Kurumsal İletişim Final 33. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurumun kendi web sayfası dâhil, diğer bütün müşterilerle iletişime geçilen web sayfalarından oluşan medya nasıl adlandırılmaktadır?


Kazanılan medya

Satın alınan medya

Multi medya

Sahip olunan medya

Sosyal medya 


2.Soru

Türkiye'de gerçekleştirilmiş belli kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ile faaliyeti gerçekleştiren kurumun eşleştirmesi hangi şıkta yanlış olarak verilmiştir?


Baba Beni Okula Gönder - Doğan Gazetecilik

Kardelenler - Turkcell

Temiz Tuvalet - Opet

Aile İçi Şiddete Son - Hürriyet

Çocuk Tiyatrosu - Ülker


3.Soru

Kurumun pazarda başarılı olabilmesi adına halkla ilişkiler, reklam, satış geliştirme gibi araçları kullanarak kurum kimliğinin, iletişim uygulamasına çevrilmesi hangi kavramla açıklanabilir?


Kurumsal dizayn

Kurumsal iletişim

Kurum felsefesi

Kurum imajı

Kurumsal kimlik


4.Soru

I. Organizasyonel hedeflere ulaşmak için uzlaşılan karar, eylem, ya da planları içerir.II. Yöneticilerin rasyonel davrandığını varsayan durağan bir modeldir.III. Dış çevredeki etkinlikler, eğilimler, rakipler, fırsatlar ve tehditlere karşı organizasyonun nasıl uyum sağlayabileceğini ön görmeye çalışır.IV. Organizasyonu, paydaşlarının kendi istekleri ile yaptığı iş birliği anlaşmalarının bir bütünü olarak görür. Yukarıdakilerden hangileri doğrusal stratejinin özellikleridir?


I ve II

I ve III

II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV


5.Soru

"Yunanca'da büyük ölçekli savaşları yönetmekte kullanılan ve planlı bir şekilde uygulanan askeri komuta sanatıya da bilimi."

Yukarıdaki ifade neyi tanımlamaktadır?


Strateji

Yönetim

Askeri strateji

Doğrusal strateji

Uyarlanabilir strateji


6.Soru

"Herkes tarafından kolay ve hızlı algılanabilen, bir nesne, kavram ya da olgunun anlamını çağrıştıran sembollerdir. Fazla detaylı şekilde tasarlanmazlar, dolaysız şekilde algılanırlar, okuma yazma bilmeyenler için bile hızla algılanabilme özelliği vardır."

Yukarıda tanımı verilen terim aşağıdakilerden hangisidir?


Logo

Logotyp

Piktogram

CMYK

RGB


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik oluştururken izlenen yollardan birisi değildir?


Tasarım süreci öncesi yapılacakların tespiti ve onaylanması.

Tasarım süreci zamanlaması.

Tasarım sürecinin analizi.

Tasarımın sunumu.

Sunum sonrası düzeltmeler.


8.Soru

Bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği yer; ya da birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


vakıf

kurum

şirket

kooperatif

dernek


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik çalışmalarında kurum dışında kullanılanlardandır?


Amblem

Logo

Broşür

Antetli kâğıt

Zarf


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimde kullanılan yazılı iletişim araçlarından biridir?


Görüşme

Telekonferans

İntranet ve ekstranet

Konferans ve seminerler

İlan (duyuru) panoları


11.Soru

I. Kaliteli iş yapmak

II. Saygınlık

III. Güvenilir olmak

IV. Kârını arttırmak

Yukarıda verilenlerden hangisi Türk Dil Kurumu'na göre itibar kavramının eş anlamlılarıdır?


Yalnız I

I ve II

III ve IV

II ve III

I ve IV


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Newstrom ve Davis tarafından oluşturulan kurum kültürünün özelliklerinden değildir?


Kurumlar kar taneleri ve parmak izleri gibi biriciktir.

Kültür kısmen bilinçsizce oluşur.

Kurum kültürü zaman içerisinde yavaş değiştiği için dengeli bir yapı içerisindedir.

Çoğu kurum kültürleri tarihsel oluşlarından dolayı açık bir biçimde ifade edilmelerinden ziyade ima ile de anlaşılabilen bir özellik gösterir.

Kültür, kurumun amaçları, endüstri, rekabetin doğası ve diğer çevresel faktörlere bağlı olduğundan bütün kurumlara  uyarlanabilecek “en iyi kurum kültürü” yoktur.


13.Soru

  1. Hedef kitlenin satın alma eğilimlerini ve davranışlarını doğrudan değiştirmek ya da onları yönlendirmek .
  2. Hedef kitlelerin sahip olduğu düşünceleri, tutumlarını değiştirebilmek.
  3. Halkın zihninde şirketle ilgili güvenilir kurum algısını yaratmak veya arttırmak.
  4. şirketin halka yakın ve halkı düşünen bir şirket olarak görünmesini sağlamak

Kurumsal reklamın amaçlarının tamamının numaralarını içeren seçenek hangisidir?


I, II, III

I, II, IV

I,III, IV

II, III, IV

IV


14.Soru

  • Analiz etme
  • Kontrol
  • Tepki
  • Kimlik saptama
  • Hedef kitle belirleme
Yukarıda verilenlerden hangisileri itibar yönetimi sürecinin basamakları arasında yer almaktadır?


I-II-V

III-IV-V

II-III-IV-V

II-III-V

I-II-III-IV


15.Soru

Bireylerin kendilerini çalıştıkları kurum ile bütünleştirmeleri ve bunun da onlara ayrıcalıklı bir benlik sağlaması, kurum kültürünün aşağıdaki hangi fonksiyonu ile açıklanabilir?


Kültürün, kurum üyeleri için bir kontrol mekanizması olması

Kurum üyeleri arasında kültür sayesinde dayanışmanın artması

Çalışanların kurumun yararına özveride bulunmaları

Kültürün kurumu diğer kurumlardan ayırması

Kültürün kurum üyeleri için bir kimlik oluşturması


16.Soru

Amblem/logo veya logotyp tasarımında bir üslup, bir görsel fikir yaratılırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli kurallar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallar arasında yer almaz?


Hedef kitle tarafından doğrudan, kolay ve hızlı bir şekilde algılanabilmelidir.

Çok fazla sayıda renk kullanılmalıdır.

Estetik özellikleriyle dikkat çekici olmalıdır.

Yenilikçi ve yaratıcı düşüncesiyle fark yaratmalıdır.

Kullanım kolaylığı olmalıdır.


17.Soru

Konuları etiketleyerek diğer kullanıcıların paylaşımlarınızı görmesini sağlayan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?


Logo

Beğeni sayısı

Hashtag

İnteraktif

Online


18.Soru

2000 yılında hayata geçirilen ve toplumda tuvalet temizliği konusunda farkındalık yaratarak, bu konu üzerinde hassasiyet uyandırmayı amaçlayan Temiz Tuvalet projesi hangi şirketin sosyal sorumluluk projesidir?


Doğan Gazetecilik

Turkcell

Opet

Eti

Koç topluluğu


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grafik simgeleri arasında yer almaz?


Amblem

Logo

Logotyp

Piktogram

Barkod


20.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı kaç yılında yer almıştır?


1939

1943

1950

1953

1960