Kurumsal İletişim Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Daha üst düzeydeki stratejiler doğrultusunda işlevsel olarak oluşturulacak stratejilerin uygulamaları ve işleyişleriyle ilişkili olan strateji düzeyi hangisidir?


Makro düzey

Kurumsal düzey

Şirket/işletme birimi düzeyi

Operasyonel düzey

Fonksiyonel düzey


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi baskı teknolojisinde kullanılan CMYK renklerinden değildir?


Cyan

Magenta

Green

Key

Yellow 


3.Soru

"Kurumun pazarda başarılı olabilmesi adına hâlkla ilişkiler, reklam, satış geliştirme gibi araçları kullanarak
kurum kimliğinin, iletişim uygulamasına çevrilmesidir" ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımı olabilir?


Kurumsal iletişim

Kurum felsefesi

Kurumsal dizayn

Kurumsal davranış

Kurumsal finans


4.Soru

“Kuruluş ya da firmanın kendi görsel kimliği arka plandadır ama ürün ve hizmet kalemlerinin markalarının görsel kimlikleri ön plandadır.” tanımı hangi kimlik tanımı olmaktadır?


Markalaşmış Kimlik

Tek Çeşit Kimlik

Kurumsal Kimlik

Destekli Kimlik

İşletme Kimliği


5.Soru

Hangisi bir paylaşım yaparken yazı karakteri sınırı olan bir mikroblog sitesidir?


Facebook

Youtube

LinkedIN

Twitter

Friendster


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internetteki profesyonel mesleki ağlardandır?


Dzone

Picasa

Plaxo

LinkedIn

Tumblr


7.Soru


• Fiziksel ve teknik faktörler
• Statüden kaynaklanan engeller
• Aşırı bilgi yükü

Yukarıda verilen ve kurum üzerinde etkili olan faktörlerin ortak özellikleri nedir?


Kurumsal iletişimi engellemek 

Kurumsal işleyişi ilerletmek 

Kurumsal geliri artırmak 

Kurumsal büyümeyi sağlamak 

Kurumsal yayılımı engellemek 


8.Soru

  1. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal pazarlama yaklaşımının avantajlarından değildir?


Temel olarak ürüne odaklanması,

Sürekli ve iki yönlü pozitif kurumsal/müşteri paydaş ilişkileri kurulması,

Güvenin oluşturulması ve sürdürülmesi,

Anlamlı ve olumlu kurumsal itibar elde edilmesi,

Güçlü ve dikkat çekici kurumsal markalar oluşturmak aracılığıyla hissedar ve paydaşların oluşturulması


9.Soru

Kurum kültürü temelde ise üç ana fonksiyonda irdelenebilir. Bu fonksiyonlar aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynak sunma, sürekliliği sağlama, kolaylaştırma.

Kontrol etme, değerlendirme, inanma.

Bütünleştirme, koordine etme, motive etme.

Sürekliliği sağlama, motive etme, yol gösterme.

Düzenleme, iyileştirme, gözlemleme.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi olumlu kurumsal itibar oluşturmak için öne çıkan unsurlar arasında sayılamaz?


Çalışanların kurum misyon ve vizyonunu içselleştirerek, motive çalışması

Müşteri memnuniyeti

Finansal kazançları maksimum yapmak

Doğru iletişim kanallarıyla hedef odaklı iletişim kurmak

  • Kurumsal anlamda başarılı ve uyumlu ortaklıklar kurmak

11.Soru

Kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarına ulaşmak için çeşitli analizler sonrasında ortaya çıkan en uygun alternatifi seçerek bir yol haritası belirlemesi, bunu bir plan dahilinde uygulamaya koyması ve yönetmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Bütüncül yönetim

Stratejik yönetim

Stratejik planlama

Kurum analizi

Yönetim stratejisi


12.Soru

İtibar kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

1. İtibar, bir şirketin ürün ve hizmetleri hakkında tüketicilerin zihninde oluşan algıdır.

2. Çalışanlar, tedarikçiler, bayiler, basın yayın kuruluşları ile ilişkiler itibarın konusudur.

3. İtibar, duygusal bağ yaratan bir değerdir.


Yalnız 1

Yalnız 2

1 ve 2

2 ve 3

1 ve 3


13.Soru

Kurumun pazarda başarılı olabilmesi adına halkla ilişkiler, reklam, satış geliştirme gibi araçları kullanarak kurum kimliğinin, iletişim uygulamasına çevrilmesi tanımı aşağıda bulunan kurumsal kimliğin hangi bileşenidir?


  1. Kurumsal dizayn

Kurumsal davranış

Kurumsal iletişim

Kurum felsefesi

Kurum kültürü


14.Soru

Organizasyonel hedeflere ulaşmak için uzlaşılan karar, eylem, ya da planları içeren ve yöneticilerin rasyonel davrandığını varsayan strateji yaklaşımı hangisidir?


Doğrusal strateji

Uyarlanabilir strateji

Yorumlayıcı strateji

Belirsiz Strateji

Sabit strateji


15.Soru

26 Haziran 2000 tarihinde New York’da bulunan BM Genel Merkezinde açıklanan insan hakları, çalışma koşulları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında 10 temel prensip dizisi aşağıdakilerden hangisine aittir?


Rio İklim Değişikliği Zirvesi

Küresel İlkeler Sözleşmesi

C¸evre Konferansı

Kyoto Protokolü

KSS Avrupa


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Kurumsal Dizayn" ın tanımıdır?


Bir kurumun kendisini görsel olarak ifade etme biçimi

Bir kurumun genel olarak kamuoyunda canlandırdığı kanaat

Örgüt içindeki çalışanları birer ekonomik araç olarak değil, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da olan değerli varlıklar olarak görmek

Şirketin sözlü ve görsel tanıtımını, pazar konumlandırılmasını ve kurumsal, ticari birim ve ürün düzeylerinde rekabetçi farklılaştırmayı içermek

Davranışsal normları sağlamak için biçimsel yapıyı karşılıklı olarak etkileyen
bir kurum içinde paylaşılan değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemi


17.Soru

Teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde yazan insanların oluşturabildikleri, günlüğe benzeyen web sitelerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Mikro blog

Blog

Sosyal ağ

Trending Topic

Mention


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürüne ihtiyaç duyulmasının sebeplerinden biridir?


Maddi getiri

Başarı

Çalışanların kurumlarına yabancılaşması

Mekanik-bürokratik denetim

Manevi tatmin


19.Soru

Kurum kültürü temelde üç ana fonksiyonda irdelenebilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?


Kurum kültürünün motive edici etkisi vardır.

Kültürün bir kurumu diğer bir kurumdan ayıran sınırlayıcı bir rolü vardır.

Kültür, kurum üyeleri için bir kimlik oluşturur.

Kurum üyeleri arasında dayanışmayı artırabilir.

Kurum üyeleri için bir kontrol mekanizmasıdır.


20.Soru

Organizasyonu, paydaşlarının kendi istekleri ile yaptığı iş birliği anlaşmalarının bir bütünü olarak gören ve  organizasyonun mevcudiyetinin karşılıklı olarak faydalı bir iş birliğine yeterli sayıda bireyi çekme becerisine bağlı olduğu strateji yaklaşımı hangidisir?


Doğrusal strateji

Uyarlanabilir strateji

Yorumlayıcı strateji

Sabit strateji

Dönüşümsel strateji