal regresyon modeli tahmin denklemi olarak Y=14+5X hesaplanmıştır. Buna göre, çizilen regresyon doğrusunun Y eksenini kesim noktası neresidir?


5
9
12
14
19

18.Soru

Karar ağacı çizimlerinde iki tür düğüm bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?


Gerçeklik
Olasılık
Hayalcilik
Karar verme
Rastgele seçim

19.Soru

Gözlem sayısı 10 olan bir doğrusal regresyon analizi için aşağıdaki veriler verilmiştir. Bu analizde serbestlik derecesi kaçtır? ?Yi=30 ?Xi2=220 ?XiYi=196 ? Xi=30


5
8
3,6
10
6

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ki-kare homojenlik testi ile araştırılır?


farklı örneklemlerin aynı evrenden seçilip seçilmediği
aynı örneklemlerin farklı evrenden seçilip seçilmediği
farklı örneklemlerin farklı evrenden seçilip seçilmediği
aynı örneklemlerin aynı evrenden seçilip seçilmediği
farklı örneklemlerin aynı frekanstan seçilip seçilmediği