Kurumsal İletişim Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

SlideShare, Scribd, Tutorial9  gibi siteler hangi tür sosyal medya ortamıdır?


Dosya paylaşımı

Profesyonel mesleki ağlar

Tasarım paylaşımı

Veri tabanı

Sosyal yardım 


2.Soru

Stratejik planlama ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Her uzun vadeli plan stratejik plan olmasa da her stratejik plan uzun vadeli olmak durumundadır.

Stratejik planlama örgütün genel amaçlarını ve hedeflerini içerir.

Diğer planların anayasasıdır, bu nedenle diğer tüm planlar stratejik planla çelişmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. 

Stratejik plan diğer planların aksine var olan durumun sürdürülmesine odaklanır ve olaylara reaktif bir yaklaşım sergiler.

Stratejik plan daha kapsamlı bir yapıdadır ve daha çok sayıda veriyi içerir.


3.Soru

Amblem ve logo yapılarının birlikte kullanıldığı simgesel grafik tasarımı ürünü aşağıdakilerden hangisidir?


Logo

Amblem

Piktogram

Sembol

Logotyp


4.Soru

Geliştirdiği modelinde sonuçlar veya performansa yaptığı vurgu ile önemli katkı sağlayan kişi kimdir?


Cochran

Wartick

Carroll

Davis

Wood


5.Soru

Çok uluslu güçlerin yönlendiriciliğinde tek kültür ve tüketim alışkanlıklarını hedefleyen uluslararası bütünleşme süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Küreselleşme

Kurumsallaşma

Çok Ulusluluk

Uluslararası Birlik

İttifak


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlikte kullanılacak iletişim dilinin özelliklerden biri değildir?


Anlaşılır olması

Dürüst olması

Modern olması

Saygılı olması

Ne yaptığını göstermesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal marka ve ürün markaları arasındaki farklardan biridir?


Zamansal boyut

Stratejik vizyon

İç imaj oluşturmak

Yenilikçilik ve yaratıcılık

Krize dayanıklılık


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal pazarlamanın temel bileşenlerinden sosyal sorumluluk kapsamında değerlendirilebilir?


Örgütsel aktivitelerin koordinasyonu 

Kar yönelimi

Çıkar grupları ve sosyal ihtiyaçların geleceği

Değer yaratma 

Müşteri ihtiyaçları


9.Soru

Amblem ve logonun ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Sözcük özelliği göstermemesi

Ürünü tanıtan bir görsel olması

Hedef kitlenin okuryazarlığına hitap etmesi

Harflerle gösterilmesi

Ürünün temel özelliğini vurgulaması


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal etkileşim sonucu kendiliğinden ortaya çıkan kurallar bütününe verilen addır?


Dışsal kurumlar

İçsel kurumlar

Mihver kurumlar

Özel kurumlar

Yardımcı kurumlar


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış paydaşlarla kurulan iletişimde kullanılan iletişim araçlarından birisidir? 


Odak grup toplantıları 

Videolar/telekonferanslar 

Broşür ve bildiriler 

Soru-cevap oturumları 

Tüm çalışanların katıldığı toplantılar 


12.Soru

  1. Baskı teknolojisinde kullanılan bir renk sistemidir.
  2.  1950’de ticari amaçla kurulmuş bir şirkettir.
  3. Tasarım ve baskı süreçlerinde ortaya çıkan renk hatalarını ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulmuştur.
  4. 1000 adet üzerinde renk içeren katalogtur.

Maddeler halinde tanımlanan renk sisteminin adı hangi seçenekte yer almaktadır?


CMYK

RGB

Pantone

Hex

Siyah-Beyaz


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin kurumlara sağlayabileceği katkılar arasında yer almaz?


Kurum kazancının artması

Kurum imajının güçlenmesi

Paydaşlarla daha iyi ilişkiler kurulması

Yeni beceriler geliştirilmesi

Çalışanlar arası sosyal uyumun artırılması


14.Soru

Türkçe'de günlük anlamına gelen sosyal medya platformu aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal ağlar

Wikiler

Youtube

Blog

Twitter


15.Soru

I.Yerel halka saygı ve kaynaşma

II. Rüşvet ve yozlaşmaya karşı önlemler

III. Sağlık ve güvenlik

IV. Hayvan haklarına saygı

Sürdürülebilir Kalkınma Dünya İş Konseyi kurumsal sosyal sorumluluk kapsamındaki alanlarına hangisi ya da hangilerini dahil etmiştir?


I, II

I,III

II, III

I,II,III,

I,II,III,IV


16.Soru

Güçlü markalarda kuruluşun kendini algılayış biçimi ile örtüşmesi aşağıdaki imaj türlerinden hangisi ile ilişkilendirilir?


Kuruluşun Kendini Algıladığı İmaj

Yabancı İmaj

Mevcut İmaj

Ürün İmajı

Marka İmajı


17.Soru

80 li yıllarda başlayan çok uluslu güçlerin yönlendiriciliğinde tek kültür ve tüketim alışkanlıklarını hedefleyen uluslararası bütünleşme sürecine ne ad verilir?


Küreselleşme

Deregülayon

Özelleştirme

Kalkınma

Çevreci hareket


18.Soru

İnternet’ te aynı mesajın yüksek sayıdaki kopyasının, bu tip bir mesajı alma talebinde bulunmamış kişilere gönderilmesi ne olarak adlandırılır?


Hashtag

Fav

Spam

Mention

Toplu mesaj


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İletişim sürecinin tek yönlü olduğu medya çeşitlerinden biridir?


Mesaj Tahtaları 

Bloglar 

Sosyal Ağlar

Yer İmleri

Dergiler


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik çalışmalarında kurum içinde kullanılan unsurlar arasında yer alır?


Broşür

Katalog

El ilanı

Muhasebe dökümleri

Araç tasarımları