Kurumsal İletişim Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurum, hizmet ve ürünlere görsel kimlik kazandıran, sözcük özelliği göstermeyen, soyut veya nesnel görüntülerle ya da harf biçimleri ile oluşturulan simgeler ne şekilde adlandırılır?


Logo

Tamga

Damga

Sembol

Amblem


2.Soru

Bir toplumda yaşayan bütün insanları ilgilendiren davranışları düzenleyen kurumlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Temel kurumlar

Özel kurumlar

Genel kurumlar

Yardımcı kurumlar

Mihver kurumlar


3.Soru

Postmodern dünya düzeninde yaşanan krizler ve bunların neden olduğu tartışmalara yeni çözüm önerileri üreten güncel yönetim teorisi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kavramı

Yönetim kavramı

İletişim kavramı

Yönetişim kavramı

Kurumsallaşma kavramı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi amblem, logo ve logotyp tasarımında geçerli kurallar arasında sayılamaz?


Çok sayıda renk kullanılmalıdır.

Estetik özellikleriyle dikkat çekici olmalıdır.

Temsil edeceği şeye göre özgün tasarlanmalıdır.

Kolay uygulanabilmelidir.

İşlevsel ve etkin olmalıdır.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi statejik planlamayı diğer planlamalardan ayıran en önemli özelliklerden biridir?


Kısa vadeli bir plandır. 

Kapsamı küçüktür ve sıklıkla yenilenir.

Diğer tüm planlarla birlikte aynı kategoride değerlendirilir.

Az sayıda veri içerir. Gerekirse verilere başvurulur.

Olaylara hazırlıklı olmayı gerektirir, proaktif yapıdadır. 


6.Soru

İletişimde mesajın aktarım sürecinde daha çok görme duyusunca gerçekleştirilen bir iletişim şekli aşağıdakilerden hangisidir?


Görsel iletişim

Kitle İletişimi

Elektronik iletişim

Bireylerarası iletişim

Meta iletişim


7.Soru

Uzmanlaşmanın gerektirdiği iş bölümü aşağıdaki hangi kültürün ortaya çıkmasına yol açmıştır?


Rol kültürü

Güç kültürü

Görev kültürü

Kişi kültürü

Meslek kültürü


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürü tanımlarında karşılaşılan ortak özelliklerden biri değildir?


Hiyerarşi

Normlar

Anlamlar

İnançlar

Değerler


9.Soru

Çabuk adapte olunabilen, işin bitirilmesi üzerinde duran ve tüm bireyleri kurumsal hedefler doğrultusunda bütünleştiren kurum kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir? 


Güç kültürü 

Rol kültürü 

Görev kültürü 

İş kültürü 

Kişi kültürü 


10.Soru

Doğal süreci içerisinde kurum kimliği, kişi ve kurumların ne olduğunu bildirmek amacıyla ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal Davranış

Kurumsal Dizayn

Kurumsal Felsefe

Kurumsal İklim

Kurumsal Kültür


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun başlıca özellikleri arasında yer almaz


Bir arada yaşayan insanların davranışları ve eylemleri sonucunda oluşur

Uzun yaşamlıdır ve zaman içerisinde değişir

Hem formel hem de informel kurallar bütünüdür

Yaygınlaşmasında maddi kaynaklar ve yatırımlar önemli rol oynar

Toplumlara göre farklılık gösterirler


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliği oluşturan unsurlardan birisi değildir? 


Kurumsal iletişim 

Kurumsal kalite 

Kurumsal vizyon 

Kurum felsefesi 

Kurumsal görünüm 


13.Soru

  1. İç ve dış çevre analizleri.
  2. Stratejilerin belirlenmesi.
  3. Yeni bir misyon belirleme.
  4. Stratejilerin uygulanması.
  5. Mevcut is ve misyonun tanımlanması.

Yukarıda verilen stratejik yönetim sürecinin yedi adımından beşinin doğru sıralanış biçimi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


I-III-V-II-IV

I-III-II-IV-V

II-IV-I-V-III

III-I-II-IV-V

V-I-III-II-IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik çalışmalarında kullanılan kurum dışı bileşenlerdendir?


Dijital tasarımlar

Araç tasarımları

Amblem

Antetli kağıt

E-mail ve yazışma görselleri


15.Soru

Karar alma inisiyatifinin örgütün en üst yöneticisinde toplanmasını temel alan ve yönetim anlayışı otoriter olan bir organizasyonda, ast üst ilişkilerinin kesin sınırlarla belirlendiği iletişim modeli hangi kurumsal iletişim ağ modeli içerisinde kabul edilir?


Y modeli

Zincir modeli

Dairesel model

Merkezi model

Serbest model


16.Soru

"İletilmek istenen mesajı, görsel iletişim yoluyla hedefe ulaştırmak için estettik niteliklerle beraber resim, fotoğraf ve yazının birbirini tamamlayan bütünlükte kullanılarak uygulanması" aşağıdakilerden hangisini tanımıdır?


Görsel iletişim

Kurumsal kimlik

Grafik tasarım

Görsel kimlik

İşletme kimliği


17.Soru

Özel veya resmi kurumların ya da markaların ürün, hizmet, faaliyet alanları ve özelliklerinin görsel veya düşünsel olarak hedef kitlede yarattığı imaj, etki veya farkındalık olarak tanımlanabilen “kurumsal kimlik” kaç temel unsurdan oluşmaktadır?


2

3

5

6

8


18.Soru

Aşağıdaki stratejik yönetim düzeylerinden hangisinde işletmenin büyüme ve gelişmesiyle ilgili işler tanımlanır?


Kurumsal düzey strateji

Makro düzey strateji

Şirket / işletme birimi strateji

Fonksiyonel/işlevsel strateji

Operasyonel strateji


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi; ilk kurumsal kimlik tasarımcısı Peter Bahrens'in bir şirketteki görsel tutarlılığa genel bir yaklaşımın ilk denemesi olan ve o güne kadar benzeri olmayan bir örnek olarak tarihe geçme sebeplerinin dışında kalır?


AEG'nin amblemini tasarlaması

AEG pazarlama stratejini belirlemesi

AEG elektrikli ürün konseptlerinin oluşturulması

AEG'nin ambalajlar, kataloglar, broşürler, afişlerinin tasarımını yapması

AEG satış mağazalarının dekorasyonunu yapması


20.Soru

Kuruluş ya da firmanın, her yerde veya ürettiği tüm ürünlerde tek bir görsel kimlik kullanması nasıl tanımlanmaktadır?


Bütünsel kimlik

Destekli kimlik

Yan kimlik

Markalaşmış kimlik

Güncel kimlik