Kurumiçi Halkla İlişkiler Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Aşağıdaki kurum kültürü modellerinden hangisi, Edgar Shein’in kültür düzeylerini açıklayan modelini geliştirerek oluşturulmuştur?


William G. Ouchi Modeli

Talcot Parsons- AGIL Modeli

Mary Hatch Örgütlerin Kültürel Dinamik Modeli

Rakip Değerler Çerçevesi

Handy’nin Örgüt Kültürü sınıflaması


2.Soru

Kurumdaki belirleyici politikaların yönetilmesi, kurumsal işleyişin devamlılığının sağlanması, koyulan kurallar çerçevesinde iş disiplinin yürütülmesi adına yapılan faaliyetler kurumiçi halkla ilişkilerin hangi işlevi ile ilgilidir?


Düzenleme

Bilgi verme

İkna etme

Sosyalleştirme

Denetleme


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Daniel Goleman'ın geliştirdiği altı ayrı liderlik tarzından biridir?


Dinleyici

Yatıştırıcı

Güdüsel

Heyecanlı

Demokratik


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler ilkeleri ile hedef kitlenin önemi arasındaki ilişkiyi açıklar?


Halkla ilişkilerin öncelikli odak noktası kurum çalışanlarıdır

Halkla ilişkiler uygulamaları ile hedef kitleye gönderilen mesajlar daima gerçeği yansıtmalıdır

Hedef kitlenin özellikleri sadece halkla ilişkiler ve üst yönetim tarafından bilinmelidir

Hedef kitle ve halkla ilişkiler arasında tek yönlü bir iletişim söz konusudur

Halkla ilişkiler çalışmalar bilimsellikten çok tecrübeye dayalı yürütülür


5.Soru

Çalışanların girişkenliğe, yenliklere açık olmaya ve risk almaya ne kadar teşvik edildiklerini gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Planlama

Örgütleme

Yöneltme

Risk toleransı

Kontrol etme


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun halkla ilişkiler bi­ri­mi­nin çalışanları ikna etmesi gereken konulardan biridir?


Yönetim yapısı ve uygulamaları

Kurumun üretim kaynakları ve çalışmaları

Kurumun kalkınma stratejileri ve planlamaları

Kurumun piyasadaki rakipleri arasındaki yeri

Yeni yatırım alanları ve iş ortaklıkları


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların amaçlara ulaşmasını sağlamak için düzenleyici lider fonksiyonudur?


Uygulayıcı lider

Uzman lider

Sözcü lider

Planlayıcı lider

Kontolör lider


8.Soru

Kurumun ürünlerinin dağıtımından ve müşterilere ulaştırılmasından sorumluları tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Dağıtıcılar

Örgütleme

Yöneltme

Kontrol etme

Koordine etme


9.Soru

Bir kurumun belirsiz hedef kitlelere ya da yanlış hedef kitlelere yönelik yaptığı halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısız olmasının en önemli sonucu ne olabilir?


Maddi kayıp

İtibar kaybı

Personel kaybı

Motivasyon kaybı

Hedef kaybı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitlenin belirlenmesinin kurumlara sağladığı yararlardandır?


Çalışanların motivasyonunu arttırır

Kurumdaki aidiyet duygusu yükselir

İletişim araç ve teknikleri seçilir

İtibar yönetimi ilkeleri belirlenir

Etik kültürü oluşturur


11.Soru

Kuruma dair belli bilgilerin kaynağı ve uygulamaların mimarı olarak görülen liderin fonksiyonlarından hangisine işaret eder?


Hakem ve aracı olarak lider

Grup sembolü olarak lider

Uzman olarak lider

Kontrolör olarak lider

Sözcü olarak lider


12.Soru

.........................., kurumsal faaliyet sürecinde birim ve çalışanların, emir komuta
zincirini bir kenara bırakarak gerçekleştirdiği iletişim biçimidir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur? 


Tek Yönlü İletişim 

Formel İletişim 

Dikey İletişim

Yatay İletişim

Çapraz İletişim


13.Soru

‘’Kurumdaki belirleyici politikaların yönetilmesi, kurumsal işleyişin devamlılığının sağlanması, koyulan kurallar çerçevesinde iş disiplinin yürütülmesi adına yapılan faaliyetler”, kurumiçi halkla ilişkilerin işlevlerinden hangisinin tanımıdır?


İkna etme işlevi

Planlama işlevi

Bilgi verme işlevi

Düzenleme işlevi

Bütünleştirme ve sosyalleştirme işlevi


14.Soru

Kurumsal halkla ilişkiler faaliyetlerinin hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum içi, ülke içi

Aile içi, ülke içi

Ülke içi, kurum dışı

Kurum dışı

Kurum içi, kurum dışı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumlarda tek yönlü iletişim araçlarından biridir?


İlan tahtaları

Gezi ve seyahatler

Konferanslar

Toplantılar

Kokteyller


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle belirlenirken kullanılabilecek sınıflandırmalardan biri değildir?


Destekleyen, karşı tavır takınan ve kararsız hedef kitle

Çalışan odaklı hedef kitle

Mevcut ve potansiyel hedef kitle

İç ve dış hedef kitle

Birincil, ikincil ve marjinal hedef kitle


17.Soru

Aşağıda verilen kurumiçi iletişimin önem ve amaçları aşağıdaki seçeneklerdeki hangi paydaş için sıralanabilir?
I. Değişen durum ve koşullar içinde, kısa ve uzun vadede alınan kararların ve yapılan değişikliklerin tüm çalışanlara eşit ve doğru bir biçimde iletilmesi
II. Doğru rol dağılımının sağlanması
III. C¸alışanlar ve kurum için en etkin iletişim kanallarının belirlenmesi
IV. U¨retim süreçlerinin takip edilmesi ve verimliliğin arttırılması.


Kurum çalışanı

Tüketici

Kurum yönetimi

Rakip kurum

Halkla İlişkiler Birimi


18.Soru

"Bir kurumun ürettiği mal ve hizmetleri, başka kurumların ürettiği ürünlerden ayıran, kurumların kendi özgü olan kimliği ve ürünü üreten kurumla ilgili akla gelen sembol gibi simgelerdir." Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


Kurum içi iletişim

Kurumsal değer

Kurum kuralları

Kurumsal marka

Kurum kültürü


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kurumiçi iletişimde,liderin görevlerinden değildir?


Çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek

Dolaylı bir iletişim tarzı belirlemek

Çalışanlara bilgi akışı sağlamak

Çalışanların eleştirilerini rahat bir şekilde iletmelerini sağlamak

İyi bir gözlemci olmak


20.Soru

Liderlerin kurum içinde başvuracağı beş güçten hangisi, çalışanlara ilham kaynağı olmasıyla ilgilidir?


Yasal güç

Ödüllendirme gücü

Karizmatik güç

Zorlayıcı güç

Uzmanlık gücü