İtibar Yönetimi Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aktivist kampanyalarının yürütüldüğü sosyal medya ortamı aşağıdakilerin hangisidir?


change.org

sikayetvar.com

eksisozluk.com

anadolu.edu.tr

facebook.com


2.Soru

"S¸irketler genellikle .... iş sonuçları ile rekabet ettikleri yanılgısı içindedirler."  Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


finansal

durumsal

küresel

kurumsal

dönüşsel


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itibar yönetiminin en yüksek düzeyde etkilediği alandır?


Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı

Rekabette farklılaşma

Yasa, yönetmelik ve regülasyonlara uyum

Pazar payı

Hisse senedi performansı


4.Soru

"................... başlığı altında toplanan bir kesim vardır ki etkileyici sosyal ortaklar arasında önemsenmesi gereken bir gruptur. Bunlar akademisyen, iş adamı, bir siviltoplum kuruluşu yöneticisi, yazar, sanatçı gibi toplumun nabzını tutan özellikleri olan kişilerdir. Yazdıkları, çizdikleri ve söyledikleri ile kamuoyunu etkilerler." Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Yerel yönetimler

Düzenleyici kurumlar

Üniversiteler

Sivil toplum kuruluşları

Kanaat önderleri


5.Soru

Kurumsal itibar işinin sahibi olan CEO'nun gündemi nasıl belirlenmelidir?


Sosyal paydaşlara göre

Marka değerlerine göre

Kendisi tarafından

Kurumsal iletişim tarafından

Şirket hedeflerine göre


6.Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde 136 üst düzey yönetici ve 65 yatırımcı ile yapılan araş-tırmanın çıktılarına göre kurumsal sosyal sorumluluk kavramının bu denli önemli hale gelmesine neden olan konular arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


Büyük şirketlere olan güvenin sarsılması

Sosyal fonlarda görülen azalış

İş dünyasının küreselleşme süreci

İyi kurumsal yönetim ilkeleri

Rekabetin kurallarında bu yönde değişim


7.Soru

  1. Şirket alt seçenekleri ile birlikte kendine ait web adreslerini toptan almış olmalıdır. Kasıtlı girişimlere karşı en öncelikli ve korunaklı alan adları şirketin adının kolay kolay taklit edilemeyeceği web adreslerinin olmasıdır.
  2. Şirketin interaktif bir web sayfası olmalı, tüm sosyal ortakları ile 7/24 bu sayfa üzerinden iletişim yönetebilmelidir.
  3. İtibar yönetimi stratejisinin ana parçası olarak şirket müttefik olarak tanımlayabileceği sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, kanaat önderleri, yerel yönetimler ve regülatörlere kurumsal değerlerinin yansıması olan uygulamaları online olarak düzenli bir şekilde paylaşmalıdır.
  4. Şirketin CEO’sunun bir kişisel blogu olmalı ve CEO buradan özellikle çalışanları ile düzenli paylaşımlarda bulunmalıdır.

Yukarıdakilerin hangileri online itibar yönetiminin olması gereken uygulamalarındandır?


Yalnız I.

I. ve II.

II. ve III.

I., II. ve III.

I., II., III. ve IV.


8.Soru

Kırsal bölgeden hammadde olarak süt toplayan  bir şirketin o bölgeye bir eğitim hizmeti götürme çabası etik açısından nasıl değerlendirilebilir?


hammadde tedariğinde üreticiyi ezmek

tedarikçiye hak ettiği ücreti ödemek

yörenin kalkınmasına katkı sağlamak

karını artırmak

etik ticareti ihlal etmek


9.Soru

......  sadece şirketlerin değil devletlerin de itibarlarını hedef alan bir yayın politikası ile kamuoyu oluşturan
etkililiğe sahiptir.

Yukarıda boş bırakılan yere seçeneklerden hangisi gelmelidir? 


Public Eye

Corporate Watch

Global Reporting Initiative

Social Accountibility International

Cadburry


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri itibarın metrikleri arasındadır?

I. Etkin liderlik

II. Adil yönetim

III.Şeffaflık

IV. Hesap verebilirlik


I,II

II,III

I,III

I,II,III

I,II,III,IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilirlik stratejileri uygulayan katma değeri yüksek ürünler geliştiren sanayiler için iş sonucu olarak değerlendirilmez?


Mesai saatleri

Etik kurulu raporlamaları

üretilen malların karbon parmak izi

sanayinin hangi aralıklarla bağımsız denetim yaptırdığı

sanayinin ne kadar enerji ve su tüketildiği


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri itibarın girdi unsurlarındandır?

I.  Toplumsal duyarlılıklar

II. Değerler

III. Ekonomik göstergeler


Yalnız I

I,II

II,III

I,III

I,II,III


13.Soru

Aşağıdaki markalar arasında hangileri hem ürünü veya hizmeti  hem de bu şemsiye altındaki alt markaları temsil ederler? BP NIKE SONY THY APPLE


I, II, III ve V

I, II, III ve IV

I, III, IV ve V

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin ana görev alanlarından biri değildir?


Müdürlerin özel hayatlarından detaylar paylaşmak.

 Ne zaman, neyin iletişiminin hangi ortak mesajlarla yapılması gerekliliğinin ortaya konması

Şirketin iş hedeflerine uygun bir paydaş haritasının çıkarılması

İletişim ve ilişki yönetiminde tüm şirket çalışanlarının kurum kültür ve değerlerini dikkate almalarının sağlanması.

Kurum kimliği ve standartlarının tanımlanması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal markalarını yanlış yöneten şirketlerin belirgin özellikleri arasında sayılmaz?


Liderlik sorunu vardır

C¸ok hızlı eleman giriş-çıkışı vardır

Kurumsal kimlik uygulamalarına özen gösterilmez

Regülatörler tarafından uyarı üstüne uyarı alırlar

Çalışanlar sorunludur


16.Soru

Sosyal medyada itibar sorununun karşımıza çıkma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


İlişki temelli ortamların kullanılma sıklığının artmasıyla bireylerin yalnızlaşması.

Bilgi dolaşım hızının artması.

Dijital platformların güvenliğinin sorgulanması.

Küresel bireylerin sosyal medyadaki etki güçlerini sınamaya istekli olması.

Kişisel olarak içerik üretip yönetiminin de tek elden yapıldığı sosyal medya ortamlarının merak uyandırması.


17.Soru

I. Yönetimin kalitesi

II. Ürün/hizmet kalitesi

III. Çalışan markası

IV. Duygusal bağlılık

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri "İtibar Yönetimi Ana Performans Alanları" arasında yer alır?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itibarla ilişkilendirilebilecek  iş sonuçları arasında yer almaz?


Medya mensuplarının söz konusu şirketin gönderdiği bilgilere güvenmesi

Taşrada iş yapan girişimcilerin şirketin yetkili satıcısı olmak istemesi

Tedarikçilerin güvenle teknoloji yatırımı yapabileceklerini ifade etmeleri

İtibarlı şirketin yüksek satış yapan bayilerinin ve yetkili satıcılarının olması

Medyanın söz konusu şirketin liderliğine güvenmesi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ‘’En Saygın Şirketler’’ araştırmasını yapmaktadır.


Financial Times

Fortune

Capital

The New York Times

Washington Post


20.Soru

İtibarı iyi olan şirketler, bu konuyu önemsemeyen şirketler karşısında farklı avantajlara sahip olmaktadır. Buna ne ad verilir?


iş üretimleri

iş itibarı

iş süreçleri

iş sonuçları

iş ilişkileri