Kurum Kültürü Final 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Hümanist liderlik tarzını benimseyen liderler ödül sistemini ağırlıklı olarak kullanır.

II. Hümanist liderlik tarzını benimseyen liderler zorunlu kalmadıkça ceza uygulamaz.

III. Hümanist liderlik tarzını benimseyen liderler babacan bir tavır sergilerler. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hümanist liderlik kapsamında doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II, III


2.Soru

 Bir kurumun iç paydaşlarının değerlerini, deyişlerini ve eylemlerini ne yansıtır?


kurumsal marka kimliği

kurumsal marka kişiliği

kurumsal marka imajı

kurum felsefesi

kurumsal davranış


3.Soru

Başarılı bir kurum markasının temelinde yer alan ve en üst düzey yöneticilerin gelecekte neyi başarmayı istediklerini ifade eden örgütsel öge aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal kültür

 

Stratejik görüş

 

Örgüt iklimi

 

Kurumsal itibar

Vizyoner Liderlik


4.Soru

Toplum tarafından işletmeden beklenen ve işletmenin zorunlu olmadığı hâlde yerine getirebileceği düşünülen sorumluluklara ne denilmektedir?


kurumsal marka

kurumsal marka kimliği

kurumsal sosyal sorumluluk

kurumsal marka kişiliği

kurumsal iletişim


5.Soru

Kurum tarafından benimsenen temel değerler aşağıdaki ifadelerden hangisini tanımlar?


Kurum performansı

Kurum kültürü

Kurum rekabeti

Kurum maliyeti

Kurum gelişimi


6.Soru

Babacan bir tavır sergileyen, korumacı rolündeki liderler hangi liderlik anlayışını benimsemiştir?


Demokratik-katılımcı liderlik

Liberal liderlik 

Otoriter liderlik 

Hümanist liderlik 

Karizmatik liderlik 


7.Soru

Kurumdaki mevcut sembollerin içinde öncelikli olanları belirten semboller aşağıdakilerden hangisidir?


Stil Sembolleri

Tarz Sembolleri

Aksiyon/Hareket Sembolleri

İlgi Sembolleri

Tarihsel Semboller


8.Soru

"__________________, liderin önemli etkiye ve kontrole sahip olduğu müşterek sosyal yapıyı temsil etmektedir." Verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


Normlar 

Değerler 

Kurum kültürü 

İş tatmini 

Verimlilik 


9.Soru

Markayı hedeflenen kitlenin zihninde rekabetçi bir üstünlük taşıyan bir konuma yerleştirme amacına ne ad verilir?


Marka imajı

Marka kişiliği

Marka kimliği

Marka rekabeti

Marka konumlandırma


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  çalışanların davranışlarına yansıyan kurum kültürü sembollerinden biri değildir?


Aksiyon/Hareket Sembolleri

Stil/Tarz Sembolleri

İlgi Sembolleri

Tarihsel Semboller

Doğal Semboller


11.Soru

Krize neden olabilecek tehditleri içeren zor zamanlarda strateji ve uygulama yöntemleri ile uyumlu, güçlü ve sağlıklı bir kültür aşağıdaki avantajlardan hangilerini sağlar?


Fikir birliği gerekliliği ve değerler adına eylemsizliğe sebep olmak

Farklı mantıklı stratejilerin ortaya çıkmasını engelleyen davranış ve eylemler üretmek

Organizasyonun başarısında engel oluşturanların ayrılmasını geciktirmek

Organizasyonun belli katmanlarında eylem için tolerans beslemek

Ortak bir tehdide karşı insanları bir araya getirmek


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi değişim ve öğrenme sürecine girecek kurumlarda çalışanların yeni oluşacak kültürü daha kolay içselleştirebilmeleri için yapılması gerekenlerden biri değildir?


Formel eğitim

Eğitilenlerin katılımı

Destek grupları oluşturma

Değişimle tutarlı yapı ve sistemler

Liderlik eğitimleri 


13.Soru

Çalışanların uyması gereken kıyafet kurallarından mobilyaların rengine kadar kurumsal yapıyı olumlu biçimde yansıtan sembol türü aşağıdakilerden hangisidir?


Aksiyon sembolleri

İlgi sembolleri

Tarihsel semboller

Eğitim sembolleri

Stil/tarz sembolleri


14.Soru

Kurumun temel değerleri (dinamizm, yenilikçilik vs.) ile uyumlu, aynı zamanda organizasyonel hedefleri benimsetici yönde olan kurum kültürü işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


Marka farkındalığı

Olumlu rol modeller

Kurallar (bürokrasi)

Ödül sistemleri 

Harekete Geçirme


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün öneminin artmasının nedenlerinden biri değildir?


Küreselleşme

Bilişim teknolojileri ve internetin ortaya çıkması

Rekabetin yoğunlaşması

Artan firma sayısı

Kararların basitleştirilmesi ve adaptasyon


16.Soru

Hangi seçenekte motivasyonunu kaybeden bir çalışanın durumu açıklanmıştır.


Motivasyonunu yeniden kazanabilmek için daha fazla sorumluluk alır.

Kendisine yeni fırsatlar arar.

Terfi almak için daha çok çalışır.

Ceza almamak için dafa fazla çalışır.

Ürettiği işlerin niteliğinde bozulma görülür.


17.Soru

I. Kararlar tepe yönetimdeki kişiler tarafından alındığı için katılımcı yapıdan bahsedilmemektedir.

II. Gücü elinde bulunduran birey, diğerleri üzerinde egemenlik kurmaktadır.

III. Güç kültüründe bürokratik uygulamalara çok sık rastlanır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri güç kültürü kapsamında doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II, III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  liderlik için iyi bir model oluşturan özelliklerden biridir?

  


Plan ve sorun çözmede tek başına karar almalıdır.

İş içeriğinden çok iş koşullarına odaklanmalıdır.

  

Zekası ve mizahı ortalamanın üstünde olmalıdır.

İşini gereken gizlilik içinde yerine getirmelidir.

Üst yönetimin otoritesine karşı gelebilmelidir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi LEGO’nun karakteristik özelliklerinden biri değildir?


Elleri ve zihni kullandıran

Meydan okuyan oyunlar sunan

Kapalı uçlu ve sınırlı sayıda seçenek sunan

Yaratıcılığı destekleyen

Sökülüp takılabilen


20.Soru

  • Kültür sözcüğü Latince “colere” den türetilmiştir.
  • Sözcük anlamıyla “colere” aktarmak, yayılmak anlamına gelmektedir.
  • Cultura sözcüğü ilk kez Voltaire tarafından kullanılmıştır.
  • 1793 yılında Alman Dili Sözlüğünde “cultur” olarak kullanılmıştır.
Yukarıdaki seçeneklerden hangileri kültürün kökeni ile ilgili doğru ifadelerdendir?


I, II, III, IV

I, III, IV

II, III, IV

I, II, IV

I, II, IV