Lojistik İlkeleri Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I.Üretimin dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleşmesi II.Üretilen ürünlerin yerel pazarın haricinde dünya pazarına sunulması III.Ekonomik ayrışmanın artması IV.Üretim sistemlerinin gelişmesi ve ilerlemesi Yukarıda verilen maddelerden hangisi veya hangileri lojistiğin küreselleşmesindeki unsurlardır?


 I ve II

 

Yalnız I

 

II, III ve IV

 

Yalnız III

I, II ve IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlara girmelerinin avantajlarından biri değildir?


Karşılaştırmalı üstünlüklerden yararlanmak

Vergi avantajları sağlamak

Ürünün pazarda kalma süresini uzatmak

Rekabet edebilmek veya rekabetten kaçınmak

Kârı azaltmak


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü parti lojistik işletmelerinin temel özelliklerinden biri değildir?


Riski paylaşan

Kısa süreli ancak etkin işbirliği sağlayan

Alanında uzman

Süreç yönetimine yönelen

Müşteriye özgün çözümler üreten


4.Soru

Aşağıda yer alan E-Lojistik ve Geleneksel Lojistik arasındaki farklılıklardan hangisi talep türünü ifade etmektedir?


Büyük hacim - Küçük hacim

Durağan - Dönemsel

Stratejik - Kimliği Gizli

İtme sistemi - Çekme sistemi

Tek bağlantı - Tüm tedarik zinciri


5.Soru

Genişletilmiş bir tedarik zincirinde farklı fonksiyonları yerine getiren işletmelerin bir araya gelmesinden oluşan gruplar söz konusudur. Bu gruplarda tedarikçiler, üreticiler, ..........., perakendeciler ve ürünleri kullanan son müşteriler ile birlikte bu işletmelerin faaliyetlerini yerine getirmede destek sağlayan hizmet işletmeleri yer almaktadır. Cümledeki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır? 


denetleyiciler

operatörler

yöneticiler

uzmanlar

distribütörler


6.Soru

  • Her türlü yük için tüm hava şartlarında kullanılabilir.
  • En ucuz taşıma biçimidir.
  • Çok büyük miktarda kuruyük, sıvı ve gaz halinde malzeme taşınabilir.

 Bu maddeler aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Deniz Yolu Taşımacılığı

Kara Yolu Taşımacılığı

Hava Yolu Taşımacılığı

Demir Yolu Taşımacılığı

Boru Hattı Taşımacılığı


7.Soru

Radyoaktif maddelerin emniyetli biçimde taşınmaları için tavsiye edilen prosedürler hangi kurum tarafından belirlenir?


Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Tehlikeli Maddeler Uzmanlar Alt Komitesi

Birleşmiş Milletler Koruma Fonu

Uluslararası Atom Enerji Ajansı 

NATO

Uluslararası Sivil Güvenliği Ajansı


8.Soru

U¨retim lojistiği, tedarik lojistiğini tamamlayan bir süreçtir. Aşağıdakilerden hangisi üretim lojistiği aşamalarından biri değildir?


depoya giriş 

üretim siparişi açma 

üretim 

satın alma taleplerinin oluşturulması 

dağıtım için depodan mal çekme 


9.Soru

I.   Yatırım ve işletme maliyetleri II.  Davranış şekline göre maliyetler III. Gerçekleşme durumuna göre maliyetler Yukarıdakilerden hangileri sınıflandırılmış maliyet türlerindendir?


I ve III

I, II ve III

II ve III

I ve II

Yalnız III


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticaret alanında yaşanan gelişmelerin lojistik alanına başlıca etkilerinden birisi değildir?


Kombine taşımacılık

Stratejik iş birlikleri

Depolama yönetimi

Üçüncü parti lojistik

Çapraz sevkiyat


11.Soru

Demir yolu taşımacılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


En eski taşımacılık modudur.

Uluslararası taşımacılıkta önemli bir yere sahip bulunmaktadır.

 

En pahalı ve hızlı olan taşımacılık modudur.

 

Ölçek ekonomisi ve istihdam yaratma olanakları açısından avantaj sağlar.

Özellikle uzun mesafelerde güvenli ve ekonomik bir taşıma yoludur.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tedarik lojistiği ile ilgili doğru olarak verilmiştir?


İşletmenin malzemenin kaynağından ham madde, yarı mamul vb. girdilerinin üretim noktalarına akışıyla ilgili işlemlerini içermektedir. 

Malzemenin işlenmesi süresi boyunca istenilen yere, istenilen zamanda ve sayıda ulaştırılması, paketlenmesi, depolanması gibi faaliyetleri içermektedir.

Ağırlıklı olarak gelen malzeme ve yarı mamullerin ürüne dönüştürülmesi sırasında yapılan fabrika içi taşımaları ve geçici depolama işlemlerini içerir. 

Bu süreçte üretimi tamamlanan ürünler pazara ve müşteriye ulaştırılmaktadır. 

Bu süreç müşteri ile işletme arasında iletişimin kurulduğu aşama olmasından dolayı ayrıca önemlidir. 


13.Soru

Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili düzenlemelere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Tehlikeli maddeleri taşımada meydana getirecekleri tehlikelere göre gruplandırır

Tehlikeli maddelerin taşınmasına uygun paketlerin özelliklerini belirler

Taşınma esnasında tehlikeli maddeleri tanımlamak üzere ortak tehlike etiketlerini ve
diğer tanımlayıcı işaretleri belirler.

Tehlikeli maddelerin taşınmasında sağlanacak standart dokümanları zorunlu hâle getirir

Birlikte tehlikeli reaksiyona giren tehlikeli maddelerin ayrılmadan düzenli bir şekilde gitmesini  sağlayacak prensipleri ortaya koyar.


14.Soru

İşletmenin belli bir tarihteki mali durumunu temel denge şeklinde gösteren finansal durum tablosuna ne ad verilir?


Gider tablosu

Gelir tablosu

Kar-zarar eğrisi

İzleme raporu

Bilanço


15.Soru

  1. İşletmelerin, işletme içinde ve dışında ilgili taraflarla iş birliği içerisinde çalışmanın yarattığı faydayı görmeleri.
  2. Müşteri taleplerini karşılayabilen işletme sayısının artması ve bunun rekabeti artırması.
  3. Artan rekabet koşullarının, işletmelerin müşterilerinin taleplerini hızlı bir şekilde karşılamaya zorlaması.
  4. Ürün yaşam eğrisinin kısalması karşısında işletmelerin süreçlerinde esnek olmalarını gerektirmesi.

Yukarıdakilerden hangisi tedarik zincirinin gelişmesini etkileyen faktörlerdendir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


16.Soru

Bir tedarik zinciri içerisindeki işletmede kısa dönemi içeren günlük işlemlere ilişkin alınan kararlara ne ad verilir?


Stratejik Kararlar

Taktik Kararlar

Operasyonel Kararlar

Finansal Kararlar

Yatırım Kararları


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bilginin tanımı ile daha yakından ilişkilidir?


Sanatçı ile yöneldiği nesneden doğan bilgidir.

 

Görüş ve nesne ilişkisi vardır.

 

Deneysel süreçlere dayanır.

 

Evrenin niteliği ve gözlemlere dayanır.

Doğru, güvenilir, kıyaslanabilir, karşılaştırılabilir olmalıdır.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetinin “doğru ürünü, doğru miktarda, doğru koşullarda doğru yerde, doğru zamanda, doğrumüşteri için, doğru maliyetle gerçekleştirilmesini gerekli kılan unsurlardan değildir?


Yüksek enerji maliyetleri

Çevre etkilerine gösterilen duyarlılık

Sanayi üretiminde en yüksek düzeyde stok bulundurma eğilimi

iç ve dış turizm etkinliğinin artış göstermesi

Üretim ölçeğinin kitlesel üretime uygun hâle getirilmesi


19.Soru

Lojistik faaliyetlerin çevreye en az zarar verecek şekilde gerçekleştirilmesini hedefleyen yeşil lojistik kavramının ortaya çıkmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Maliyetlerin düşürülmek istenmesi

 

Sektördeki iş adamlarının bilinçlenmesi

 

Lojistik ağlarının birleştirilmek istenmesi

 

Batı ülkelerindeki tüketici bilinci

Lojistik sektöründeki teknolojik gelişmeler


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kara yoluyla tehlikeli madde taşınmasıyla ilgili temel düzenlemedir?


ADN

ADR 

RID 

ICAO - TI 

IMDG Kod