Lojistik İlkeleri Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde malzeme ve yarı mamullerin; satın alma, iç kontrol, taşıma, depolama işlemleri gerçekleştirilmektedir? 


perakende lojistiği

dağıtım lojistiği

tersine lojistik 

tedarik lojistiği 

üretim lojistiği


2.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi boru hatları için doğrudur?


Sınırlı ağ yapısına sahip olması

 

Çok yönlü müşteri hizmeti sunması

 

Acil küçük gönderilerin taşınması

Verimsiz olması

Zamana duyarlı olması


3.Soru

Tesis içerisinde ürünün; depolama, sipariş, sipariş hazırlama, stok yönetimi, tesis içi taşıma vb. gibi işlemlerini içeren lojistik türü hangisidir?


Üretim Lojistiği

Tedarik Lojistiği

Dağıtım Lojistiği

Kaynak Lojistiği

Merkezi Lojistik


4.Soru

Taşımacılık düzenlemelerinin olduğu, bilgi sistemleri ve iletişim teknolojisinde hızlı gelişmelerin görüldüğü dönem hangisidir?


1950'li yıllar

1960'lı yıllar

1970'li yıllar

1980'li yıllar

1990'lı yıllar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler tarafından dış kaynak kullanımını gündeme getiren çabalar arasında yer almamaktadır?


Pazarda yaşanan değişime uyum sağlayabilme

Olası krizlerden daha az etkilenme isteği

Bilgi birikimi

Güncel teknolojilerden yararlanma

Çeşitlendirme stratejisini kullanma


6.Soru

........ ürünlerin ham madde aşamasından üretim ortamına, oradan da tüketim merkezlerine kadar dağıtımına kadar bütün bir faaliyetler dizisinin gerçekleşmesinde rol oynayan ara birimlerdir. ......... ise malların korunduğu ve müşteri siparişlerine göre hızlı, sık ve kapsamlı sevkiyatlara elverişli büyük hacimli ...............

Yukarıdaki paragrafta boşluğa gelecek uygun kavramları bulunuz


Antrepo/Ambar/Dağıtım merkezi

Depo/Hub/Aktarma noktası

Ulaşım merkazı/Hub/Dağıtım merkezi

Dağıtım merkezi/Depo/Aktarma

Depo/Dağıtım merkezi/Depo


7.Soru

Taşımacılık türleri bir veya daha fazlasının kullanılmasına göre sınıflandırılmaktadır.

Bu sınıflar;

• Tek modlu (tekil) taşımacılık

• Çok modlu taşımacılık

• Modlar arası (İntermodal) taşımacılık

• Kombine taşımacılık

taşımacılıktaki taşıma zincirinin büyük kısmının demir yolu, deniz yolu ya da iç su yolu ile gerçekleştirildiği, başlangıç ve bitiş noktalarında kara yolunun olabildiğince kısa olarak yer aldığı bir taşıma sistemi biçiminde yukarıda belirtilen hangi taşımacılık türünü açıklamaktadır?


Tek modlu taşımacılık

Çok modlu taşımacılık

Modlar arası taşımacılık

Kombine taşımacılık

Hiçbiri


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü parti lojistik işletmelerinin temel özelliklerinden biri değildir?


Alanında uzman olmaları

Süreç yönetimine yönelmeleri

Müşteriye özgün çözümler üretmeleri

Riski paylaşmaları

Kısa dönemli iş birliğini tercih etmeleri


9.Soru

Tedarik zinciri optimizasyonuna yönelik yapılan çalışmaların sağladığı katma değerler içerisinde en düşük oran aşağıdakilerden hangisine aittir?


Lojistik masrafların azaltılması

 

Talep tahmin başarısı

 

Verimlilik ve  kapasite artışı

 

Sipariş karşılama oranının iyileştirilmesi

Tedarik çevrim süresinin kısaltılması


10.Soru

U¨çüncü parti lojistik hizmet sağlayıcılar ile bu işletmelerden dış kaynak hizmeti alan işletmeler arasındaki ilişkiler büyük önem taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü parti lojistik işletmelerinin temel özelliklerinden biri değildir?


standart çözümler üretirler

alanlarında uzmandırlar

riski paylaşırlar

süreç yönetimine yönelirler

iş birliğine yatkındırlar


11.Soru

Tedarik zincirlerinin ulusal sınırların dışına genişlemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 


teknoloji

iklim

coğrafya

maliyet

iş gücü


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik yönetiminin sürdürülebilirlik amaçlarından biri değildir?


Yük araç ve kap takibi

Yaşam çevrim desteği

Çevresel duyarlılık

Yedek parça ve ambalaj malzemesi

Hurda geri toplama


13.Soru

Lojistik nedir?


Bir ürünün ham madde olarak var olduğu başlangıç noktasından tüketiminin gerçekleştiği son noktaya kadar malzeme akışının gerçekleştirilmesidir.

Tesis içerinde kısa mesafeli işlem birimleri arasında malzemeyi uygun araçla en az zararla etkin bir biçimde taşımaktır.

Ürün, yük, ham madde, hizmet vb.’nin bir yerden başka bir yere aktarılması işlemidir.

Malzemelerin korumak ya da gerektiğinde kullanmak için bir konulduğu yerdir.

Ürünlerin taşıma işlemi sırasında güvenli ve hasarsız ulaşımının sağlanabilmesi için kullanılan koruyucu araçlardır.


14.Soru

Müşteri ile işletme arasında iletişimin kurulduğu lojistik süreci hangisidir?


Tedarik lojistiği

Üretim lojistiği

Dağıtım lojistiği

Geri dönüş lojistiği

Tersine lojistik 


15.Soru

Hangisi/ hangileri temel lojistik faaliyetler içerisinde yer alır?

I. Taşıma

II. Stok Yönetimi

III. Depo Yönetimi


Yalnız I

Yalnız II

I-III

I-II

I-II-III


16.Soru

I. Hizmet düzeyini arttırma II. Toplam lojistik maliyetini azaltma III. Fiyat yapısına göre satın alma IV. Lojistik sistemin yönetimindeki etkinsizliğin giderilmesi Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri tedarik zincirinde yer alan tesislerde stok bulundurulmasının nedenleri arasındadır?


Yalnız I

 

I ve II

 

I,II ve III

 

I ve IV

I, II, III ve IV


17.Soru

Malzemenin temin edilmesinden ürünün üretilmesine ve tedarik zincirinde sonraki aşamaya ulaştırılmasıyla ilgili akışı gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetleri kapsayan lojistik işlemi hangisidir?


Sipariş alımı

Provizyon

Toplayıcılar

Dağıtıcılar

Dönüşüm


18.Soru

üretim düzeyindeki başabaş noktasına ne ad verilir?


toplam maliyet

marjinal maliyet

toplam hasılat

kara geçiş noktası

marjinal hasılat


19.Soru

Aşağıda hangi taşımacılık türü özellikleri verilmiştir?

Güçlü Yanları: Hız Yükün korunması Esneklik

Sınırlılıkları: Erişim Yüksek Maliyet Düşük kapasite

Temel Rol: Ulusal ve uluslararası acil küçük gönderilerin taşınması

Temel Ürün Özellikleri: Düşük hacimde yüksek değerli bitmiş ürünler Zamana duyarlı

Örnek Ürünler: İlaç, ticari teslimatlar


Kara yolu

Demir yolu

Boru hattı

Deniz yolu

Hava yolu


20.Soru

Yüklerin bir taşıma birimi veya aracı içerisinde iki veya daha fazla ulaştırma türü ile taşınması olarak tanımlanan taşıma türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kombine taşımacılık

İntermodal taşımacılık

Ro-Ro taşımacılığı

Çok modlu taşımacılık

Tek modlu taşımacılık