Kurumsal İletişim Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal kültür tanımlarında ortaya çıkan ortak tanım özelliklerinden biri değildir?


Kurum içinde bireyler tarafından paylaşılan değerlerdir.

Kurum kültürünü oluşturan değerlerin olduğu gibi kabul edilmesidir.

Kurumsal değerlerin çalışanlar için taşıdıkları ortak sembolik anlamlardır.

Kurum içinde insanların birbirleriyle kurmuş oldukları etkileşimdir.

Her çalışan, içgüdüsel olarak kültürün ne olduğunu bilir.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsallaşmış işletmelerin özelliklerinden değildir?


Stratejik plana sahiptirler.

İnsan kaynakları uygulamalarına sahiptirler.

Örgüt kültürüne sahiptirler.

Kendine has kimlik yapısına sahiptirler.

Firma sahibinin tek olarak kontrol ettiği bir denetim sistemine sahiptirler.


3.Soru

Eski Türklerde toplumsal düzenin kurgulanmasında boy, meslek ve hiyerarşik yapıda belirleyici bir işaret ve simge sistemi
olarak kullanılmış ve hâlâ kullanılmaya devam eden göstergeye ne ad verilmektedir?


Tamga

Sembol

Bayrak

Sancak

Amblem


4.Soru

“İletişim, birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar ile ilgili değişmeleri haber veren bunlara ilişkin bilgilerini birbirlerine aktaran, aynı olgular, nesneler ve sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, duygu bildirişimleridir” tanımı aşağıda adı verilen kişilerden hangisine aittir?


Ünsal Oskay

Doğan Cüceloğlu

Şerif Mardin

Erol Mutlu

Ayla Okay


5.Soru

Bir toplumda yaşayan bütün insanları ilgilendiren davranışları düzenleyen kurumlara ne ad verilir?


Genel kurumlar

Özel kurumlar

Yardımcı kurumlar

Mihver kurumlar

İçsel kurumlar


6.Soru

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?


Tasarım süreci zamanlaması

Tasarım süreci öncesi yapılacakların tespiti ve onaylanması

Tasarımın sunumu

Sunum sonrası düzeltmeler

Onaylanan tasarımların baskı ve uygulama süreci zamanlaması.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangileri amblem/logo veya logotyp tasarımında bir üslup, bir görsel fikir yaratılırken dikkat edilmesi gereken kuralları içermektedir?

  1. içerisinde bulunulan tarihi ve kültürel özellikler dikkate alınmalıdır.
  2. Üslup, çizgi, harf ve renk gibi biçimsel özellikleri ile fark yaratmalıdır.
  3. Hedef kitle tarafından doğrudan, kolay ve hızlı bir şekilde algılanabilmelidir.
  4. Çok fazla sayıda renk kullanılmamalıdır.
  5. Mesaj imge bütünlüğü tam anlamı ile sağlanmış olmalıdır.


i-ii-iii-iv-v

i-ii-iii-v

i-ii-iv-v

ii-iii-iv-v

i-iii-iv-v


8.Soru

Bir organizasyonun başarısının ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal Kalite

Kurum Felsefesi

Kurumsal Davranış

Kurumsal Görünüm

Kurumsal İletişim


9.Soru

Newstrom ve Davis kurum kültürünün özelliklerini dört başlık altında toplamaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bunlardan biridir?


En iyi kurum kültürü yoktur

Kültür öğrenilebilir

Kültür kısmen bilinçsizce oluşur

Kurum kültürü heterojendir

Kültür bir kurumun çıktısıdır.


10.Soru

Birden fazla harf karakterinin sözcük halinde okunacak biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve bir ürün, kuruluş ya da hizmeti tanıtan simgesel grafik tasarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?


İmge

Logo

Amblem

Logotyp

Piktogram


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi amblem tanımıdır?


Soyut ve nesnel görüntülerle sözcük kullanmadan yapılan grafik tasarımdır.

Birden fazla sözcük içeren grafik tasarımdır.

Birkaç harf içeren grafik tasarımdır.

Hem soyut ve nesnel görüntüleri hem de harfleri içeren grafik tasarımdır.

Bir harfin ya da bir simgenin kullanıldığı grafik tasarımdır.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj olarak tanımlanmaktadır?


Sembol

Tamga

Amblem

İmge

Görsel kimlik


13.Soru

Yönetsel gücün bireyler arasında paylaştırılmış olup uzmanlığa dayanan kültür aşağıdakilerden hangisidir?


Güç Kültürü

Rol Kültürü

Kişi Kültürü

Görev Kültürü

Grup Kültürü


14.Soru

Amblem ve logo yapılarının birlikte kullanıldığı simgesel grafik tasarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?


İmge

Sembol

Logograph

Piktogram

Logotyp


15.Soru

Amblem/logo veya logotype tasarımında bir üslup, bir görsel fikir yaratılırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli kurallar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir?


Hedef kitle tarafından doğrudan, kolay ve hızlı bir şekilde algılanabilmelidir.

Mesaj imge bütünlüğü tam anlamıyla sağlanmış olmalıdır.

Temsil edeceği şeye göre özgün tasarlanmalıdır.

İşlevsel ve etkin olmalıdır.

Çok fazla sayıda renk kullanılmalıdır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dijital teknolojide kullanılan üç temel ışık renginin kısaltmasıdır?


CMYK

HEX

B/W

Pantone

RGB


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurum için kurum kimliği stratejisi geliştirme nedenlerinden değildir?


Yeniden kuruluş

Kuruluşların birleşmesi

İş yerinin taşınması

Ürünün ya da hizmetin sürekliliği

Kuruluşun yeniden yapılanması


18.Soru

Yukarıda verilen örnek görsel kimlik unsurlarından hangisini temsil etmektedir? 


Bütünsel kimlik

Tek çeşit kimlik

Destekli kimlik

Markalaşmış kimlik

Dijital kimlik


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun içindeki güçlü ve zayıf yanları ve dış çevredeki fırsatları ve tehditleri ortaya koymayı amaçlamaktadır?


Misyon

Vizyon

Strateji

Kurumsal iletişim

SWOT analizi


20.Soru

Newstrom ve Davis'in kurum kültürünün özellikleri ile ilgili tanımları için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I) Kurumlar kar taneleri ve parmak izleri gibi biriciktir.

II) Kurum kültürü zaman içerisinde yavaş değiştiği için dengeli bir yapı içerisindedir.

III) Kurum kültürü homojen bir yapıdadır.

IV) Kültür, kurumun amaçları, endüstri, rekabetin doğası ve diğer çevresel faktörlere bağlıdır.


I-II-IV

II-III-IV

I ve II

III ve IV

Yalnız IV