Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Etnik gurupların ve yaş guruplarının kültürleri aşağıdakilerden hangisidir?

 


Karşıt kültür

 

Dinamik kültür

 

Yan kültür

 

Alt kültür

Popüler kültür


2.Soru

Baskı ve şiddet altındaki toplulukların özgürleştirilmesi fikrini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 


Johan Galtung yaklaşımı

 

Buda yaklaşımı

 

John Paul Lederach yaklaşımı

 

Konfiçyüs yaklaşımı

 

Mahatma Gandhi yaklaşımı


3.Soru

I. Bireysel iletişim süreçlerindeki zaman-mekân sınırlılıklarını ortadan kaldırmıştır.
II. İletişim araçlarının olanaklarının çeşitlenmesine yol açmıştır.
III. Anonim kimliklere izin verilmediğinden mahremiyet duygusunu yok etmiştir.
IV. Gerçek yaşamlarında herhangi bir gruba üye olmayanlara, çevrim içi bir gruba dahil olabilme olanağını sağlamıştır.
V. Bireylere iletişim ihtiyaçlarına göre bir araç içinde farklı iletişim ortamları seçenekleri sunabilmiştir.
Yukardakilerden hangisi/hangileri yeni medyanın bireysel iletişim süreçlerine olan etkileri arasındadır?

 


II, IV ve V

 

I, II ve III

 

I, III ve V

 

I, II, IV ve V

 

I, II, III, IV, V


4.Soru

İletişim sürecini bozan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

 


Geri bildirim

 

Gürültü öğesi

 

Kanal

 

Alıcı

 

Kaynak


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürel yeterlik sürecindeki basamaklardan biridir?


Kültürel yetersizlik

 

Kültürel körlük

 

Kültürel Ön yeterlik

 

Kültürel Yeterlik

 

Hepsi


6.Soru

Edward T. Hall kültürün anlamını hangi şekilde tanımlamıştır?

 


Kültür bilişsel bir sistemdir.

 

Kültür iletişim, iletişim de kültürdür.

 

Kültür sembolik bir sistemdir.

 

Kültür ortak tarihi geçmişe sahip gruptur.

 

İnsanın yaptığı her şeyin toplamı kültürdür.

 


7.Soru

İnanç, kültürel çeşitliliğin hangi göstergesidir?

 


Batı kültürü

 

Daha az belirgin göstergeler

 

Belirgin göstergeler

 

Doğu kültürü

 

Kültürel yayılma

 


8.Soru

Aşağıdaki hangisi belli bir mali ortamda piyasa rakamları ile karı arttırmak için izlenebilecek ve bilgi teknolojisinin etkilerinin görüldüğü yöntemlerden birisi değildir?

 


Üretim maliyetlerini düşürmek

Verimliliği arttırmak

 

Piyasayı genişletmek

 

İnsan gücü yerine makinaları kullanmak

 

Sermayenin geri dönüşümünü hızlandırmak


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medyalar arasında yer alır?

 


İnternet

 

Çevrimiçi habercilik

 

Sinema

 

Bilgisayar ağları

 

Multimedya


10.Soru

I. Açık mesajlar paylaşmaktan kaçının
II. Yargılardan uzak durun
III. Kültürel hassasiyetinizi arttırın
IV. Esnek olun
Yukardakilerden hangisi/hangileri çatışmanın oluşmaması ve mümkün olduğunca çözüme kavuşturulabilmesi için kültürlerarası iletişimin bireylere rehberlik edebilecek noktalardandır?

 


I ve III

 

II ve III

 

I, II ve IV

 

II, III ve IV

 

I, II, III ve IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güzce ilişkin olarak “istediğim şeyi bana ver, ben de sana istediğin bir şeyi vereyim” yaklaşımını vurgulamaktadır?

 


Gücü değişime sokmamız

 

Gücü kullanış biçimimiz

 

Bütünleştirici güç

 

Gücü üretme biçimimiz

 

Ayırt edici güç


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aynı toplumsal yapı içinde yaşayan insanların kültürel yapılarındaki değişikliklerin sebepleri arasında gösterilemez?

 


Bölgesel farklar

 

Kuşak farkları

 

Cinsiyet farkları

 

Eğitim farkları

 

İnanç farkları


13.Soru

Medyanın işlevleri konusunda olumlu ve olumsuz birçok tanımlama yapılmaktadır. McQuail’in görüşüne göre bu işlevlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 


Enformasyon sağlama

 

Karşılıklı bağ kurma

 

Devamlılık sağlama

 

Yönlendirme

 

Harekete geçirme (seferber etme)


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski sosyal ağdır?

 


SixDegrees

 

Facebook

 

Twitter

 

Youtube

 

İnstagram


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağların kullanıcılar tarafından tercih edilme nedenlerinden değildir?

 


Denetim ve gözetim amaçlı

 

Örgütlenme amaçlı

 

Eğitim-öğretim amaçlı

 

Siyasal amaçlı

 

İhbar amaçlı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “küreselleşme” kavramının abartıldığını ve yeni bir şey olmadığını düşünmektedirler? 


Aşırı Küreselleşmeciler

Dönüşümcüler

Çok uluslu şirketler

Eşitlikçiler

Şüpheciler


17.Soru

‘Küresel’ kavramının ilk defa kullanıldığı ‘Komünikasyonda Patlamalar’ (1960) adlı kitap aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından yazılmıştır?

 


Mcluhan

 

Greider

 

Giddens

 

Robertson

 

Lipsey


18.Soru

Ticari ya da tüzel medya olarak bilinen ve Batı ülkelerinde hâkim olan medya türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

 


Kült Medya

 

 

Sosyal Medya

 

 

Reklam Medyası

 

 

Alternatif Medya

 

Kült Medya


19.Soru

Sosyal statülerin getirmiş olduğu beklentiler, kültürlerarası iletişimin hangi faktörüyle ilişkilidir?


Normlar.

Roller.

Etnomerkezcilik.

Belirsizlik ve kaygı.

Kalıp düşünceler ve ön yargılar.


20.Soru

Küreselleşme, olgu ve kavramların yer küre boyutunda ele alınması, irdelenmesi ve değerlendirilmesidir. Yapılan bu tanımda küreselleşme kavramı neyi ifade etmektedir?


Bu tanımda küreselleşme, dünya insanlarını ilgilendiren tüm değerleri evrensel ölçekte bütünleştiren bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu tanıma göre küreselleşme kavramı, zaman ve mekân sınırlaması yaşamayan finansal kaynak aktarımı ile uluslararası ekonomik, siyasal ve sosyokültürel yakınlaşmayı ve ulusların birbirlerine entegrasyonu ile ortak girişimleri içermektedir.

Bu tanıma göre küreselleşme, tüm değerlerin dünya çapında standartlaştırılarak norm hâline gelmesini ifade etmektedir.

Bu tanımda vurgulandığı gibi, küreselleşmenin büyük bir değişim süreci olduğu ve etnik yapılar, ulus-devlet, yerellik ve siyasal otorite kavramları eşliğinde yaşam tarzlarını, evrensellik kapsamında yeniden sorgulanır hale getirdiği ifade edilebilmektedir.

Bu tanımda küreselleşmenin, devletlerin yerini uluslarüstü işletmelere bıraktığı ve tüm insanlığı ortak çatı altında birleştirmeye yönelik bir süreç olduğuna vurgu yapılmaktadır.