Kurumsal İletişim Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangi seçenekte kurumsal markalama sürecinin çerçevesini oluşturan bir özellik yer almaktadır?


Yerel olabilmek.

Ekonomi

Kültür

Teknoloji

İtibar


2.Soru

Hangi düzeydeki strateji kurumun kendisini karmaşık ve dinamik sosyal çevreye ve siyasi yapıya nasıl
uydurduğu ile ilgilidir?


Makro Düzey Strateji

Kurumsal Düzey Strateji

Şirket/İşletme Birimi Strateji

Fonksiyonel/İşlevsel Strateji

Operasyonel Strateji


3.Soru

Peter Behrens hangi özelliği ile tarihe geçmiştir?


İlk kurumsal marka danışmanı

İlk moda tasarımcısı

İlk müşteri temsilcisi

İlk kurumsal kimlik tasarımcısı

İlk halkla ilişkiler uzmanı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yedi adımda incelenen stratejik planlama sürecinin ilk adımıdır?


Mevcut işi ve misyonu tanımlama

Yeni bir misyon belirleme

Strateji ve eylem rotasını belirleme

Misyonu stratejik hedeflere aktarma

Kurumun iç çevresindeki güçlü ve zayıf yanları değerlendirme


5.Soru

Kurumsal itibara ilişkin aşağıdakilerden hangisi/hangileri söylenebilir?

1. Kurumsal itibarın temelinde güvenilir olmak yatar.

2. Kurumsal itibar, paydaşların işletmeyle ilgili genel algılamaları ve değerlendirmeleridir.

3.  Kurum itibarını kurumun gelecekteki eylemleri belirler.


Yalnız 1

1 ve 2

1 ve 3

2 ve 3

Yalnız 3


6.Soru

Aşağıdaki imaj türlerinden hangisi kurumun ürünleri, hizmetleri veya faaliyetleri ile doğrudan ilişkisi bulunmayanların, kısaca kurum dışındakilerin o kuruma ilişkin sahip olduğu imajı ifade etmektedir?


Yabancı imaj

Kuruluşun kendini algıladığı imaj

Mevcut imaj

Ürün imajı

Marka imajı


7.Soru

Bir kurumun kültürünün güçlü olması aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarır?


Çalışanlar içselleştirdikleri kültürle kendilerini yönlendirebileceklerdir

Çalışanlar daha çok örgüt şemasındaki yerlerine odaklanacaklardır

Yöneticiler işçi davranışlarını yönlendirmede zorlanacaklardır

Daha fazla resmi kural ve yönetmeliklere ihtiyaç duyulacaktır.

Çalışanların pozisyon değişimleri daha kolay gerçekleşecektir


8.Soru

Etkin bir pazarlama konsepti olan Bütünleşik Pazarlama İletişimi aşağıdakilerden hangisidir?


IPC

IMC

ITC

INC

IRC


9.Soru

Herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan, onu türdeşlerinden ayıran özellikler bütünü aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilmektedir? 


Kültür 

Kimlik 

İmaj 

Değer 

Davranış 


10.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramından ilk kez ne zaman bahsedilmiştir?


1953

1893

1928

1977

1985


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal markalamanın temelini oluşturan unsurlardan biridir?


Stratejik vizyon

Ürün

Müşteriler

Kurumsal destek

Fiziksel ortam


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içinde plana karşı duyulan isteksizliğin nedenlerinden değildir?


Plana olan güvensizlik

Planın yüksek maliyet getirecek olması

Başarısızlık korkusu

Planın uygulanmasında ve sürecinde şeffaf bir iletişimin kurulması

Çalışanların yönetime güvensizliği


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dünya İş Konseyi'nin belirlediği sosyal sorumluluk kapsamındaki alanlardan biri değildir?


Kurumsal yönetim ve ahlak

Sağlık ve güvenlik

Çevreye ait sorumluluklar

İnsan kaynakları yönetimi

Paydaşların beklentilerinin karşılanması


14.Soru

Kuruluşun gelişmesi ve ortaya çıkışı için yönetim tarafından arzulanan ve çabalanan hedef düşüncelerini ve işletme temellerini kapsayan tanımı aşağıdaki kurum kimliğini oluşturan hangi unsurdur?


Kurumsal Davranış

Kurum Felsefesi

Kurumsal Görünüm

Kurumsal Kalite

Kurumsal İletişim


15.Soru

1943 yılında Robert Wood Johnson tarafından ........... olarak adlandırılan ve ........................ S¸irketi’nin paydaşlarına sunulan bildiri sosyal so- rumluluğun ilk örneklerinden sayılabilmektedir.

Yukarıdaki boşlukları aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Credo / Johnson&Johnson

Temiz Tuvalet / Opet

Kardelenler / Turkcell

Aile İçi S¸iddete Son / CNN

“Meslek Lisesi, Memleket Meselesi” / Koç


16.Soru

Bir firma veya markanın ürün, hizmet, faaliyet ve diğer tüm özelliklerini hedef kitlede görsel olarak yaratan ortak anlam ve imgeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Görsel kimlik

Bütünsel kimlik

Bağımsız kimlik

Destekli kimlik

Desteksiz kimlik


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum imajında etkili rol oynayan ve hedef kitleye kurumun değerlerini ileten konulardan biri değildir?


İşletmenin soyut değerleri

Sosyal sorumluluk anlayışı

İşletmenin gelecek planları

İnsana bakış açısı

Yenilikçilik ve yaratıcılık


18.Soru

  1. İç ve dış çevrede olabilecek dalgalanmalara önceden hazırlık sağlar.
  2. Problemi önceden görme ve önleme yeteneğinin gelişir.
  3. Mali riskler minimize edilir, uzun vadeli ve kârlı bir performansı kolaylaştırır.
  4. Organizasyonların farklı bölümler, yöneticiler ve çalışanları arasındaki etkileşimi güçlendirir.

Yukarıdakilerden hangileri strateji yönetiminin finansal olmayan faydalarındandır?


I ve III

I, II ve III

II, III ve IV

II ve IV

Hepsi


19.Soru

Günlük çalışmanın planla ilişkisini kurar cümlesi kurum içi sözlü iletişim araçlarının faydalarından hangisidir? 


Tüm çalışanların katıldığı toplantı

Bölüm toplantıları

Odak grup toplantıları

Oryantasyon programı

Soru cevap oturumları


20.Soru

Online söylemlerin oluşturduğu elektronik ağızdan ağza pazarlama yönteminin kısaltılmış ismi aşağıdakilerden hangisidir?


EWOM

EWOMM

EEWOM

EWWOM

EWM