Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası bir işletmenin küresel yönetimi bağlamında etkili kültürlerarası yönetim anlayışının bir örneği olabilir?


Şirket çapında tek bir ortak dilin kullanılması.

İnsan kaynaklarının sadece tek bir kültürden insanları işe alması.

Farklı kültürden gelen insanların bu şirkette çalışmak istememesi.

Farklı dini ve kültürel günlerde çalışanların izinli sayılması.

Şirketin reklamlarının, yayınlandıkları ülkelerdeki dillerde yayınlanmaları.


2.Soru

Kâr güdüsü taşımayan medya türü aşağıdakilerden hangisidir?

 


Reklam Medyası

 

Alternatif Medya

 

Propaganda Medyası

 

Kült Medya

 

Sosyal Medya


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilin dünyayı temsil etmek için nasıl kullanıldığı hakkında geliştirilmiş yaklaşlardan biridir?

 


Amaçlı yaklaşım

 

Yapımsalcı yaklaşım

 

İnşacı yaklaşım

 

Yanıltıcı yaklaşım

 

Temsilci yaklaşım


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küresel çapta faaliyet gösteren halkla ilişkiler ve reklam uzmanlarından beklenenler arasında değildir?

 


Kültürlerarası farklılıklara duyarlı stratejiler geliştirmeleri

 

Diğer kültürlerin farkına varmaları

 

Geniş bir perspektife sahip olmaları

 

İletişim aktivitelerinde kültür boyutunu dikkate almaları

 

Kendi kültürünü bir adım önde tutmaları


5.Soru

Kültürün oluşumunda rol oynayan faktörlerden hangisi, hem bir toplumun kültürü tarafından oluşturulur, hem de o toplumun kültürünü oluşturur?


Ekoloji ve fiziksel çevre.

Aile.

Din.

Eğitim.

Politik sistem.


6.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, kültür sözcüğünün günümüzdeki anlamını en iyi yansıtan ifadedir?


Toprağı ekip biçme.

Hayvan yetiştirme.

Bütün bir yaşama biçimi.

Bütünsel bir yaşam şekli.

Yaşam türlerinin bütünü.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanın kendisi ile konuşmasıdır?

 


Psikolojik iletişim

 

Paranormal iletişim

 

Sosyolojik iletişim

 

İçsel iletişim

 

Paranoid iletişim


8.Soru

“Küresel’ kavramı ilk defa, Marshall Mcluhan’ın ‘Komünikasyonda Patlamalar’ adlı kitabında kaç yılında yer almıştır?


1959

 

1960

 

1961

 

1962

1963


9.Soru

Bütün insanların kendilerine özgü bir kültüre sahip olduğu görüşünü ileri süren ve kültür kavramını bu anlamıyla ilk kez kullanan kişi aşağıdakilerden hangidir?

 


Herder

 

Tylor

 

Malinowski

 

Kroeber

 

Kluckhohn

 


10.Soru

“Bir mesajın, iletişim kanalının özelliklerine uygun olacak şekilde bir simgeleştirme sistemi aracılığı ile fiziksel olarak iletilebilecek veya taşınabilecek bir biçime çevrilmesi” aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

 


Kanal

 

Geribildirim

 

Kodlama

 

Kaynak

 

Mesaj


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda küreselleşmenin ivme kazandırdığı unsurlar arasında sayılamaz?


Sermayenin dolaşım hızı

Emeğin serbest dolaşımı

Dış ticaretin yaygınlaşması

Gümrük gelirleri artış hızı

Finans çevrelerinin serbest dolaşım hızı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kültürü oluşturan faktörlerden biridir?


Dil

 

Din

 

Değerler

 

Normlar

 

Hepsi


13.Soru

“Toplum içinde insanların günlük tavır ve hareket usullerini ve yaşama yöntemlerini düzenleyen kurallar vardır. Bu kurallar uzun zamanlardan beri yerleşmişlerdir. Bir takım sosyal baskılar insanlar bu kurallara uymaya zorlamaktadır. Söz konusu kurallar nasıl kendiliğinden oluşmakta iseler, aynı şekilde kendiliklerinden silinip ortadan kalkmaktadırlar.”
Yukarıdaki tanım kültürü oluşturan faktörlerden hangisine aittir?


Normlar

 

Simgeler

 

Tutumlar

 

Örf ve Adetler

 

Yasalar


14.Soru

Kültür, bilginin, inancın, sanatın, hukukun, ahlakın, örf ve adetlerin ve toplumun bir üyesi olarak kişiler tarafından kazanılmış değer yetenek ve alışkanlıkların kompleks bir bütünüdür.
Yukarıda verilen kültür tanımı hangi düşünüre aittir?

 


Taylor

 

Hofstede

 

Linton

 

Herskovits

 

Kroeber

 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisine göre kavramları ve göstergeleri kullanarak anlamı oluşturan bizleriz?

 


Maksatlı yaklaşım

 

Yansıtıcı yaklaşım

 

Kuşkucu yaklaşım

 

Yayıncı yaklaşım

 

Yapımcı yaklaşım


16.Soru

Gelişmiş ülkelerin az gelişmiş diğer kültürleri özellikle kitle iletişim araçlarıyla etkilemesi ve kendine benzetmesine ne denir?

 


Kültür Emperyalizmi

 

Kültür Şoku

 

Kültürel Yayılma

 

Kültürleşme

 

Üst Kültür

 


17.Soru

“Toplumun, kendi kültürel özelliklerini yeni kuşaklara sosyalleşme yoluyla aktarmasıdır.” tanımı aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

 


Kültürlenme

 

Kültürleşme

 

Kültür şoku

 

Kültürel yayılma

 

Kültür emperyalizmi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bumin’in kültür kavramının tanımıdır?

 


Kültür, bir grup insanı diğerlerinden ayıran zihinsel programlamadır.

 

Kültür, öğrenilmiş davranışlar ile belirli bir cemiyetin üyelerince birbirlerine aktarılan davranışların sonucudur.

 

Kültür, bilginin, inancın, sanatın, hukukun, ahlakın, örf ve âdetlerin ve toplumun bir üyesi olarak kişiler tarafından kazanılmış değer yetenek ve alışkanlıkların kompleks bir bütünüdür

 

Kültür, bir toplumun üyelerince paylaşılan anlamların tümüdür

 

Kültür, bir toplumun yaşama biçimini sürdürmek, örgütlerini düzenlemek, öğrenilmiş davranış biçimlerini, bilgi, inançlar ve insani birliklerde oluşan tüm etkinliklerini karşılamak ve gereksinmelerini yerine getirmek için geliştirdiği bir yaşam biçimidir


19.Soru

Ekonomik küreselleşmenin hangi yıllarda ortaya çıktığı öne sürülmektedir?

 


1940’lar

 

1950’ler

 

1960’lar

 

1970’ler

 

1980’ler


20.Soru

Kitle iletişim araçlarının kapitalist sistem içerisindeki diğer endüstrilerden farkı ve bu sistemdeki önemi aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?


Düşük oranda kaynak gerektirmesi.

Yüksek sayıda insana ulaşması.

Bilinç ve ideoloji yönlendirebilmesi.

Daha kârlı bir sektör oluşturması.

Mülkiyet ilişkilerinin önemli bir parçası olması.