Kurum Kültürü Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi kurumsal davranışın özelliklerinden birisi değildir?


Kurumsal davranış bir düşünme biçimidir

Kurumsal davranış; bireysel, grupsal ya da kurumsal seviyelerde incelenebilir

Kurumsal davranış performansla ilgilidir, performans ise çalışan herkeste aynı seviyede olmalıdır.

Kurumsal davranış; psikoloji, sosyoloji, kültürel antropoloji gibi birçok bilim dalının teorilerinden, prensiplerinden ve yöntemlerinden yararlanmaktadır

Bireylerin tutumları, algıları, hedefleri ve duyguları kurum için önem taşımaktadır


2.Soru

- Kararları lider almaktadır.
- İletişim yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya gitmektedir; bölümler arası
iletişim azdır.
- Lider tatmini yüksektir.

Verilen özellikler Harrison ve Handy yaklaşımına göre hangi kurum kültürü anlayışına aittir? 


Güç kültürü 

Rekabet avantajı 

Görev kültürü 

Birey kültürü 

Rol kültürü 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bileşenleri kültür, imaj ve vizyon olan modeldir?


Hatch ve Shultz Modeli

Stuart Modeli

Abratt Modeli

Dowling Modeli

LEGO Modeli


4.Soru

 1. Otoritenin nasıl kullanılması gerektiğine dair görüşleri,
 2. Kurum üyelerince paylaşılan temel inanç ve varsayımları,
 3. Kurumun çalışanlarına ve müşterilerine yönelik politikasına kılavuzluk eden felsefesi.

Yukarıdakilerden hangileri kurum kültürünü oluşturan bileşenlerden bazılarıdır? 


I

I-II

I-III

II-III

I-II-III


5.Soru

Deshpandé,Farley ve Webster’ın kurum kültürü sınıflandırmasında temel hedefleri büyüme ve kaynak yaratma olan kültür aşağıdakilerden hangisidir?


Adokrasi kültürü

Klan kültürü

Pazar kültürü

Hiyerarşi kültürü

Rekabet kültürü


6.Soru

Kültür anlamına gelen "cultura" sözcüğü ilk kez kim tarafından kullanılmıştır?


Honoré de Balzac

Voltaire

Malinovski

Marquis de Sade

Denis Diderot


7.Soru

Kültürü, “maddi ve manevi olan elemanların toplandığı, insan tarafından oluşmuş bir bütün” olarak tarif eden kimdir?


Marinovski ve Herskovitis

Marqui de Sade

Eğinli ve Çakır

Michael Foucoult 

Denis ve Diderot


8.Soru

Aşağıdaki kurumsal imaj oluşturma modellerden hangisinde  temel varsayım, kurumların tek bir imajı olmadığı, her bireyin zihninde o kuruma dair kendi imajının bulunduğu düşüncesidir?


Struart Modeli

Abratt Modeli

Hatch ve Shultz Modeli

Lego Modeli

Dowling Modeli


9.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde kurumsal davranış ve kurumun gerçekleştirdiği halkla ilişkiler faaliyetlerinin odaklanıp oluşturmaya çalıştığı insan ve çevre tipleri doğru verilmiştir?


Kurumsal davranış doğru insana, kurumun gerçekleştirdiği halkla ilişkiler faaliyetleri bilinçli çevre yaratmaya odaklanır.

Kurumsal davranış özgür insana, kurumun gerçekleştirdiği halkla ilişkiler faaliyetleri özgür çevre yaratmaya odaklanır.

Kurumsal davranış mutlu insana, kurumun gerçekleştirdiği halkla ilişkiler faaliyetleri mutlu çevre yaratmaya odaklanır.

Kurumsal davranış bilinçli insana, kurumun gerçekleştirdiği halkla ilişkiler faaliyetleri temiz çevre yaratmaya odaklanır.

Kurumsal davranış onurlu insana, kurumun gerçekleştirdiği halkla ilişkiler faaliyetleri huzurlu çevre yaratmaya odaklanır.


10.Soru

 1. Aynı zamanda bir psikanaliz terimidir.
 2. Kendine tutkunluk olarak da ifade edilir.
 3. Empati yeteneğinden yoksunluktur.
 4. Diğer bireyleri değersizleştirme, aşağılama yönünde davranış geliştirirler.

Yukarıda numaralar halinde açıklanan kurumsal davranış türü hangi seçenekte yer almaktadır? 


Narsizim

Makyavelizm

Kontrol Odağı

Dogmatik yetkeci kişilik

Proaktif kişilik


11.Soru

Kurumsal imajın kurumsal kimliğin sonucu olarak, kurumsal kimliğin de kurumsal kişiliğin sonucu olarak ortaya çıktığını söyleyen model aşağıdakilerden hangisidir?


Dowling Modeli

Abratt modeli

LEGO örnek model

Hatch ve Shultz Modeli

Stuart Modeli


12.Soru

LEGO firmasının ilk değer ifadesi olan “Sadece en iyi olan yeterince iyidir” hangisini vurgulamak için kullanılmıştır?


Kaliteye gösterilen özen

Rakiplere göre daha fazla ürün çeşitliliği

Karakteristik ve göze çarpan tasarımlar

Tüketicilere renkli vakit geçirme olanağı

Sunulan hizmetlerin sınırı


13.Soru

 • Örgütsel başarıyı dolaylı olarak etkiler.
 • Üst ve orta düzey yönetim arasında oluşturulur.
 • Örgütteki iş yapma biçimini içerir.
 • Örgüt kültürü bir örgütün diğerinden ayırt edilmesini sağlar.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri örgüt kültürü ile doğrudan ilişkilidir?


I, II, III, IV

I, II, III

II, III, IV

I, II

III, IV


14.Soru

Hangi seçenekte, üretim alanındaki kurumsal davranış kapsamında dikkat edilmesi gereken unsurların tamamı yer almaktadır? I- Üretim Yönetimi. II- Rasyonalleştirme. III- Yöneticiler. IV- Üretim alanının genişliği. V- Tüketim biçimi.


I, II, III

I, III, IV

II, III, IV

III, IV, V

I, II, IV


15.Soru

Bu modele göre kurumsal imajın oluşumunu sağlayan üç faktör vardır. Bunlar kişisel tecrübe, kişiler arası iletişim, kitle iletişimidir. Bu model hangisidir? 


Abratt modeli 

Dowling Modeli

 Stuart Modeli

Hatch Modeli

Shultz Modeli


16.Soru

Kültür kavramının örgütlerle bağdaştırılarak örgüt kültürü kavramının yerleşmesi ve kavramın ilgili literatüre girmesi ... yılları bulmuştur. 

Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelebilir?


1950'li

196'lı

1970'li

1980'li

1990'lı


17.Soru

Hangisi kurumsal davranışı olumlu yönlendiren bir davranıştır?


Ücret ve ödüllerin adil ve performansa koşut olarak dağıtılması

Her seviyedeki çalışana eşit ücret verilmesi

Bireylerin deneyim kazandıkça işinde yükselmesinin zor olması

Daha önemli ve çok emek gerektiren işlerde diğer işlerle eşit ücret verilmesi

Çalışma koşullarının giderek ağırlaştırılması


18.Soru

" Bir kurumda çalışan insanların davranışlarını anlamaya, tutum ve davranışlarının nedenlerini ve sonuçlarını incelemeye, tahminler yapmaya ve insan davranışlarını kontrol etmeye ilişkin bir disiplindir" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Kültür 

Mekanik örüntü 

Kurumsal davranış 

Kurumsal performans  

Kurum kültürünün bileşenleri 


19.Soru

Firmanın ardındaki merkezî fikir ve tepe yönetimin firmanın gelecekte erişeceklerine dair isteklerini ifade eden kavrama ne ad verilir?


Misyon

Kimlik

İmaj

Vizyon

İtibar


20.Soru

1957 yılında kim ‘ideal’ imaj kavramını ortaya atmış ve tüketicinin gördüğü ideale özellikle odaklanmıştır? 


Martineau

 Swanson

Dowling

 Shultz

Hatch