Kurumsal İletişim Final 28. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurumsal kimlik kaç adet temel unsurdan oluşmaktadır?


1

2

3

4

5


2.Soru

Kurumsal kimlik kaç temel unsurdan oluşmaktadır?


2

3

4

5

6


3.Soru

Türkiye de kurumsal sorumluluk anlayışı kavram olarak ilk defa kaç yılında ortaya atılmıştır?


1957

1967

1977

1987

1997


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış paydaşlarla iletişim araçları içerisinde yer alan broşür ve bildirilerin faydaları arasında sayılamaz?


Çok fazla detaya girmeden stratejik planı aktarır.

Olası      tedarikçilere bilgi sağlar

Anında geri bildirim olanağı sağlar.

Profesyonel toplantılarda dağıtılması paydaşlarla iletişimi kolaylaştırır.

Bilgi aktarımının taşınabilir bir şeklidir


5.Soru

Kurumlar, bir toplumda sosyal yaşamın birbirine benzer şekilde gerçekleştirilmesini ifade eden ve sağlayan kültürel süreçlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu süreçlerdendir?

I) Davranış örüntüleri

II) Toplumsal roller

III) Etkileşim süreçleri

IV) Bireysel davranışlar

V) Teknik yapı


I_II_IV

II_III_V

IV-V

I-II_III

II_IV_V


6.Soru

Kurum kimliğini oluşturan unsurlardan hangisi kurumun değer, tutum ve normlarından, amacından ve tarihinden meydana gelmektedir?


Kurum felsefesi

Kurumsal Davranış

Kurumsal görünüm

Kurumsal iletişim

Kurumsal kalite


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konumlandırma olarak itibarın temel faktörlerinden biri değildir?


Anlatı 

Hikâyeler

Değerlendirme

İletişim

Ayırt etme


8.Soru

Okuma yazma bilmeyenler için bir nesne, kavram ya da olgunun anlamını çağrıştıran sembollere ne ad verilmektedir?


Logo

Amblem

Piktogram

Simge

Sembol


9.Soru

Performans, davranış ve iletişim bileşenlerinin bir araya gelerek oluşturduğu imajlar toplamına ne ad verilmektedir?


İtibar

Kurumsal itibar

Güvenilirlik

Sadakat

Farkındalık


10.Soru

Keith Davis sosyal sorumluluk kuramında aşağıdakilerden hangisini öngörmüştür?


Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin öncelikle ekonomik sorumlulukların yerine getirilmesinde aktif rol oynadığını

Yasal yükümlülüklerini yerine getiremeyen kuruluşların toplum nezdinde itibar yitireceklerini

Sosyal sorumluluk etkinliklerinin kurumlara uzun vadede ekonomik kazanç getirebileceğini

İşletmelerin devlet ve yerel yönetimler tarafından yürürlüğe konan yasa ve yönetmeliklere uymasının beklendiğini

Hayırseverlik yönünde bir eğilim geliştirilmezse toplum tarafından olumsuz yargılanma olmayacağını


11.Soru

Bakış açılarının çeşitliliğini vurgulayarak, kurumlar ile toplum arasındaki güvenin, toplumun değerleri ve duyarlılıklarına uyumla ilgili olduğunun savunulması itibarın hangi özelliği ile ilgilidir?


Toplumsal yönlülük

Soyutluk

Paydaş

İletişim

Davranış


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumun ne kadar sevildiği, takdir edildiği ve saygı duyulduğu, kurum hakkında iyi duygulara sahip olma, kuruma hayranlık ve saygı duyma, kurumu takdir etmek ve kuruma güven duyma gibi nitelikler ve algılamalar ile ilgili kurum itibarı bileşenidir?


Duygusal bağ ve çekicilik

Ürünler ve hizmetler

Vizyon ve liderlik

Çalışma ortamı

Finansal performans


13.Soru

"Organizasyonel hedeflere ulaşmak için uzlaşılan karar, eylem, ya da planları içeren ve yöneticilerin rasyonel davrandığını varsayan durağan bir model" strateji tanımlarından hangi grubun içerisine dahildir?


Doğrusal strateji

Uyarlanabilir strateji

Yorumlayıcı strateji

Planlı strateji

Temel strateji


14.Soru

Kurum kimliği bir kuruma ait üç noktayı yansıtmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu üç noktadan biridir?


Kurumun kim olduğunu

Kurumun bütçesini

Kurumun stratejisini

Kurumun hedeflerini

Kurumun geçmişini


15.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kurum kültürünün önemini ortaya koyan bir ifadedir?


Kurum kültürü, bir kurumun misyon ve stratejilerinin gerçekleştirilmesinde ve kurumsal etkinliğin, değişimin başarılmasında önemli bir ögedir.

Her kurum tarihi, iletişim örüntüsü, sistem ve prosedürleri, misyonu ve vizyonu, hikâyeleri ve mitleri ile bütün bunların içerisinde oluşan ayırt edici bir kültüre sahiptir.

Kurum kültürü zaman içerisinde yavaş değiştiği için dengeli bir yapı içerisindedir.

Çoğu kurum kültürleri tarihsel oluşlarından dolayı açık bir biçimde ifade edilmelerinden ziyade ima ile de anlaşılabilen bir özellik gösterir.

Kültür, kurumun amaçları, endüstri, rekabetin doğası ve diğer çevresel faktörlere bağlı olduğundan bütün kurumlara uyarlanabilecek “en iyi kurum kültürü” yoktur.


16.Soru

Kurumun ürettiği ürün ya da hizmetlere ilişkin gerçek dışı söylentilerin medyada yayınlanması durumda yayınlanan reklamlar aşağıdakilerden hangisidir?


Sıralama Reklamları

Değişim Dönemi Reklamları

Sosyal Sorumluluk Reklamı

Kriz Dönemi Reklamları

Şemsiye Reklam


17.Soru

I. Bir kurumun özel amaçlarını gerçekleştirmek, 

II. Amaçlara ulaştırmayı sağlayacak stratejileri uygulayabilmek için ilgili tüm hedef gruplar ile yapılan iletişim çalışmalarının yönetim tarafından uygulanması

III. Belirtilen amaçlar doğrultusunda entegrasyonun sağlanması süreci

Kurumsal iletişim ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 


II ve III

I ve II

I ve III

I, II ve III

Yalnız III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal kimlikte kullanılacak iletişim dilinden biri değildir? 


 Dürüst 

Modern 

Saygılı 

Güvenilir 

Afiş


19.Soru

"Bir kurumun özel ve genel amaçlarını gerçekleştirmek, amaçlarına ulaştırmayı sağlayacak stratejileri uygulayabilmek için ilgili tüm hedef gruplar ile yapılan iletişim çalışmalarının yönetim tarafından uygulanması ve bu doğrultuda entegrasyonun sağlanması sürecidir" aşağıdakilerden hangisi bu tanımı ifade eder?


Halkla ilişkiler

Stratejik yönetim

Online kurumsal iletişim

Marka yönetimi

Kurumsal iletişim


20.Soru

Kurumun
ürünleri, hizmetleri veya faaliyetleri ile
doğrudan ilişkisi bulunmayanların, kısaca
kurum dışındakilerin o kuruma ilişkin sahip
olduğu imaj türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kuruluşun Kendini Algıladığı İmaj

Mevcut İmaj

Yabancı İmaj

Ürün İmajı

Marka İmajı