Kurumsal İletişim Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan, onu türdeşlerinden ayıran özelliklerin bütünüdür”. ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Kültür

Kimlik

İmaj

Konumlandırma

Vizyon


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün özelliklerinden biri değildir?


 Kurum kültürü heterojendir.

Kültür yaygın olarak kabul gören değer ve tutumlardan oluşur.

Kültür bir kurumun hem girdisi hem de çıktısıdır.

Kültür kısmen bilinçsizce oluşur.

Kültür öğrenilemez


3.Soru

Belli amaçları gerçekleştirebilmek için planlama, örgütleme, yöneltme ve denetim süreçleri vasıtasıyla kaynakların koordineli bir biçimde kullanılabilmesine ne ad verilmektedir?


Sistem

Kurum

Yönetim

Yönetişim

İletişim


4.Soru

  1. Düzenleme
  2. İkna etme
  3. Bilgi verme
  4. Ayrıştırma

Yukarıdakilerden hangileri kurumsal iletişimin amaçlarıdır?


I ve II

II ve IV

I ve III

I, II ve III

I, III ve IV


5.Soru

Kurumsal iletişim ağ modellerinden biri olan Zincir modelin tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Bir dizi insanı dolaşacak şekilde gönderilen mesajlarla kurulan iletişim biçimidir.

Daha çok informel gruplarda ve eşit statüde olanlar arasında kurulan demokratik bir iletişim modelidir.

Bu modelde, herhangi bir birey iletişimi başlatabilir ya da herkes kendi arasında iletişimde bulunabilir.

Bir dış üyenin dahili üyelerle haberleşmesine imkan tanımasıyla farklılık arz eder.

Otoriter yönetim anlayışının söz konusu olduğu organizasyonlarda kullanılan ve ast üst ilişkilerinin kesin sınırlarla belirlendiği bir iletişim modelidir.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliğin oluşumunu sağlayan üç temel unsurdan biridir?


Davranış kimliği

İdare kimliği

Kültür kimliği

Faaliyet kimliği

Yönetici kimliği


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi amblem/logo veya logotyp tasarımında bir üslup, bir görsel fikir yaratılırken dikkat edilmesi gereken önemli kurallardan biri değildir? 


Kolay uygulanabilmelidir.

Özgün tasarlanmalıdır.

Kullanım kolaylığı olmalıdır.

İşlevsel ve etkin olmalıdır.

Çok sayıda renk kullanılmalıdır.


8.Soru

  1. Baskı teknolojisinde kullanılan bir sistemidir.
  2. 1950’de ticari amaçla kurulmuş bir şirket bünyesindedir.
  3. Tasarım ve baskı süreçlerinde ortaya çıkan renk hatalarını ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulan standart bir renk anahtarıdır.

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki renk sistemlerinden hangisine aittir?


RGB

CMYK

HEX

HSV

PMS


9.Soru

Yönetişim kavramı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Yönetişim, kurumun amaç ve hedeflerinin saptandığı ve bunlara erişebilmek için performans izleme araçlarının belirlendiği yapıyı ortaya koyar.

Yönetişim, Ortaçağ dünya düzeninde yaşanan krizler ve bunların neden olduğu tartışmalara yeni çözüm önerileri üreten en eski yönetim teorisidir.

Yönetişim, I. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle, ekonomik buhrana doğru hızla giden devlet toplum ilişkilerini irdeleyen en önemli uzmanlık alanıdır.

Yönetişim, kurumların, sermaye kalitesini iyileştirme arayışlarının sonucunda ortaya çıkan bir sürecin sonucudur.

Yönetişim, çalışanların performansına odaklanan, şirketin çalışanları ile paydaşlar arasındaki ilişkiler sistemini temsil eder.


10.Soru

“Bir sosyal grup ya da toplumda belli amaçları gerçekleştirmeye yönelik temel işlevleri karşılayan, süreklilik kazanmış, diğer kurumsal yapılarla ilişkili, ancak kendi alanında tek olan ve kendine özgü değerler taşıyan sistemdir” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


İletişim

Kurum

 Etkinlik

Yönetim

Kurumsallaşma


11.Soru

Aşağıda verilen stratejik planlama ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?


Stratejik plan örgütün genel amaçlarını ve hedeflerini içeren bir yol haritasıdır.

Stratejik plan yeniliklere ve beklenmeyen durumlara hazırlıklı olmayı içerir.

Stratejik plan proaktif bir yapıdadır.

Stratejik plan diğer planların anayasasıdır ve kısa vadelidir.

Stratejik plan kapsamlı bir yapıdadır ve çok sayıda veriyi içerir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişime stratejik bakış kapsamında yanlış bir ifadedir?


Uzun süreli bir çalışma olması

Proaktif bir uygulama olması

Modern yaklaşımları benimsemesi

Karar almada stratejik toplumsal paydaşları kullanması

Geleneksel çizgisel uygulamaları kullanması


13.Soru

Dış çevredeki etkinlikler, eğilimler, rakipler, fırsatlar ve tehditlere karşı organizasyonun nasıl uyum sağlayabileceğini ön görmeye çalışan ve daha dinamik bir strateji hangi strateji kümesini ifade etmektedir?


Uyarlanabilir Strateji

Doğrusal Strateji

Yorumlayıcı Strateji

Fırsat  Stratejisi

Rasyonel Strateji


14.Soru

Kurum kimliğini yansıtan ve kuruma yönelik olumlu bir algının oluşmasına yardımcı olan ilk unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Renk

Logo

Tipografi

Mimari dizayn

İsim


15.Soru

Kararların, katılımcı bir yönetim anlayışıyla değil, tepe yönetimindeki kişiler tarafından alındığı kurum kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Rol Kültürü

Güç Kültürü

Görev Kültürü

Kişi Kültürü

Kitle Kültürü


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün genel fonksiyonlarından biridir?


Kurum üyeleri için bir kontrol mekanizmasıdır.

Planlama ve karar almayı kolaylaştırır.

Gerektiğinde yapısal değişimi kolaylaştırıcı rol oynar.

Kurumsal amaçların ve kalıcılığın kaynağı olma işlevi görür.

Yaygın olarak kabul gören değer ve tutumlardan oluşur.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genellikle pazarlama odaklı ve işle ilgili değişen durumların analizini, üretkenliği ve kaynakların sürdürülebilir rekabetçi avantaj yaratacak şekilde düzenlenmesini içeren strateji düzeyidir?


Makro düzey

Kurumsal düzey

Şirket/işletme birimi strateji

Fonksiyonel düzey

Operasyonel düzey


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik çalışmalarına daha fazla önem verilmesinin nedenlerinden değildir?


Aynı iş kolunda çok sayıda kurumun olması

Ülkeler arası iletişim ve erişimin daha hızlı ve yaygın hale gelmesi

Hizmet ve ürünleri tanıtmak

Rakip ürünlerle benzerlikleri ortaya çıkarmak

Sanayi Devrimi sonrası yaşanan endüstriyel gelişmelere ayak uydurmak


19.Soru

"Organizasyonun kararlarının paylaşıldığı, birey ve grupların belirlenip karar alma sürecine dahil edildiği evreye ................ denir." Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Paydaş evresi

Sorunlar evresi

Kurumsal evre

Kamu evresi

Strateji evresi


20.Soru

Görsel kimlik oluşturma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?


Anında tanınan ve kurumun özünü yansıtan tutarlı bir imgedir.

Yalnızca markaya ait bir işaret üretmektir.

Kurumun felsefesini, özelliklerini yansıtacak görsel bileşenlerden yararlanılır.

Oluşabilecek herhangi bir aksama, kurumsal kimliği çok olumsuz yönde etkiler.

Tasarımcının ya da müşterinin hoşuna gidiyor diye her görsel yapı kullanılmaz.