Kurumsal İletişim Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çabuk adapte olunabilen, işin bitirilmesi üzerinde duran ve tüm bireyleri kurumsal hedefleri doğrultusunda bütünleştiren kültür tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Görev kültürü

Güç kültürü

Kişi kültürü

Rol kültürü

Halk kültürü


2.Soru

Kurumun gelecekte neyi başarmak istediğine yönelik yönetimin en üst arzularını ifade eden ve somutlaştıran, kurumun eylemlerinin arkasındaki temel fikir aşağıdakilerden hangisidir?


Stratejik vizyon

Kurumsal kültür

Kurumsal imaj

Marka konumlandırması

Marka kişiliği


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetimde iletişimin değerinin anlaşılmasına yol açan gelişmelerden biri olarak değerlendirilemez? 


Yönetimlerin büyüyüp gelişmesi

Yönetimlerin giderek daha karmaşık bir durum alması, 

Teknolojik değişme ve gelişmelerin hızlı devam etmesi

Yönetimlerin giderek toplum sorunlarına duyarsızlaşması

Devlet ve sendika ilişkilerinin yönetim örgütleri üzerinde daha etkili rol oynaması


4.Soru

Türkiye'de gerçekleştirilen ve bugüne kadar 28 bin kız öğrenciye maddi destek sağlayarak eğitim yaşamlarına katkı sağlayan kurumsal sosyal sorumluluk projesi aşağıdakilerden hangisidir?


Baba Beni Okula Gönder

Kardelenler

Haydi Kızlar Okula

Çocuklar Gülsün Diye

Papatyalar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vizyon ve liderlik açısından liderin ya da kurumun uyması gereken kriterlerden biridir?


Gelecek ile ilgili net bir vizyona sahiptir

İyi ve nitelikli çalışanlara sahiptir

Çevreye karşı sorumlu ve duyarlıdır

Rakiplerinden daha üstün performans gösterir

Faydası olan toplumsal olayları destekler


6.Soru

“…………..; kuruluşun gelişmesi ve ortaya çıkışı için yönetim tarafından arzulanan ve çabalanan hedef düşüncelerini ve işletme temellerini kapsar.” Boşluğu uygun olan seçenekle doldurunuz.


Kurumsal Davranış.

Kurum Felsefesi

Kurumsal Görünüm

Kurumsal İletişim

Kurumsal Kalite


7.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ilk kez hangi yayınlanan HowardBowen’in “SocialResponsibility of the Business” adlı kitabında yer almıştır?


1952

1953

1951

1949

1948


8.Soru

İlk kurumsal kimlik tasarımcısı olarak tarihe geçen Peter Behrens, hangi şirket için çalışmıştır?


BOSCH

AEG

FAKİR

P&G

AUER


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde itibarı tanımlayan 2 bileşen doğru olarak verilmiştir?


Doğruluk

Prestij

İnanılırlık

Gerçeklik

Saygınlık


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın "sosyal sorumluluk" bileşeninin kriterlerinin dışında kalır?


Kurumun iyi bir vatandaş olarak ait olduğu toplum ve çevreye yönelik ilişkileri

Faydası olan toplumsal olayları destekler

Çevreye karşı sorumlu ve duyarlıdır

İnsanlarla ilişkilerinde ve davranışlarında yüksek standartlar oluşturur

Müşteri memnuniyetine önem verir


11.Soru

Hem tasarlayan hem de tasarımı izleyen kişi tarafından yorumlanabilen görsel kimlik parçası aşağıdakilerden hangisidir?


Sembol

İmge

Logo

Font

Amblem


12.Soru

Çabuk adapte olunabilen, işin bitirilmesi üzerinde duran ve tüm bireyleri kurumsal hedefleri doğrultusunda bütünleştiren kültüre ne ad verilir?


Görev Kültürü

Güç Kültürü

Kâr Kültürü

Rol Kültürü

Kişi Kültürü


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içinde kullanılan kurumsal kimlik bileşenlerinden biridir?


Sertifika

Kartlar

CD kapağı

Antetli kağıt

Etiket


14.Soru

“…………………….,kurumsal kimlik tasarlanan ilk firmadır.” Boşluğu doğru olan ifade ile doldurunuz.


IBM

GMC

AEG

OPEL

MERCEDES


15.Soru

Organizasyonu, paydaşlarının kendi istekleri ile yaptığı iş birliği anlaşmalarının bir bütünü olarak gören strateji hangi strateji kümesini ifade etmektedir?


Yorumlayıcı Strateji

Uyarlanabilir Strateji

Doğrusal Strateji

Fırsat  Stratejisi

Rasyonel Strateji


16.Soru

Aşağıdakilerden hangileri itibar bileşenlerinin bir araya gelerek oluşturduğu imajlar toplamıdır?


performans, davranış ve iletişim

performans, duygu ve iletişim

performans, davranış ve algılama

inanç, davranış ve iletişim

inanç, duygu ve iletişim


17.Soru

Görsel kimlikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri söylenebilir?

1. THY, bütünsel (tek çeşit) görsel kimlik kullanmaktadır.

2. Sabancı destekli görsel kimlik kullanır.

3. Unilever markalaşmış görsel kimlik örneğidir.


Yalnız 1

1 ve 2

1 ve 3

2 ve 3

1,2 ve 3


18.Soru

Johnson&Johnson S¸irketi’nin paydaşlarına sunulan ve sosyal sorumluluğun ilk örneklerinden sayılabilecek bildiri kaç yılına aittir?


1933

1943

1953

1963

1973


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri itibarı ölçmeye yarayan bileşenlerdendir?

I) Güçlü finansal performans

II) Deneyim paylaşımı

III) Etkili liderlik ve yönetim

IV) Paydaş getirisi

V) Efektif iki yönlü iletişim


I-II-III

I-III-V

III-V

II-III

II-IV-V


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün ana fonksiyonları arasında yer almaz?


Kurum üyeleri arasında dayanışmayı azaltabilir

Kurum üyeleri için bir kontrol mekanizmasıdır.

Çalışan bireyler kuruma daha fazla bağlanarak kurumun yararına özveride bulunabilirler.

Kültürün bir kurumu diğer bir kurumdan ayıran sınırlayıcı bir rolü vardır.

Kültür, kurum üyeleri için bir kimlik oluşturur. Yani bireyler kendilerini çalıştıkları kurum ile bütünleştirirler ve bu da onlara ayrıcalıklı bir benlik sağlar