Kurumsal İletişim Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik çalışmalarında kurum dışında kullanılan tasarımlardan biridir?


Amblem

Kartvizit

Zarf

Dosya

Davetiye


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün fonksiyonlarından biri değildir?


Kurumun görsel olarak kendini ifade etme biçimidir

Kurum üyeleri arasında dayanışmayı artırabilir

Kurum üyeleri için bir kontrol mekanizmasıdır

Kültür, kurum üyeleri için bir kimlik oluşturur

Kültürün bir kurumu diğer bir kurumdan ayıran sınırlayıcı bir rolü vardır


3.Soru

Pazar payını artımaya yönelik çalışma içerisinde olan bir yönetim hangi düzeyde bir strateji yürütmektedir?


şirket/ işletme birimi stratejisi

makro düzey strateji

kurumsal düzey strateji

fonksiyonel strateji

operasyonel stratejiler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Doğrusal Strateji” ile ilgili doğru bir ifadedir?


Yöneticilerin rasyonel davrandığını varsayan durağan bir modeldir

Dış çevredeki fırsatlar ve tehditlere organizasyonun nasıl uyum sağlayabileceğini ön görmeye çalışır

Organizasyonu, paydaşlarıyla yaptığı iş birliği anlaşmalarının bir bütünü olarak görür

Organizasyonun mevcudiyeti iş birliğine yeterli sayıda bireyi çekme becerisine bağlıdır

Çok farklı paydaşların kendi istekleri ile organizasyonla iş birliğine girmesini gerektirir


5.Soru

"..................... çalışmalarının sonuçlandırılması, kurumun, önümüzdeki yıllarda karşılaşabileceği bunalım veya kargaşanın önüne geçmesi anlamını taşımaktadır." ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?  


Kurumsal kültür

Kurumsal kimlik

Kurumsal görünüm

Kurumsal iletişim

Kurumsal kalite


6.Soru

İşletmenin işleyişini sağlamak ve işletmeyi hedeflerine ulaştırmak amacıyla, gerek işletmeyi oluşturan çeşitli bölüm ve ögeler gerekse çevresi arasında girişilen devamlı bilgi ve düşünce alışverişine veya bölümler arasında gerekli ilişkilerin kurulmasına olanak tanıyan toplumsal süreç aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum Felsefesi

Kurumsal Davranış 

Kurumsal Görünüm

Kurumsal İletişim 

Kurumsal Kalite


7.Soru

Organizasyonun seçilmiş pazar, ürün veya endüstriyel segmentteki rekabet yaklaşımını ortaya koyan strateji düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?


Makro Düzey Strateji

Kurumsal Düzey Strateji

Şirket/İşletme Birimi Strateji

Fonksiyonel/İşlevsel Strateji

Operasyonel Strateji


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Genel Kurumlar” a örnek değildir?


Piyasa

Hukuk

Din

Aile 

Ahlak


9.Soru

Kurumsallaşmış şirketler hangi özelliklere sahip oldukları söylenebilir?

  1. Stratejik plan ?
  2. İnsan kaynakları uygulamaları
  3. Bilgi sistemi
  4. Kendine has kimlik yapısı
  5. İç kontrol sistemi


i-ii-iii-iv-v

ii-iii-iv-v

i-ii-iii-iv

i-ii-iii-v

i-iii-iv-v


10.Soru

Belirli amaçları gerçekleştirebilmek için planlama, örgütleme, yöneltme ve denetim süreçleri vasıtasıyla kaynakların koordineli bir biçimde kullanılabilmesine ne ad verilir?


İletişim

Kurumsallaşma

Organizasyon

Örgütlenme

Yönetim


11.Soru

Amblem, logo, logotype çalışmaları görsel kimliği yaratan en temel tasarımlardır. Burada, hazırlanan tüm görsel yapı için uyulması zorunlu olan bir biçimsel standart sistemi oluşturulmaya çalışılır. Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bu sistem içerisindedir?

I. bütünsel kimlik

II. destekli kimlik

III. markalaşmış kimlik


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


12.Soru

Bir şeyin kime, hangi çağa ait olduğunu gösteren belirgin iz, işaret, nitelik aşağıdakilerden hangisidir?


Tamga

Amblem

Sembol

Logo

Kimlik


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin finansal olmayan faydalarından biri değildir?


Problemi önceden görme ve önleme yeteneğinin gelişmesi

Kurumun özgüvenine katkı sağlaması

Oganizasyonların farklı bölümler, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki etkileşimi güçlendirmesi

Şirketlerin satışta, karlılıkta ve üretkenlikte gelişim sağlaması

Yönetici ve çalışanların gelişim ve eğitimini desteklemesi


14.Soru

Aşağıdaki kurumsal kimlik çalışmalarından hangisi kurum dışında kullanılanlardan biridir?


Antetli kâğıt

 

Zarf

 

Kartvizit

Dosya

Broşür


15.Soru

I. Kısa vadeli bir plan olması II. Daha kapsamlı olması III. Reaktif bir yapıya sahip olması IV. Diğer tüm planlama faaliyetlerinin sınırlarını belirlemesi Yukarıdakilerden hangileri stratejik planlamayı diğer planlama türlerinden ayıran özelliklerdendir?


I ve II

I ve III

II ve IV

II, III ve IV

I, II ve IV


16.Soru

  1. İletişim sürecinin önemli bir parçasıdır.
  2. Hem tasarlayan hem de tasarımı izleyen tarafından yorumlanabilir.
  3. İletişim sürecinde o, bir ara zemin konumundadır.
  4. Hem sürecin anlamlandırılmasında hem de sürecinin tasarımında önemlidir.
  5. Üreten, üretilen ve tüketen açısından ortak anlam yaratma çabasının temel yapı taşlarından birisidir.

Maddeler halinde tanımlanan kavramın adı hangi seçenekte yer almaktadır?


Grafik tasarım

Sembol

İmge

Görsel kimlik

Logo


17.Soru

İlk kurumsal kimlik için logo tasarımı yapılan şirket hangisidir?


APPLE

IBM

AEG

OPEL

SHELL


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak kurum kültürünün fonksiyonlarından biri değildir?


Kültürün bir kurumu diğer bir kurumdan ayıran sınırlayıcı bir rolü vardır

Çalışan bireyler kuruma daha fazla bağlanarak kurmun yararına özveride bulunabilirler

Kurum üyeleri arasında dayanışmayı arttırabilir

Kültür bir kurumun hem girdisi hem de çıktısıdır

Kurum üyeleri için bir kontrol mekanizmasıdır


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün bir sonucudur?


Kurum felsefesi

Kurumsal görünüm

Kurumsal davranış

Kurumsal kalite

Kurumsal iletişim


20.Soru

Bilinçli veya bilinçsiz, sonu olumlu veya olumsuz olsun yeni koşullar oluşturmakya da mevcut koşulların seyrini değiştirmek için inisiyatif kullanmak şeklinde tanımlanan ve kurumsal iletişimde önemli olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Pasif

Proaktif

Aktif 

İnisiyatif 

Müdahale