Kurum Kültürü Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurum kültürün oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Kültür bireysel özellik taşıdığı için değişkenlik göstermektedir. 

Kültür özellikle farklı departmanları olan işletmelerde yönetim biriminde ortaya çıkar.  

Karar alma süreçlerinde kurum kültüründen bağımsız davranılmalıdır.

Kültür her kurumda olan bir özellik değildir. 

Kültürün güçlenmesinde bilin dışı özellik ön plandadır. 


2.Soru

İki veya daha fazla kişi ya da gruplar arasında çeşitli kaynaklardan doğan uyuşmazlığa verilen ad hangi seçenekte yer almaktadır?


Belirsizlik

Rekabet

Çatışma

Yarışma

Mobbing


3.Soru

"Markayı hedeflenen kitlenin zihninde rekabetçi bir üstünlük taşıyan bir konuma yerleştirme amacındadır".

Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?


Marka imajı 

Marka değeri

Marka konumlandırma 

Marka kişiliği 

Marka kimliği 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkin kültür yönetimi için liderlerin yapması gerekenler arasında yer almaz?


Hata tespit sistemleri oluşturmak. 

Başarılı uygulamaları desteklemek. 

Ritüelleri ve sembolleri canlı tutmak. 

Alt kültürleri elimine etmek. 

Stratejik planlama yapmak. 


5.Soru

Bir kuruluşun kendisi hakkındaki temel düşüncelerine ne denilmektedir?


kurum felsefesi

kurumsal davranış

kurumsal tasarım

kurumsal iletişim

kurumsal marka


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün markalarının dikkatini verdiği paydaştır?

 


Müşteriler

 

Yatırımcılar

 

Tedarikçiler

 

Dağıtımcılar

Çalışanlar


7.Soru

Rasyonel kurallar, hiyerarşi, statü, statülere uygun rollerin ve görevlerin açık biçimde tanımlandığı, bu değerlere bağlılığın önemsendiği, bürokratik özelliklerin ve ilkelerin ön planda olduğu ve Harrison ve Handy' nin sınıflandırmasında yer alan kurum kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Güç kültürü

Rol kültürü

Görev kültürü

Birey Kültürü

Halk kültürü


8.Soru

Hangisi geleneksel liderlik tarzlarından otoriter liderliğin özelliklerinden biridir? 


Ödül sistemini ağırlıklı olarak kullanır.

Babacan bir tavır sergiler.

Astlarına danışarak karar alır.

Baskıcı ve saldırgan bir tutum sergiler.

Grup üyelerini tamamen özgür bırakır.


9.Soru

Japonya'lı kurumların, dünya çapında başarılı olması sonucunda, kuramcıların ilgisi neye yönelmiştir? 


Pazar Araştırmalarına,

Kurum Kültürüne,

İş Ahlakına,

Pazarlama Bölümüne,

Ar-Ge Bölümüne,


10.Soru

Bir kurumda, kuruluşundan bu yana oluşan ve gelişen, değerler, inançlar ve bunların iş yapış biçimini ve çalışan davranışlarını yönlendirmesi ile oluşan sosyal yapıya ne ad verilir?


Kurum kültürü

Kurum imajı

Zayıf kültür

Alt kültür

Baskın kültür


11.Soru

I. Kurumu diğer kurumlardan ayırt etmeye yarar. II. Üyeler tarafından paylaşılan varsayım, değer, norm ve sembollerden oluşur. III. Üyelerin, eylemlerine yön verir. Bu özellikler aşağıda verilen kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?


Kurum imajı

Kurum itibarı

Kurum iklimi

Kurum kültürü

Kurum değeri


12.Soru

Üretim alanındaki kurumsal davranış kapsamında dikkat edilen üretim çevreyi etkiliyor mu sorusu hangi unsur içinde yer almaktadır ?


Rasyonelleştirme

Üretim alanının genişliği

Üretim yöntemi

Üretim biçimi

Üretim satış yöntemi


13.Soru

Kurumsal değerleri ile resmî olmayan kural sistemleri olan ve bu şekilde insanların nasıl davrandıklarının açıklandığı kurumsal kültüre ne ad verilir?


Baskın kültür

 

Alt kültür

 

Güçlü kültür

 

Zayıf kültür

Heterojen kültür


14.Soru

Uzun dönemde farklı paydaşlar tarafından paylaşılan kuruma ilişkin algılamalara ne ad verilir?


İmaj

İzlenim

Etki

İtibar

Geri besleme


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Modern Liderlik tarzları arasında yer alır?


Otoriter

Demokratik-katılımcı

Hümanist

Etkileşimci

Liberal


16.Soru

Kurum kültürü, çalışanların davranışlarına semboller aracılığıyla yerleşir. Aşağıdakilerden hangisi bu semboller arasında yer almamaktadır?


Sosyal Semboller

Aksiyon/Hareket Sembolleri

Stil/Tarz Sembolleri
 

İlgi Sembolleri

Tarihsel Semboller


17.Soru

Lider babacan ve korumacı bir tavır sergiler.  Fikir sorar, ancak  genellikle patron adına yetki kullanır. Ödül sistemini sık kullanır. Duygusal  yönlendirmelerle motive eder.  Zorunlu kalmadıkça ceza uygulamaz. Verilen özelliklerde hangi liderlik tarzı anlatılır ?


Demokratik-katılımcı

Hümanist

Liberal ( Serbestçi)

Koç Stili

Etkileşimci


18.Soru

1- Güç mesafesi

2- Belirsizlikten Kaçınma

3- Bireycilik ve Ortaklaşa Davranış

4- Erillik ve Dişillik

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Hofstede'nin belirlediği temel kültürel farklılıkların boyutları arasındadır?


Yalnızca 1

1 ve 2

2 ve 3

1 ve 4 

1, 2, 3 ve 4


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi krize neden olabilecek tehditleri içeren zor zamanlarda zayıf bir kültürde ortaya çıkacak sonuçlardan biri değildir?


Fikir birliği gerekliliği ve değerler adına eylemsizliğe sebep olur.

Farklı mantıklı stratejilerin ortaya çıkmasını engelleyen davranış ve eylemler üretir.

Yüksek bir bedeli olacağı düşünülen gerekli eylemlerin, kültüre zarar verme pahasına bertaraf edilmesine neden olur.

Organizasyonun başarısında engel oluşturanların ayrılmasını geciktirir.

Kötü performans gösterenlerin ne zaman ve nasıl ayrılmaları gerektiğine rehberlik eder.


20.Soru

Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi itibar ölçümünde kimlik ve imajın boyutlarıyla ilgili kapsamlı bir çerçeveyi ön koşul sayar?


Chun

Lewellyn

Castro

Saez

Davies