Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Veritabanları

II. Kelime işlemci

III. İçerik bazlı web siteleri

Yukarıdakilerden hangileri insan-sistem etkileşimine örnek verilebilir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


2.Soru

Bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından, belirli bir kullanım bağlamı içinde, amaçlanan kullanım hedeerine ulaşmak için, ne derece etkin, verimli ve tatmin edici bir şekilde kullanılabilmesine ne ad verilir?


Anlaşılabilirlik

Kullanılabilirlik

İşlevsellik

Etkililik

 Verimlilik


3.Soru

I.Tüketicinin beklentisini karşılamak

II.Kullanıcı memnuniyetini sağlayabilmek

III. İlk tercih/satın alma kararını etkilemek Yukarıdakilerden hangileri kullanıcı deneyimi ve tasarımı açısından önemli olanlar arasında yer alır?


I ve II

II ve III

Sadece II

I ve III

I, II ve III


4.Soru

………… ürün, hizmet ya da sistem ile bir noktada etkileşimi ya da etkileşim olasılığını içerirken, deneyim böyle bir şeye ihtiyaç duymamaktadır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Davranışsal deneyim

Yansıtıcı deneyim

Duygusal deneyim

Kullanıcı deneyimi

Estetik deneyim


5.Soru

I. İnsan-sistem etkileşimi

II. İçerik-sistem etkileşimi

III.  İnsan-insan etkileşimi

IV. İnsan-içerik etkileşimi

Yukarıdakilerden hangileri etkileşimin tarafları açısından incelendiğinde dışarıda kalır?


Yalnız II

II-IV

Yalnız IV

I-II-IV

III-IV


6.Soru

Gereksinim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bireyler arasında farklılık gösterir.

Bir nedene ya da mantığa dayanmaz.

İstek ve taleplerden daha nesneldir.

Kullanıcının kendisi tarafından her zaman açıkça ifade edilebilmesi kolay değildir.

Kullanıcı gereksinimleri kullanıcı memnuniyetini önemli bir şekilde etkiler


7.Soru

 Tasarımın bileşenlerinin kullanılabilirlik bağlamında analiz edildiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Sav analizi

Kullanım bağlamı analizi

Paydaş analizi

İlişkiler haritası

İçerik analizi


8.Soru

Kullanıcı gereksinimlerin tespiti, kişi kartlarının (persona) oluşturulması, senaryoların hazırlanması, hikâye tahtası oluşturulması ve görev analizleri için faydalanılan teknik ve yöntemlere ne denir?


Boylamsal Araştirmalar

Etnografi

Netnografi

Kullanım Bağlamı Analizi

Gölge Çalışması


9.Soru

I. Müşteriler

II. Kullanıcılar

III.  Proje Yürütücüleri

IV. Tasarımcılar

V. Programcılar

Kullanıcı deneyimi tasarım sürecinde yukarıda verilen gruplardan hangileri strateji geliştirme aşamasında yer almalıdır?


I-II-IV-V

II-IV-V

II-III-IV-V

II-V

I-II-III-IV-V


10.Soru

Bir web sitesi için bilgi mimarisi yapılandırılırken bilgiler birbirleriyle yukarıda verilen şekildeki gibi ilişkilendiriliyorsa hangi ilişkilendirme türünden bahsedilebilir?


Ardışık

Matris

Organik

Hiyerarşik

Doğrusal


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinde temel gereksinimlerden biridir?


Fizyolojik gereksinimler

Saygınlık gereksinimi

Ait olma gereksinimi

Kendini gerçekleştirme gereksinimi

Sevgi gereksinimi


12.Soru

“Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamına” ne denir?


Deneyim

Kullanıcı Profili

Bilgi

Bilgelik

Uzman bilgisi


13.Soru

I. Dil seçeneği

II. Linkler

III.  İletişim bilgileri

IV. Menü başlıkları

V. Alt ve üst bilgiler

Yukarıda verilen bileşenlerden hangileri genellikle bir wireframe içinde yer alır?


III-IV-V

IV-V

I-IV-V

I-II

I-II-III-IV-V


14.Soru

Kullanıcının anlamasını kolaylaştırmak için işlevlerin gerçek hayattaki karşılığı simgesel olarak ekran üzerine yerleştirilmelidir. Söz konusu bu öneri hangi ilkeyle ilgilidir?


Görünürlük

Benzeşik ögeleri kullanma

Önceden sezinilir olma

Kontrolü kullanıcıya bırakma

İpuçları kullanma


15.Soru

i-Gelen telefon çağrıları sayısı

ii-web sayfası kullanım istatistikleri

iii-Gelen e-posta sayıları

iv-Sayfayı tekrar ziyaret eden kullanıcı sayıları

Yukarıdakilerden hangileri Strateji belirleme aşamasında, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını gösteren kullanıcı davranışlarına dair ölçütlerdir?


i-ii

ii-iii

i-ii-iii

i-iii-iv

i-ii-iii-iv


16.Soru

Bir uygulamada kullanıcı deneyiminden bahsedebilmek için aşağıdaki unsurlardan hangisinin bulunması gerekir?


Arayüz

İnternet bağlantısı

Ticarî işlem

Mobil uygulama

Sosyal iletişim


17.Soru

Abraham Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisine” göre güvenlik gereksiniminin bir üst kategorisinde bulunan gereksinim aşağıdakilerden hangisidir?


Kendini gerçekleştirme gereksinimi

Fizyolojik gereksinim

Beslenme gereksinimi

Saygınlık gereksinimi

Ait olma ve sevgi gereksinimi


18.Soru

Sanal topluluk ilk kez kim tarafından ve ne zaman adlandırılmıştır?


Douglas Engelbart – 1989

Vannevar Bush – 1984

Bill Verplank – 1976

Rheingold – 1993

Bill Moggridge – 1965


19.Soru

“Bir şeyden belli bir amaçla yararlanan kimse” aşağıdaki sözcüklerden hangisini ifade eder?


Tüketici

Üretici

Kullanıcı

Tasarımcı

Programcı


20.Soru

Gereksinim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bireyler arasında farklılık gösterir.

Bir nedene ya da mantığa dayanmaz.

İstek ve taleplerden daha nesneldir.

Kullanıcının kendisi tarafından her zaman açıkça ifade edilebilmesi kolay değildir.

Kullanıcı gereksinimleri kullanıcı memnuniyetini önemli bir şekilde etkiler.