Lojistik İlkeleri Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Lojistiğin ülke ekonomisine ve işletmelere rekabet açısından üstünlük sağlaması aşağıdakilerden hangisi ile mümkün hale gelmektedir?


Lojistik ile ilgili süreçlerin etkin bir şekilde çalışması.

Çok uluslu şirketlerin dünya ekonomisindeki ağırlığının artması.

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının güvence altına alınması.

Yerli üreticilere devlet desteğinin sağlanması.

Taşımacılık, iletişim, enformasyon ve teknoloji alanındaki gelişmeler.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik sektöründe vergi cenneti olarak tabir edilen bir ülkedir?


Norveç

 

İngiltere

 

Almanya

 

Panama

Danimarka


3.Soru

Bazı durumlarda hatalı ürünler ancak ürün tedarik zincirine girdikten sonra fark edilebilir ve zincirden geri alınırlar buna ne ad verilir?


Üretim dönüşleri

 Ürün geri çağırma  

Ticari dönüşler

Garanti ve servis dönüşleri

Kullanım sonu ve ömür sonu dönüşleri


4.Soru

Meşrubat şişeleri için depozito sistemi, aşağıdaki lojistik türlerinden hangisi içinde yer alır?


Tüketim Lojistiği

Dağıtım Lojistiği

Tersine Lojistik

Üretim Lojistiği

Tedarik Lojistiği


5.Soru

aşağıdakilerden hangisi değişken lojistik maliyetlerden birisi değildir?


yükleme

aracın ilk satın alma maliyeti

depolama

transit ücretleri

vizeler


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirinde başarıya ulaşmak için tedarik zinciri yönetimini oluşturan unsurlar arasında bulunmaz?


Planlama

Satın alma

Üretim

Stoklama

Tersine tedarik zinciri


7.Soru

Depolama koşulları, ürünün ambalajlanması, taşıma araçlarının ve taşıma yönteminin belirlenmesi gibi konuların değerlendirildiği lojistik faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?


Üretim lojistiği

 

Dağıtım lojistiği

 

Tersine lojistik

 

Tedarik lojistiği

Servis lojistiği


8.Soru

  1. Ürünün ambalajlanması
  2. Dağıtım depolarının yeri
  3. Depolama koşulları
  4. Talep edilmiş olan ürün miktarı ve teslim zamanı

Yukarıdakilerden hangileri dağıtım lojistiği kapsamındadır?


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik maliyetlerden depolama başlığı altında yer alır?


Gümrük ve sigorta giderleri

 

Elleçleme

 

Elde bulundurma maliyetleri

 

Ofis personeli giderleri

Satın alma


10.Soru

1. Müşteri hizmet düzeyini artırmak 2. Sipariş çevrim süresini artırmak 3. Sipariş karşılama oranını artırmak Yukarıda verilen tedarik zinciri yönetimi amaçlarından hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız 1

Yalnız 2

1 ve 2

1 ve 3

2 ve 3


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim düzeyi kâr zarar eğrisinin maksimum yüksekliğe eriştiği noktadır?


q2 üretim düzeyi

Kâra geçiş noktası

q3 üretim düzeyi

AVC’nin piyasa fiyatının üstünde gerçekleştiği nokta

Ürün fiyatının maksimum olduğu nokta


12.Soru

Tedarik zinciri birbiri ile bağlantılı pek çok elemanın bulunduğu bir küme durumundadır. Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirini oluşturan kümenin elemanlarından biri değildir?


tedarikçiler

üreticiler 

operatörler

perakendeciler

müşteriler 


13.Soru

Lojistik maliyetler içinde en yüksek paya sahip olan maliyet aşağıdakilerden hangisidir?


Envanter maliyetleri

Malzeme elleçleme maliyetleri

Depolama maliyetleri

Taşıma maliyetleri

İletişim ve bilgi maliyetleri


14.Soru

İlk yatırım maliyetleri yüksektir. Uzun mesafelerde, zamanın esnek olduğu durumlarda önemli bir taşıma türü olarak ortaya çıkar.

Yukarıda özellikleri verilen taşımacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?


Demiryolu

Denizyolu

Boru hatları

Havayolu

Karayolu


15.Soru

Üretim lojistiği nedir?


Bir ürünün ham madde olarak var olduğu başlangıç noktasından tüketiminin gerçekleştiği son noktaya kadar malzeme akışının gerçekleştirilmesidir.

Malzemelerin korumak ya da gerektiğinde kullanmak için bir konulduğu yerdir.

Tesis içerinde kısa mesafeli işlem birimleri arasında malzemeyi uygun araçla en az zararla etkin bir biçimde taşımaktır.

Ürünlerin taşıma işlemi sırasında güvenli ve hasarsız ulaşımının sağlanabilmesi için kullanılan koruyucu araçlardır.

Ürün, yük, ham madde, hizmet vb.’nin bir yerden başka bir yere aktarılması işlemidir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik giderleri arasında yer almaz?


Yönetim

Reklam

Taşıma

Depolama

Stok


17.Soru

Lojistiğin bir parçası olan dağıtım sistemlerinin plansız bir şekilde yürütüldüğü dönem hangisidir?


1900'lü yılların başı

1950'li yıllar

1960'lı yıllar

1970'li yıllar

1980'li yıllar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirindeki işletmelerin bilgi paylaşımına gitmesinin sonuçlarından biri değildir?


Tedarik zincirinde değişkenliğin artırılmasına yardımcı olur.

Promosyonlar ve pazardaki değişimlere karşı tedarikçilerin daha iyi tahminlerde bulunmasına yardımcı olur.

Üretim ve dağıtım sistem ve stratejilerinin koordinasyonuna olanak sağlar.

Perakendecilerin müşterilere daha iyi hizmet sunmasına olanak sağlar.

Perakendecilerin tedarik problemlerine daha hızlı biçimde tepki verme ve uyum sağlama olanağı sağlar.


19.Soru

Eğer bir işletme piyasanın kötüleşeceğini tahmin etmesine rağmen faaliyetlerine son verme durumunda bunu gerçekleştirmez ise aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile karşılaşır?


Sabit ve değişken maliyetleri üstlenmek zorunda kalır

Diğer işletmeler ile bütünleşmeye gider

Müşteri hizmetlerini kapatır

Uzun ve kısa dönem ortalama maliyetler ortalama maliyete eşit olur

Yüksek ücretli çalışanların iş akdini fesheder


20.Soru

Türkiye'de ulaştırma ve depolama büyüme oranı 2012-2014 arasında hangi düzeydedir?


%4-5

%6-7

%2-3

%8-9

%10-11