Lojistik İlkeleri Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

aşağıdakilerden hangisi lojistik kapsamında ele alınabilecek faaliyetlerden birisi değildir?


stok talebi

sipariş işleme

tedarik

paketleme

aracılık


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yılların ortalarına doğru gelişen durumlardan birisidir?


İşletmeler üretilen malların tüketilmesine odaklanmıştır.

 

Drucker, lojistik ve dağıtım konularında bilinenlerin az olduğunu iddia etmiştir.

 

Nakliye ekonomisi dersleri okutulmaya başlanmıştır.

 

Pazarlamaya olan yaklaşım gelişmeye başlamıştır.

Fiziksel tedarik ve fiziksel dağıtım süreçlerinin bir arada değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde taşıma işleri komisyoncularının sağladığı katkılar bir arada verilmiştir?

  1. En ekonomik nakliye rotası
  2. Nakliye için evrak toplamak
  3. Sigorta ve hak talebi
  4. Risk analizi


I ve II

 

II ve III

 

III ve IV

 

I,II ve III

I, II, III ve IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri içerisinde yer alabilecek elemanlar arasında bulunmaz?


Tedarikçiler

Üreticiler

Dağıtımı sağlayan işletmeler

Koordinatörler

Müşteriler


5.Soru

Kendisinden beklenen yararın elde edilemeyeceği kesinleşen giderler, aşağıdaki seçeneklerde verilen kavramlardan hangisine dönüşür?


Üretim çıktısına

 

Dönem giderine

 

Faaliyet hacmine

 

Genel üretim giderlerine

Dönem zararına


6.Soru

Seçeneklerden hangisi lojistik maliyet unsurlarından birisidir?


Elleçleme maliyeti

Gerçekleşme durumuna göre maliyetler

Kararlarda kullanım amacına göre maliyetler

Geçerli veya geçersiz maliyetler

Ek (marjinal) maliyetler


7.Soru

Üretilen mamul/ hizmet maliyetini, tüm maliyet unsurlarını kapsayacak şekilde belirlemeyi benimseyen maliyetleme sistemine ne ad verilir?


Tam maliyet sistemi

Kısmi maliyet sistemi

Sipariş maliyeti sistemi

Safha maliyeti sitemi

Yarı zamanlı maliyet sistemi


8.Soru

Toplam hasılat ile toplam maliyet arasında, farkın hasılat lehine en yüksek olduğu üretim düzeyi aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?


Kâr minimizasyonu

Kâr maksimizasyonu

Kâr dengesi

Kâr sabiti

Kâr seviyesi


9.Soru

Lojistik maliyetlerden kira, elleçleme, paketleme gibi giderler aşağıdaki kalemlerden hangisinde yer alır?


Taşıma giderleri

Depolama giderleri

Stok giderleri

Yönetim giderleri

Dışsal giderler


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerinden değildir?


Vergi yönetimi

 

Taşıma

 

Stok yönetimi

 

Bilgi yönetimi

Ambalajlama


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli maddenin ait olduğu sınıf belirlemez?


Kullanılabilecek paket tipi

Tehlikeli maddelerin nerelerde depolanacakları

Taşıma araçlarında nereye yerleştirilecekleri

Tehlikeli maddenin miktarı

Kargo konteynerlerinde bir arada taşınabilecek tehlikeli madde sınıfları


12.Soru

Dışarıdan lojistik hizmeti sağlayıcıların yönetimi, üretim planlaması, zaman yönetimi, montaj, bakım, müşteriler ve bilişim teknolojisi ile ilgili hizmetler,
tersine lojistik işlemleri gibi faaliyetlerle ilgili gider ve zararlar aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?


Taşıma maliyeti

Depolama maliyeti

Elleçleme maliyeti

Stok yönetimi maliyeti

Diğer lojistik maliyetler


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik etkili olmayan gümrük rejimlerinden biridir?


Gümrük antrepo rejimi

Geçici ithalat rejimi

Transit rejimi

Hariçte işleme rejimi

Dâhilde işleme rejimi


14.Soru

Uluslararası Kara Yolu Taşımacılık Anlaşması kısaca aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?


CMR

TIR

IRU

FIATA

IRT


15.Soru

Malzemelerin tedarik edildiği, bu malzemelerin yarı mamul ve mamullere dönüştürüldüğü ve bu mamullerin müşterilere dağıtım işlemlerinin yerine getirildiği tesisler ve dağıtım seçeneklerinin oluşturduğu yapıya ne ad verilir?


Tedarik zinciri

Tedarik sistemi

Tedarik organizasyonu

Tedarik süreci

Tedarik anlaşması


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetleri arasında yer alır?


Üretim lojistiği

Tüketim lojistiği

Doğal lojistik

Sade lojistik

Genel lojistik


17.Soru

Avrupa Komisyonu 2050 yılına kadar AB düzeyinde ele alınmasını önerdiği politik eylemlere ilişkin “Tek Avrupa Taşımacılık Alanına ilişkin Yol
Haritası - Rekabetçi ve Kaynak Etkin Bir Taşımacılık Sistemine Doğru” isimli “Taşımacılık Beyaz Kitabı’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Daha fazla enerji tasarrufu sağlayan modların kullanımı da dâhil olmak üzere, multimodal lojistik zincirlerinin performansını optimize etmek

Verimli ve yeşil taşıma koridorları sayesinde, 300 kilometrenin üstündeki kara yolu
taşımacılığının 2030 itibariyle yüzde 30’u, 2050 yılı itibariyle de yüzde 50’sini demir
yolu veya deniz yoluna kaydırmak

2030 yılına kadar tam fonksiyonel ve AB çapında multimodal TEN-T ‘çekirdek ağı,
2050 yılına kadar da yüksek kalitede ve kapasitede bir ağ ile bunlara ilişkin bilgi hizmetleri geliştirmek

Bilgi sistemleri ve pazar-tabanlı girişimlerle taşımacılık ve altyapı kullanımının verimliliğini artırmayı sağlamak

2020 yılına kadar her ülke için  taşıma bilgi, yönetim ve ödeme sistemine 
çerçeve oluşturma


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde malzeme yönetimine ait lojistik süreçlerin alt başlıkları doğru olarak verilmiştir?


Tedarik ve Üretim Lojistiği

 

Tedarik ve Dağıtım Lojistiği

 

Üretim ve Dağıtım Lojistiği

 

Dağıtım ve Ters Lojistik

Tedarik ve Ters Lojistik


19.Soru

Tek ve aynı taşıma ünitesi ya da aracıyla birden fazla taşımacılık türü kullanılarak yapılan bu taşıma türünde taşımacılığın önemli bölümü, demir ya da deniz yolları ile gerçekleştirilir. Bu taşıma türüne ne ad verilir?


Tek Modlu Taşımacılık

Modlar Arası Taşımacılık

Çoklu Taşımacılık

Multi Modlu Taşımacılık

Kombine Taşımacılık


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız ihracatta kullanılan aracılardan biridir?


yerel organizasyonlar

ticaret işletmeleri

ihracat yönetimi firmaları

acente ve distribütörler

şirketin pazarlama faaliyetlerini üstlenen işletmeler