Kurumsal İletişim Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Regülasyonlar aşağıdaki kurum sınıflandırmalarından hangisine dâhildir?


Dışsal kurumlar

Temel kurumlar

Yardımcı kurumlar

İnformel kurumlar

Genel kurumlar


2.Soru

Bir kurumun faaliyetlerinde izlediği temel ilkeler, düşünsel modeller, değerler ve ahlaki kuralların toplamına ne ad verilir ?


Kurum Kimliği

Kurum Felsefesi

Kurum İmajı

Kurum Tüzüğü

Kurum Stratejisi


3.Soru

Siyasal bilimciler yönetim kavramını ne şekilde tanımlamaktadırlar? 


Sınıf ve saygınlık sistemi

Otorite sistemi 

Karar alma sistemi

Karar uygulama sistemi 

Yönlendirme sistemi


4.Soru

Çağdaş yaklaşıma göre kurum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanmaktadır?


Kuruluş

Tesis

Sosyal sistem

Müessese

Birlik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içinde kullanılan kurumsal kimlik bileşenlerinden biridir?


Dosya

Broşür

Katalog

El ilanı

Afiş


6.Soru

Kurumun bireyleri tarafından paylaşılan bir değerler bütünü ne olarak tanımlanır?


Kurumsal Kültür

Kurumsal Kimlik

Kurumsal Yönetim

Kurumsal İletişim

Kurum Felsefesi


7.Soru

Modern çağın ilk resmi kurumsal kimlik tasarımcısı kimdir?


Behrens

Adorno 

Horkheimer

Marcuse

Özkay


8.Soru

Kurumsal kültür ve kimlik, etki ve güç bakımından birçok alt oluşumlarla kişilerin karşılaştıkları ortak problemler, durumlar ve
deneyimlerden oluşan durumu nasıl tanımlarız?


Grup Kültürü

Alt Kültür ve Kimlikler

Görev Kültürü

Kurum Kültürü

İletişim Kültürü


9.Soru

"Kurumun değer, tutum ve normlarından, amacından ve tarihinden meydana gelmektedir."

Yukarıdaki tanım kurum kimliğini oluşturan unsurlardan hangisine aittir?


Kurumsal davranış

Kurumsal görünüm

Kurum felsefesi

Kurumsal iletişim

Kurumsal kalite


10.Soru

Aşağıdaki basılı iletişim araçları faydalarından hangisi yanlış eşleştirilmiştir?


Broşür – plan güncellemelerini içerir.

Mektup/hatırlatmalar – liderin ağzından stratejik planı açıklar

Dosya – esnektir

Posterler – çalışanlara planı hatırlatır

Toplantı için yazılı iletişim materyalleri – plana bağlılığı gösterir


11.Soru

Kurum kültürü, kurumun bireyleri tarafından paylaşılan değerler bütünüdür. Bu tanıma göre aşağıdaki özelliklerden hangisi tanımın dışında kalır?


Kurum içi iletişimin etkin ve verimli bir biçimde sağlanmasında kurum kültürü önemli bir rol oynamaktadır.

Kurum kültürü kavramı tıpkı kültür kavramı gibi, kültür ve kurum kavramlarına ilişkin yaklaşımlara bağlı olarak tek bir şekillerde tanımlanabilmektedir.

Kurum kültürü, o kurumun çevrede tanınmasını, değerlerini, toplumsal standartlarını, çevredeki diğer kurum ve bireylerle ilişki biçimlerini ve düzeylerini de yansıtır. 

Kurum kültürü, kurumun içinde yer aldığı toplumun kültürel ortamından ve kurumun kendisinin ürettiği kültürel ögelerden beslenerek oluşmaktadır.

Her çalışan, içgüdüsel olarak kültürün ne olduğunu bilir. 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi davranış bilimcilerine göre yönetim kavramının tanımıdır?


Kararların alınması ve uygulamaya aktarılmasıdır

Toprak, sermaye ve emekle birlikte üretim fonksiyonlarından birisidir

Bir otorite sistemidir

Bir sınıf sistemidir

Bir saygınlık sistemidir


13.Soru

Kurumsal kimlik çalışmalarının önde gelenlerinden olan Peter Bahrens ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

1. İlk kurumsal kimlik tasarımcısı Peter Bahrens'tir.

2. Bahrens, AEG için logolar geliştirmiştir.

3. Bahrens Amerikalı bir endüstriyel tasarımcıdır.


Yalnız 1

Yalnız 2

Yalnız 3

1 ve 2

2 ve 3


14.Soru

Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


 İmaj

 İmge

Tasarım

Algı

 Duyu


15.Soru

Kurum kültürünün, o kurumun çevrede tanınmasını, değerlerini, toplumsal standartlarını, çevredeki diğer kurum ve bireylerle ilişki biçimlerini ve düzeylerini yansıtma fonksiyonu aşağıdakilerden hangisini sağlar?


Satışları artırır

Toplumla bağlantı kurulur

Reklam başarısını yükseltir

Çalışan bulmayı kolaylaştırır

Üretimi artırır


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğini oluşturan unsurlardan biridir?


Kurum İçi Hedefler

Kurum Dışı Hedefler

Kurumsal Strateji

Kurumsal Davranış

Sosyal Beceri


17.Soru

Temel paydaşları belirlemek, önceliklendirmek, ihtiyaçlarını değerlendirmek, onlardan bilgiler toplamak ve bu bilgileri stratejik yönetim süreciyle bütünleştirmek aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Paydaş analizi

Paydaş yönetimi

Paydaş belirlenmesi

Paydaş seçimi

Paydaş kabulü


18.Soru

Değişime tepki vermede yavaş olan; fakat bireylere güvenlik duygusunu ve her şeyi önceden bilme imkânı veren, mantık ve rasyonellikle çalışan bürokratik kurumun bir diğer adı olan kültür aşağıdakilerden hangisidir?


Görev Kültürü

Rol Kültürü

Kişi Kültürü

Hizmet Kültürü

Güç Kültürü


19.Soru

"Bir kurumun faaliyetlerinde izlediği temel ilkeler, düşünsel modeller, değerler ve ahlaki kuralların toplamı" şeklinde ifade edilen kurum kimliğini oluşturan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum felsefesi

Kurumsal davranış

Kurumsal görünüm

Kurumsal kalite

Kurumsal iletişim


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünü önemli kılan unsurlardan biridir?


Kurumlardaki davranışta tutarlılığı arttırması

Heterojen olması

Yaygın kabul gören değer ve tutumlardan oluşması

Kısmen bilinçsizce oluşması

Öğrenilebilir olması