Kurumsal İletişim Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi David (2011)' e göre stratejik plan yapan firmanın kazanımlarından biri değildir?


Gelişmiş İletişim

Daha Derin Anlayış

Daha Fazla Kendini Adama

Diyalog ve Paylaşım

Sonuç


2.Soru

Otoriter yönetim anlayışının söz konusu olduğu organizasyonlarda kullanılan ve ast üst ilişkilerinin kesin sınırlarla belirlendiği kurumsal iletişim ağ modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Y Modeli

Merkezi Model

Serbest Model

Zincir Modeli

Dairesel Model


3.Soru

Simgelerde kullanılan ve diğer kullanılması düşünülen renklerin belirli kodları vardır. Aşağıdakilerden hangisi baskı teknolojisinde kullanılan
dört temel işlem renginin kısaltmasıdır? 


CMYK

RGB

Pantone

HEX

HEXRGB


4.Soru

Aşağıdaki kurumsal iletişim ağ modellerinden hangisi daha çok informel gruplarda ve eşit statüde olanlar arasında kurulan demokratik bir iletişim modelidir?


Y Modeli

Merkezi Model

Serbest Model

Zincir Modeli

Dairesel Model


5.Soru

Kuruluş ya da firmanın kendi görsel kimliğine ek olarak yan kuruluş ve markaların ayrıca kendi görsel kimliklerinin olması hangi görsel kimlik unsuru kapsamında ele alınmaktadır?


Bütünsel kimlik

Destekli kimlik

Tek çeşit kimlik

Markalaşmış kimlik

Dijital kimlik


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlikte kullanılacak iletişim dilinin özelliklerden biri değildir?


Karmaşık

Anlaşılır

Dürüst

Modern

Güvenilir


7.Soru

Bireyin kuruma değil kurumun bireye hizmet ettiği kültür türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kişi kültürü

Güç kültürü

Rol kültürü

Görev kültürü

Kurum kültürü


8.Soru

  1. Kurumlar bir arada yaşayan insanların davranışları ve eylemleri sonucunda oluşur
  2. Kurumlar uzun yaşamlıdır ve zaman içerisinde değişir.
  3. lll. Kurumların oluşmasında, kabul edilmesinde ve yaygınlaşmasında bilgi, öğrenme ve tecrübe önemli rol oynar.
  4. lV. Kurumlar hem formel hem de informel kurallar bütünüdür.

 

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kurumun başlıca özelliklerindendir?


Yalnız l

Yalnız ll

l, ll ve lll

lll ve lV

I, ll, lll ve IV


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun seçilmiş pazar, ürün veya endüstriyel segmentteki rekabet yaklaşımını ortaya koyan strateji düzeyidir?


Fonksiyonel strateji

Makro düzey strateji

Kurumsal düzey strateji

İşletme birimi strateji

Operasyonel strateji


10.Soru

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?


Tasarım süreci zamanlaması

Tasarım süreci öncesi yapılacakların tespiti ve onaylanması

Tasarımın sunumu

Sunum sonrası düzeltmeler

Onaylanan tasarımların baskı ve uygulama süreci zamanlaması


11.Soru

Organizasyonel hedeflere ulaşmak için uzlaşılan karar, eylem, ya da planları içerir ve yöneticilerin rasyonel davrandığını varsayan durağan bir model hangi strateji kümesini ifade etmektedir?


Doğrusal Strateji

Uyarlanabilir Strateji

Yorumlayıcı Strateji

Planlı Strateji

Rasyonel Strateji


12.Soru

Karşısındaki insanın iletişim tarzını bilmemek, başkalarının fikir, düşünce ve duygularını önemsememek ve saygı göstermemek kurumsal iletişimi engelleyen hangi faktör içerisinde sayılabilir?


Kişisel faktörler

Dil engelleri

Statüden kaynaklanan engeller

Sosyo-kültürel ve psikolojik engeller

Aşırı bilgi yükü


13.Soru

Organizasyonun imajının geliştirilmesi, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi gibi konuların öne çıktığı strateji düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?


Makro düzey strateji

Kurumsal düzey strateji

Fonksiyonel strateji

Operasyonel strateji

İşletme birimi strateji


14.Soru

Stratejik yönetim hangi yıllarda ağırlıklı olarak özel sektör tarafından uygulanmaya başlanmıştır?


1950 li yıllar

1960 lı yıllar

1970 li yıllar

1980 li yıllar

1990 lı yıllar


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin, gerçekleştirmesi beklenen dört
amacı arasında sayılmaz?


Bilgi verme

Bütünleştirme

Düzenleme

İkna Etme

Kurumsallaştırma


16.Soru

Kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarına ulaşmak için çeşitli analizler sonrasında ortaya çıkan en uygun alternatifi seçerek bir yol haritası belirlemesi, bunu bir plan da^hilinde uygulamaya koyması ve yönetmesi sürecine ne ad verilir


Halkla İlişkiler

Kurumsal İletişim

Sponsorluk

Kurumsal sosyal sorumluluk

Stratejik yönetim


17.Soru

Performans değerlendirme stratejik planlamanın hangi aşamasında yapılmaktadır?


2. adım

3. adım

5. adım

6. adım

7. adım


18.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir şeyin kime, hangi çağa ait olduğunu gösteren belirgin iz, işaret, nitelik olarak tanımlanabilir?


Amblem

Logotip

Simge

Sembol

Tamga


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin temel amaçlarından biri değildir?


Kurumun değerlerine sahip çıkmak

Kurum çalışanlarını motive etmek

Marka yaratmak için güçlü kurum kültürü yaratmayı desteklemek

Kurumsal varoluş anlamında bir kurumun kapsadıklarını bir araya getirmek

Kurum çalışanlarının özlük haklarını düzenlemek


20.Soru

Mantık ve rasyonellikle çalışan bürokratik kurumun diğer adı olarak da nitelenen; değişime yavaş tepki veren, fakat; bireylere güvenlik duygusu ve her şeyi önceden bilme imkanı veren kurum kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Rol Kültürü

Güç Kültürü

Görev Kültürü

Kişi Kültürü

Kitle Kültürü