Kurumsal İletişim Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Twitter üzerinden yalnızca hedefli kişilere ileti gönderme işlemine ne denir?


Retweet

Mention

Direkt mesaj

Trending Topic

Favori ekleme


2.Soru

Birimin kuruma değil de kurumun bireye hizmet ettiği kurum kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Rol Kültürü

Güç Kültürü

Görev Kültürü

Kişi Kültürü

Kitle Kültürü


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın ilişkili olduğu kavramlardan biri değildir?


Kurumsal kimlik

Kurum imajı

Kurum kültürü

Kurumsal iletişim

Kurum çalışanları


4.Soru

Aşağıdakilerden hangileri kurum kültürünün özelliklerini içeren başlıkları içermektedir?

  1. Kültür öğrenilebilir.
  2. Kültür kısmen bilinçsizce oluşur.
  3. Kültür bir kurumun hem girdisi hem de çıktısıdır.
  4. Kültür yaygın olarak kabul gören değer ve tutumlardan oluşur.
  5. Kurum kültürü heterojendir


i-ii-iii-iv-v

ii-iii-iv-v

i-ii-iii-iv

i-ii-iii-v

i-iii-iv-v


5.Soru

Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, rumuz, timsal olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Amblem

Sembol

Tamga

Kimlik

İmge


6.Soru

Aşağıdaki stratejik yönetim düzeylerinden hangisi kurumun rekabet yaklaşımı ile ilgilidir?


Şirket/işletme birimi

Kurumsal düzey strateji

Makro düzey strateji

Operasyonel strateji

İşlevsel strateji


7.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir kurumun temel düşüncesi olarak tanımlanabilir?


Kurum felsefesi

Kurumsal davranış

Kurumsal tasarım

Kurumsal iletişim

Kurumsal imaj


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün genel fonksiyonlarından birisi değildir? 


Kurum kültürünün, bir kurumu diğer bir kurumdan ayıran sınırlayıcı bir rolü vardır 

Kurum kültürü kurum üyeleri için bir kimlik oluşturur ve bu da onlara ayrıcalıklı bir benlik sağlar 

Kurum kültürü, kurum üyeleri arasındaki dayanışmanın artmasını sağlar 

Kurum kültürü sayesinde, çalışan bireyler kuruma daha fazla bağlanarak kurumun yararına özveride bulunabilir 

Kurum kültürü, gerektiğinde yapısal değişimi zorlaştırıcı rol oynar 


9.Soru

Kuruluş veya firmanın kendi görsel kimliğini arka planda tuttuğu, ürün ve hizmetlerini ayrı bir marka görsel kimliğine sahip olduğu görselleştirilmiş kimlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Destekli Kimlik

Markalaşmış Kimlik

Destekli Kimlik

Kurumsal Kimlik

Görsel Kimlik


10.Soru

Kurumun; çalışan, toplum ve çevreye yönelik ilişkileri; önemli olaylar karşısında gösterdiği tavır ve toplumsal olaylara verdiği destek kurumsal itibarın bileşenlerinden hangisi ile ilgilidir?


Sosyal sorumluluk

Çalışma ortamı

Finansal performans

Duygusal bağ ve çekicilik

Vizyon ve liderlik


11.Soru

Sosyal sorumluluk en geniş anlamıyla kurumların toplum yararına yaptığı ......... ve............ faaliyetlerdir.

Yukarıdaki boşlukları aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


etik /  toplumsal

kurumsal / çevresel

kişisel / çevresel

kurumsal / bireysel

kurgusal / bireysel


12.Soru

Kurumlar hiyerarşisinde en üst noktada bulunan kurumlara ne ad verilmiştir?


Mihver (başat ) kurumlar 

İçsel kurumlar

Dışsal kurumlar

Formel kurumlar

İnformel kurumlar


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın özellikleri ile ilgili söylenebilir?


Kullanıcılar sosyal medyada gerçek zamanlı içerik oluşturamazlar.

Kullanıcılar sosyal medyada arkadaşlar, üyeler ve tanıdıklar tarafından yazılanlara yorum yapamazlar.

Sosyal medya kullanıcılara içerik yükleyebilmeleri için ücretsiz web alanı sağlamaktadır.

Sosyal medyada kullanıcılar tarafından oluşturulan mesajlar zaman etiketlerine sahip değildir.

Sosyal medyada oluşturulan profillerde kullanıcılar arkadaş ekleme ve profil güncelleme gibi yeniliklerden yararlanamazlar.


14.Soru

- Güvenin oluşturulması ve sürdürülmesi,

- Anlamlı ve olumlu kurumsal itibar elde edilmesi

- Güçlü ve dikkat çekici kurumsal markalar oluşturmak aracılığıyla hissedar ve paydaşların oluşturulması

Yukarıda verilenler hangisinin sonucunda gerçekleşebilir?


Kurumsal pazarlama yaklaşımı

Kurumsal reklam yönetimi

Kurumsal imaj oluşturma

Kurumsal marka çerçevesi

Kurumsal etkileşim


15.Soru

"İletilmek istenen mesajı, görsel iletişim yoluyla hedefe ulaştırmak için, estetik niteliklerle beraber resim, fotoğraf ve yazının birbirini tamamlayan bütünlükte kullanılarak uygulanması" aşağıdaki kavramlardan hangini karşılamaktadır?


Grafik tasarım

Görsel kimlik

Logotyp

Görsel algı

İmge


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumlarda stratejinin temel amaçlarından biridir?


Kurumun içinde bulunduğu çevreyi tanımlama

Ürünlerinde olumlu bir imaj oluşturma

Yöneticilere karar vermelerinde rehberlik etme

Kurum imajının paydaşlara yansıtılması

Çalışanlarının mutlu olması


17.Soru

Haberin, bir editörün yorum ve bakış açısından geçerek hedef kitleye ulaşması aşağıdaki kavramlardan hangisine denk gelmektedir?


Logo

Gate keeping

Hashtag

Trending Topic

Spam


18.Soru

Resimdeki Unilever örneğinde görüldüğü gibi firmanın kendi görsel kimliği arka planda ama ürün ve hizmet kalemlerinin, markaların görsel kimlikleri ön planda olduğu görselleştirilmiş¸ kimliğe ne isim verilir?


Destekli kimlik

Markalaşmış kimlik

Uluslararası kimlik

Sade kimlik

Bütünsel kimlik


19.Soru

Özellikle ofset baskı tekniğinde kullanılan; baskı işlemleriyle çoğaltılması düşünülen (antetli kâğıt, kartvizit, afiş vs.) çalışmalarda kullanılan renk modeline verilen ad hangi seçenekte yer almaktadır?


Ana renkler

RGB

Pantone

CMYK

Hex


20.Soru

Kuruluş ya da firmanın kendi görsel kimliğinin arka plandadır olduğu ama ürün ve hizmet kalemlerinin markaların görsel kimlikleri ön planda olduğu, ana firmanın çoğu zaman pek fazla bilinmediği kimlik türü ne ad verilir?


Destekli kimlik

İşletme kimliği

Bütünsel kimlik

Görsel kimlik

Markalaşmış kimlik