Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Zaruri

II. Haci

III. Kemali

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri İbn Haldun tarafından yapılan ihtiyaçlar sınıflandırılmasında gereksinim çeşididir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı özelliklerini tanımlamada kullanılan demografik değişkenlerden biridir?


Kişilik

Cinsiyet

Aile

Zaman

Duygusal Durum


3.Soru

İbn Haldun’un yaptığı ihtiyaçlar sınıflamasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Dört tür ihtiyaç vardır.

İnsanların düşünce kaygılarını ve estetik beklentilerini karşılayan ihtiyaçlar kemalî ihtiyaçlardır.

İnsanı rahatlatan unsurlara duyulan ihtiyaçlar zarurî ihtiyaçlardır.

Yaşamak için gerekli olan beslenme ve güvenlikle ilgili ihtiyaçlar hâcî ihtiyaçlardır.

Hâcî ihtiyaçlar diğer ihtiyaçlardan önce gelir.


4.Soru

Konular arasındaki ilişkilerin çok net olmadığı veya yeni yeni ortaya çıktığı bilginin belirli bir davranış kalıbı içermediği durumlar için kullanılılan ilişkilendirme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Ardışık İlişkilendirme

Hiyerarşik İlişkilendirme

Organik İlişkilendirme

Ağaç İlişkilendirme

Matris İlişkilendirme


5.Soru

“Video içerikler” aşağıdaki bilgi ilişkilendirmelerden hangisine örnektir?


Hiyerarşik

Ardışık

Matris

Dağınık

Organik


6.Soru

Tasarımın bileşenlerinin kullanılabilirlik bağlamında analiz edilmesine ne denir?


Netnografi

Sav Analizi

Kültürel Sonda

Etnografi

Perona


7.Soru

Etnografi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kullanıcıların günlük yaşamlarının gözlemlenmesi ile davranışlarının ve kültürlerinin anlaşılmaya çalışıldığı araştırmalardır

Kullanıcıların sanal dünyadaki hayatları incelenerek veri toplanır.

Kişilik kartları ve görev analizleri veri toplamak için kullanılabilir.

Kullanıcıların hayatlarına dâhil veya müdahil olarak ya da olmayarak veri toplanabilir.

Kullanıcı ile girilen yakın ilişki neticesinde derinlemesine veri toplamak amaçlanır.


8.Soru

“Bir şeyden belli bir amaçla yararlanan kimse” aşağıdaki sözcüklerden hangisini ifade eder?


Tüketici

Üretici

Kullanıcı

Tasarımcı

Programcı


9.Soru

Bir ürünün veya hizmetin görsel ve işitsel açıdan kullanıcının dikkatini çekmesi aşağıdakilerden hangi deneyim türüyle ilgilidir?


Estetik Deneyim

Duygusal Deneyim

Psikomotor Deneyim

Davranışsal Deneyim

Yansıtıcı Deneyim


10.Soru

İnsanların ne düşündüğü, ne yaptığı ve ne kullandığı ile ilgilenen deneyim merkezli tasarımlar gerçekleştiren görüş hangisidir?


Ürün merkezli görüşler

Kullanıcı merkezli görüşler

Etkileşim merkezli görüşler

Üretim merkezli görüşler

Tüketici merkezli görüşler


11.Soru

Kullanıcının ürün/hizmet ile olan ilişkisinde 4 kritik an söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi bu anlardan biri olan “ilk kritik an öncesi”  ile ilgilidir?


Dikkat çekme

Fark edilme

İhtiyaç hissetme

Etkileşime girme

Kullanma


12.Soru

“Kullanıcı Deneyimi” ifadesi ilk olarak hangi tarihte kullanılmıştır?


1990

1971

1986

1998

2000


13.Soru

Cinsiyetle kullanım alışkanlıkları arasındaki ilişkiye yönelik aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Erkek kullanıcılar kadın kullanıcılara göre daha kolay satın alırlar

Erkek kullanıcılar davranışsal kadınlar estetik yöne ağırlık verir

Tüm kullanıcılar ürün ya da hizmetin sadece kalitesine odaklanır

Ürün ya da hizmet seçiminde cinsiyetin etkisi yoktur

Estetik yönü öne çıkan ürün ya da hizmet daha ucuza satın alınabilir


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gezinim tasarımlarından biri değildir?


Evrensel gezinim

Çevresel gezinim

Yerel gezinim

Bağlamsal gezinim

Tamamlayıcı gezinim


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı özelliklerini tanımlamada kullanılan toplumsal-kültürel değişkenlerden biridir?


Kişisel Etkiler

Coğrafi Yerleşim

Tutum

Algılama

Fiziksel Ortam


16.Soru

I. Karşılık verme düzeyi açısından etkileşimsizdir

II. İletişim kurmaktadır

III. Eğer sorulara izin verseydi toplantı etkileşimli olurdu.

Bir politikacının konuşmasını yapıp sorulara izin vermeden salondan ayrılması durumu ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilk etkileşim tasarımı örneklerinden değildir?


Telefon

Telgraf

ENIAC

Mors alfabesi

Radyo


18.Soru

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi etkileşim tasarımının tanımıdır?


Belirli bir sistem, hizmet ya da ürün için kullanıcıların beklenen algılarını ve deneyimlerini gerçekleştirebilecekleri arayüzün tasarlanmasıdır.

Bilginin bulunabilirlik seviyesini arttırmak için bilgiyi organize etmek ve etiketlemektir.

İletişim problemlerine yönelik olarak görsel bir iletinin tasarlanmasıdır.

Kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi istenen arayüzün belirlenen hedef kitlede belirlenen görevlerin yaptırılması ve bu süreçte kullanıcıdan verimlilik, etkililik ve memnuniyet değerlerinin alınmasıdır.

Kullanıcılarına cevap veren sistemlerin davranışlarının tasarlanmasıdır.


19.Soru

I. Jest

II. Kitap

III. Gazete

Yukarıdakilerden hangileri yazılı etkileşim araçlarındandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


20.Soru

Etkileşim kavramına ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


İnsanlar arası etkileşim yalnızca sözlü olarak gerçekleşebilir.

İletişim etkileşimin bir parçasıdır.

Etkileşim düzeyi karşılık verebilme durumuna göre etkileşimli ve etkileşimsiz olmak üzere ikiye ayrılır.

Teknolojinin gelişimi insanlar arası etkileşimi etkilememiştir.

Etkileşimin en temel özelliği karşılıklılıktır.