Kurumsal İletişim Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi verili şartlar altında her bir özel alanda neler yapılması gerektiği konusuyla ilgilenen strateji düzeyidir?


Makro düzey strateji

Kurumsal düzey strateji

İşlevsel strateji

Operasyonel strateji

İşletme birimi strateji


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü düzeyi tanımlamaktadır?


Kurumsal düzey

Operasyonel düzey

Makro düzey

Fonksiyonel düzey

İşletme birimi düzey


3.Soru

Bugünkü kurumsal kimlik çalışmaları aşağıdaki akımlardan hangisiyle başlamıştır?


AEG

Arts&Crafts

Peter Behrens

Unilever

Sabancı


4.Soru

Günümüzde sanayileşmiş ve sanayileşme yolundaki toplumlarda mihver kurum niteliğini taşıyan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Aile

Ekonomi

Din

Siyaset

Güvenlik


5.Soru

Bir fotoğrafın web sayfasında gösterilmesi planlanıyorsa hangi renk sistemi kullanılır?


CMYK

RGB

PANTONE

HEX

HCMX


6.Soru

Davranış bilimcilere göre yönetim kavramının tanımı aşağıda yer alan seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Yönetim, kararların alınması ve uygulamaya aktarılmasıdır

Yönetim, toprak, sermaye ve emekle birlikte üretim fonksiyonlarından biridir

Yönetim, bir otorite sistemi olarak kabul edilmektedir.

Yönetim, bir sınıf ve saygınlık sistemini ifade etmektedir.

Yönetim, insanlar arasındaki her türlü bilgi, duygu ve düşünce alışverişidir


7.Soru

I. Baskı teknolojisinde kullanılan bir renk sistemidir.                  II.1950’de ticari amaçla kurulmuş bir şirkettir.                            III.Tasarım ve baskı süreçlerinde ortaya çıkan renk hatalarını ortadan kaldırmak amacıyla  standart bir renk anahtarını üretmiştir.      Yukarıdaki özellikler grafik tasarımda kullanılan renk sistemlerinden hangisine aittir?


Pantone

RGB

CMYK

HEX

CYMK


8.Soru

Kurumsal iletişimin, gerçekleştirmesi beklenen dört amacı bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu dört amaçtan biridir?


Kurum içi ve kurum dışı faaliyetleri destekleme

Araştırmalar aracılığıyla, çeşitli kitlelerin algısını ölçme

Farklı gruplarda, gönderilecek mesajları geliştirmede bu algıları kullanma

Hız ve kesinlik isteyen farklı müşteriler için zengin bir algı yaratma

Çeşitli kurumsal değerler üzerine görüşler ve haberleri etkilemek için önleyici çalışmalar aracılığıyla iletişim mesajlarını yönetme.


9.Soru

“Kurum, ürün veya hizmeti doğrudan ismi ile tanımlayan ve güçlü yönlerini ortaya koyan ve karakter yapısını ifade eden yazı biçimleridir” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Logotype

Font

Piktogram 

Amblem

Logo


10.Soru

Toplumda kişilerin anahtar rolüne benzer, diğer kurumları da kendi işlevi doğrultusunda yönlendiren ve kurumlar hiyerarşisinde en üst noktada bulunan kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?


Yardımcı kurumlar

Özel kurumlar

Genel kurumlar

Mihver (başat) kurumlar

Temel kurumlar


11.Soru

Hangi kültüre sahip kurumlarda birey kuruma değil kurum bireye hizmet etmektedir?


Kişi kültürü

Güç kültürü

Rol kültürü

Grup kültürü

Görev kültürü


12.Soru

Organizasyonda pazarlama bölümü müşterilerle, insan kaynakları bölümü çalışanlar ile kurumsal iletişim bölümü de toplum, çalışanlar, medya ve hükümetle olan ilişkilere odaklanırken bir bütünün parçası şeklinde koordinasyon ve uyum içerisinde hareket etmeleri hangi stratejik düzey ile sağlanır?


Kurumsal düzey

Makro düzey

Fonksiyonel/İşlevsel düzey

İşletme birimi düzeyi

Operasyonel düzey


13.Soru

Aşağıdaki kimliklerden hangisi Görsel Kimlik başlıklarından biri değildir?


Kurumsal Kimlik

Markalaşmış Kimlik

Destekli Kimlik

Tek Çeşit Kimlik

Bütünsel Kimlik


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlamayı diğer planlama türlerinden ayıran özellikler arasında değildir?


Uzun vadeyi kapsayan bir plan olması

Diğer planların anayasası durumunda olması

Diğer planlar ile çelişkili durumlar barındırması

Proaktif bir yapıda olması

Daha kapsamlı bir yapıda olması


15.Soru

Kuruluş ya da firmanın, her yerde veya ürettiği her üründe kullandığı tek görsel kimlik aşağıdakilerden hangisi anılmaktadır?


Markalaşmış kimlik

Destekli kimlik

Bütünsel kimlik

Görsel kimlik

Kurumsal kimlik


16.Soru

Kurum kültürü temelde ise üç ana fonksiyonda irdelenebilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?


Kurum kültürü çalışanların kurum ile bütünleşmelerini kolaylaştırır.

Kurum kültürü heterojendir.

Kurum kültürü yavaş ve dengeli bir yapı içerisindedir.

Her kurum ayırt edici bir kültüre sahiptir.

Kurum kültürü kurum içinde bireyler tarafından paylaşılan değerlerdir.


17.Soru

“…………..baskı teknolojisinde kullanılan bir renk sistemidir.” Boşluğu uygun olan seçenekle doldurunuz.


B/W

 RGB

CMYK

Pantone

HEX


18.Soru

Bir arada yaşayan insanların davranışları sonucunda oluşur. Uzun yaşamlıdır ve değişime kapalıdır. Oluşmasında ve yaygınlaşmasında bilgi, öğrenme ve tecrübe önemli rol oynar. Hem formel hem de informel kurallar bütünüdür. Yukarıdakilerin hangileri kurumun başlıca özellikleri arasında yer alır?


I ve II

II ve III

I, III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Grunig ve Repper Modeli'nin evrelerinden biridir?


Kurumsal düzeyde çevre analizi

Farklı strateji seçeneklerinin ana paydaşlara iletilmesi

Sorunların ve medyanın yönetimini anlatan sorunların evresi

Sonuçların üst yönetime anlatılması

Kurum stratejisiyle bütünleşmiş bir iletişim stratejisiyle hareket etmesi


20.Soru

Stratejik planın uygulandığı stratejik yönetim süreci içerisinde kurumsal iletişimin rolü literatürde kaç farklı şekilde modellendirilmiştir?


2

3

5

6

8