Kurumsal İletişim Final 29. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Piktogram nedir?


Herkes tarafından kolay ve hızlı algılanabilen, bir nesne, kavram ya da olgunun anlamını çağrıştıran sembollerdir

Renklerin kod bilgisidir.

Dijital teknolojide kullanılan üç temel ışık rengini ifade eder.

Standart bir renk anahtarını üretmek ve renk uyumunu yakalamaktır.

Web renkleri oluşturmak için web sayfası tasarımında kullanılan program kod sistemidir.


2.Soru

Hangi seçenekte yönelim, kurumsal destek, odaklanılan son nokta ve sosyal sorumluluk konularında kurumsal pazarlama temelli yaklaşımın bir bileşeni yer almaktadır?


Müşteri

Kar yönelimi

Değer yaratma

Toplum refahı

Örgütsel aktiviteler müşteri yönelimlilik üzerinden koordine edilir.


3.Soru

I. Yatırım imkanı

II. Finansal performans

III. Dış pazarlara açılma imkanı

IV. Sosyal sorumluluk

Yukarıdakilerden hangileri kurumsal itibar kavramının bileşenlerindendir?


I ve II

II ve III

II ve IV

III ve IV

I ve III


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Güç ve denetimin merkezde toplandığı, iletişim yapısının merkezi bir özellik gösterdiği, Kararların, tepe yönetimindeki kişiler tarafından alındığı Kurumsal yapının oldukça basit olduğu kültürdür?


Güç

Rol

Görev

Kişi

Sınıf 


5.Soru

Mantık ve rasyonellikle çalışan bürokratik kurumun bir diğer adı olan kültür aşağıdakilerden hangisidir?


Rol Kültürü

Halk kültürü

Güç Kültürü

Görev Kültürü

Kişi Kültürü


6.Soru

Posterous, Tumblr, My Opera gibi siteler hangi tür sosyal medya orta mıdır?


Sosyal ağ

Sosyal arkadaşlık

Video paylaşım

Blog

Fotoğraf paylaşım


7.Soru

Bugünkü formda kurumsal sosyal sorumluluk hangi yıllarda ortaya çıkmıştır?


1960

1970

1980

1990

2000


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal reklamların amaçları arasında sayılamaz?


Yatırımcılar ve güvenlik uzmanları üzerinde olumlu bir etki yapmak

Hedef kitlenin satın alma eğilimlerini doğrudan değiştirmek

Kuruluşa karşı olumlu bir imaj oluşturmak

Kuruluşun bir başka kuruluşla birleştiğini duyurmak

Bir kuruluşun farkına varılmasını sağlamak


9.Soru

  • I. Kültür öğrenilebilir.
  • II. Kültür kısmen bilinçsizce oluşur.
  • III. Kültür bir kurumun hem girdisi hem de çıktısıdır.
  • IV. Kültür yaygın olarak kabul gören değer ve tutumlardan oluşur.
  • V. Kurum kültürü homojendir.
Yukardakilerden hangileri kurum kültürünün özelliklerindendir?


I-II-III-IV

I-III-IV-V

I-IV-V

II-III-IV

III-IV-V


10.Soru

I. İnteraktiflik

II. Hız

III. Ölçüm

IV. Şeffaflık

Yukarıdakilerden hangileri online medyanın geleneksel medyadan ayrıştığı noktalardandır?


II ve III

I ve III

III ve IV

I ve IV

Yalnız III


11.Soru

"Kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarına ulaşmak için çeşitli analizler sonrasında ortaya çıkan en uygun alternatifi seçerek bir yol haritası belirlemesi, bunu bir plan dahilinde uygulamaya koyması ve yönetmesi sürecidir."

Yukarıdaki ifade neyi tanımlamaktadır?


Strateji

Stratejik yönetim

Doğrusal strateji

Uyarlanabilir strateji

Yorumlayıcı strateji


12.Soru

Bütün kitle iletişim araçlarına alternatif ve aynı zamanda hepsini kapsayan iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Televizyon

Radyo

İnternet

Telefon

Faks


13.Soru

Kurumsal itibarın en baştaki anlamlarından güvenin en çok ilişkili olduğu bileşen aşağıdakilerden hangisidir?


Duygusal bağ ve çekicilik

Ürünler ve hizmetleri

Vizyon ve liderlik

Çalışma ortamı 

Finansal performans


14.Soru

Kurumun bireyleri tarafından paylaşılan değerler bütününe ne ad verilir?


Kurumsal kimlik

Kurumsal kültür

Kurumsal felsefe

Kurumsal strateji

Kurumsal iletişim


15.Soru

  1. Kişisel faktörler
  2. Dil engelleri
  3.  Sosyo- kültürel ve psikolojik engeller
  4.  Zaman engeli

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kurumsal iletişimi engelleyen faktörlerdendir?


Yalnız l

Yalnız ll

l, ll ve lll

lll ve lV

I, ll, lll ve IV


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itibar yönetiminin kuralları arasında yer almaz?


Kurumun yapı taşlarını tanı ve itibar et.

Çıkar çatışmalarından sakın.

CEO hastalıklarından sakın.

Kurum miyopluğundan sakın.

Bir eylemi/eylemsizliği affetmek için hızlı hareket et


17.Soru

Şirket, dernek ve benzeri kurumların kuruluş ve işleyişlerini düzenleyen kuralların tümüne ne ad verilir?


Yönetmelik

Regülasyon

Plan

Genelge

Vizyon


18.Soru

Kuruluşun ürettiği bilinen ve saygınlığı olan bir ürünün markasının başka bir ürüne aktarması hangisidir?


Yabancı imaj

Ürün imajı

Transfer imaj

Marka imajı

Ayna imaj


19.Soru

Hedef kitlelerde kurum kimliğinin olumlu oluşturulması adına gerçekleştirilen bilinçli etkinliklerden ve kurumun inisiyatifi dışında oluşan olaylarla ilgili etkinliklerden oluşmasını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal davranış

Kurum felsefesi

Kurumsal iletişim

Kurum imajı

Kurumsal dizayn


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik plan yönetim sürecinin "planlama" aşaması kapsamında ele alınmamaktadır


Mevcut işi ve misyonu tanımlama

İç ve dış çevre analizi 

Misyonu stratejik hedeflere aktarma

Strateji ve eylem rotasını belirleme

Stratejileri sonuca dönüştürme