Kurum Kültürü Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürünün özellikleri ile ilgili doğru bir ifadedir?

 


Kalıcıdır.

 

Somuttur, fiziksel bileşenleri vardır.

 

Kişiliği vardır.

 

Tüketici ihtiyaçlarının giderilmesinde tatmin sağlar.

Beynin sağ tarafına hitap eder.


2.Soru

 1. Kriz sırasında kurum kültürü
 2. Organizasyon yapısındaki değişimler sonrasında kurum kültürü
 3. Ödül sistemleri-Harekete geçirme
 4. Organizasyon hedefleri ile bütünleşme
 5. İç çevreye adaptasyon

Yukarıdakilerden hangileri kurumun bakış açısından kurum kültürünün işlevleri arasında yer almaktadır?


I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V

II, IV ve V

I, III ve IV


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel liderlik tarzlarından birisidir?


Demokratik-Katılımcı Liderlik

Karizmatik Liderlik

Koç Stili Liderlik

Etkileşimci (Transaksiyonel) Liderlik

Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderlik


4.Soru

I.Örgütler ve yönetim açısından örgütte neyin istenir ve kabul edilir olduğunugösteren ölçütlerdir. II.Örgütsel sorunların kabul edilen çözüm biçimlerini göstermekte ve çözüme yönelik verilecek kararlarda belirleyici olmaktadır. III.Temel kaynağını örgütün üyelerinin kabul ettiği temel inançlar oluşturmaktadır. Maddeler halinde sıralanan özellikler kurum kültürünün hangi seçenekte yer alan unsurunu açıklamaktadır?


Varsayımlar 

Normlar 

Semboller 

İnançlar 

Değerler 


5.Soru

I-Kurum felsefesi

II-Kurumsal davranış

III-Kurumsal tasarım

IV-Kurumsal iletişim

Yukarıda verilen numaralandırılmış ifadelerden hangisi veya hangileri kurumsal marka kimliğini meydana getiren unsurlardandır?


I veII

I ve III

III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünü oluşturan unsurlardan birisi değildir?


Kurum felsefesi

Kurumsal davranış

Kurumsal iletişim

Kurumsal dizayn

Kurumsal hiyerarşi


7.Soru

1- Bir Kurallar Düzeni

2- Bir Eylem Düzeni

3- Simgeler Düzeni

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri manevi kültür ögelerini toplumbilimsel analizinin unsurları arasındadır?


Yalnızca 1

Yalnızca 2

1 ve 2

1, 2 ve 3

2 ve 3


8.Soru

 1. Rekabet üstünlüğü sağlanmaya çalışılır.
 2. Pazar odaklıdır.
 3. Dış çevreyle ilişkilere, müşterilere ve tüketicilere odaklanılmaktadır.
 4. Yeniliğe açıktır.
 5. Kurum bir pazar olarak değerlendirilir.

Yukarıda özellikleri verilen Deshpandé, Farley ve Webster yaklaşımı türü hangisidir?


Pazar kültürü

Klan kültürü

Birey kültürü

Hiyerarşi kültürü

Rol kültürü


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi modern liderlik tarzlarından biridir?


 Otoriter liderlik 

Demokratik-katılımcı liderlik 

Hümanist liderlik 

Etkileşimci liderlik

Liberal (serbestçi) liderlik 


10.Soru

Grup üyeleri tarafından hissedilen ancak açıklığa kavuşmamış olan ortak düşünce ve arzuları benimsenebilir bir amaç biçiminde ortaya koyan ve grup üyelerinin potansiyel güçlerini bu amaç etrafında faaliyete geçiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetici

Koç

Lider

İşveren

Çalışan


11.Soru

İlgi, dikkat ve tüketim için pazara sunabilecek, istek ya da talepleri karşılayabilecek her şeye ne ad verilir?


Logo

Marka

Ürün

İmaj

Sembol


12.Soru

Bir kamu kurumunda müdürlük görevine atanan Ahmet Bey'in işleri yaptırmak için çalışanlara sürekli kuralları ve kendi konumunu hatırlatması aşağıda verilen güç türlerinden hangisini kullandığına işaret etmektedir?


Teknik güç

Uzmanlık gücü

Karizmatik güç

Etkileme gücü

Yasal güç


13.Soru

 1. isim
 2. sembol
 3. tasarım

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri marka kavramı içinde yer almaktadır?


I,II,III

Sadece I

I,II

II,III

Sadece III


14.Soru

Belirli bir insan topluluğunun karakteristik davranış kalıpları, inançları, kurumları ve insan yapımı tüm diğer ürünlerine ne ad verilir?


Kültür

İmaj

Kimlik

Toplum

Sınıf


15.Soru

Anadolu Üniversitesi'nin "Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak" şeklinde belirlenmiş olan vizyonu aşağıda verilenlerden hangisinin kapsamında yer almaktadır?


Kurumsal tasarım

Kurum felsefesi

Kurumsal iletişim

Kurum markası

Kurumsal tasarım


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun "marka elçisi" konumundadır?


Halkla ilişkiler direktörü

Üretim müdürü

Yönetim kurulu başkanı (CEO)

Pazarlama direktörü

Muhasebe müdürü


17.Soru

Ekonomik kriz dönemlerinde, kaliteden ödün veren markalar, işletmelerinde hangi faktörü iyi yönetememektedir?


Üretim girdilerinin maliyetini,

Üretim çıktılarının maliyetini,

Dağıtım ağlarının dağılımı,

Tüketici tercihlerinin analizi,

Kurumsal imaj yönetimi,


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beli­rli­ şartlar altında, beli­rli­ ki­şi­sel veya grup amaçlarını belirleyerek bu amaçların gerçekleşt­ir­ilmesi­ i­çi­n bi­r ki­mseni­n başkalarının davranışlarını ve faal­iyetleri­n­ etki­lemes­i ve yönlend­irmesi­ sürec­i tanımının karşılığıdır?


Yönetim

Rehberlik 

Liderlik 

Yönlendirme

Kuruculuk 


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi liderlik için tatmin edici bir model oluşturan özelliklerdendir?


Liderler pratik olmaktan çok idealisttir.

Liderler iş ve birey oryantasyonunu bütünleştirebilmelidir.

Liderler, üstlerden çok astların vizyonuyla özdeşleşmelidir.

Liderler, gizlilik içerisinde olmalıdır.

Liderler, işin içeriğinden çok iş koşullarına ilgi duymalıdır.


20.Soru

Çalışanların organizasyonel hedeeri özümsemesinde sıkça kullanılan bir yöntem..................... Bunlar, kurumun temel değerleri (dinamizm, yenilikçilik vs.) ile uyumlu, aynı zamanda organizasyonel hedefleri benimsetici yönde olmalıdırlar. Boşluğa hangisi gelmelidir?


Ödül sistemleri

Organizasyon hedefleri

Dış çevreye adaptasyon yöntemleri

Harekete geçirme sistemleri

Kurum kültürü