Lojistik İlkeleri Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Deniz yoluyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir şirketin hangi sözleşme belgesine uyma yükümlülüğü yoktur?


Chicago Sözleşmesi

SOLAS

MARPOL

CSC

IMO


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticaret alanında yaşanan gelişmelerin, lojistik alanındaki başlıca etkilerinden biri değildir?


Stratejik iş birlikleri 

Depolama yönetimi 

Bankacılık ve kur işlemleri ve farklılıkları

Üçüncü parti lojistik (3PL) 

E-Ticaret


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir tedarik zincirinde en aza indirilmek istenen maliyetler arasında değildir?


Ham madde maliyetleri

Stok bulundurma maliyetleri

Satın alınan malın taşıma maliyetleri

Direkt ve endirekt üretim maliyetleri

Yönetim maliyetleri


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar verme amaçlarına göre sınıflandırılan maliyetlerden biri değildir?


Geçerli veya geçersiz maliyetler

Ek maliyetler

Birim maliyetler

Fırsat maliyeti

Kontrol edilebilen veya kontrol edilemeyen maliyetler


5.Soru

I. Herhangi bir varlığa sahip olabilmek için katlanılan bedeldir.

II. Bir hizmetten yararlanabilmek için katlanılan bedeldir.

III. Hedeflenen sonuca ulaşmak için katlanılması gereken fedakârlıkların para ile ölçülebilen tutarıdır.

Hangisi ya da hangileri maliyete ilişkin doğru ifadelerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I, II

II, III

I, II, III


6.Soru

Sonsuz insan ihtiyaçları, kıt kaynaklar ve maksimum fayda gibi tanımlamaları içeren ve dağıtım, tüketim, ticaret ve üretim gibi olguları da inceleyen bilim aşağıdakilerden hangisidir?


İktisat

Lojistik

Hukuk

İşletme

Mühendislik


7.Soru

Otoyol ve köprülerde uygulanan OGS sistemi aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ile bağlantılıdır?


RFID

 

EDI

 

Barkod

 

Bilgi yönetimi

Elleçleme


8.Soru

Tedarik zinciri içindeki lojistik süreçlerde karar vericilerin en önemli dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?


Bilanço

Nitelikli bilgi

Varlık

Borç

Öz sermaye


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lojistik Performans Endeksinin araştırdığı konulardan biri değildir?


Gümrük süreçlerinin verimliliği

Taşımacılıkta popüler rotalar

Taşımacılık ve ticaret açısından lojistik altyapı

Rekabetçi maliyetlerle taşıma organizasyonu kolaylığı

Lojistik hizmetlerin kalitesi ve rekabetçiliği


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küresel mali krizin lojistik sektörüne etkilerinden biri değildir?


Lojistik işletmelerinin düşük kapasite ile çalışması

Gemi siparişlerinin iptal edilmesinin yaygınlaşması

Karayolu yük taşımaları hacmi azalmıştır.

Konteyner taşımacılığına yönelik talepteki oranın artması

Navlunlar azalmıştır.


11.Soru

  1. Hızlı yanıt
  2. En az maliyet
  3. Kalite
  4. En fazla stok

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri  lojistik yönetiminin amaçları arasında yer alır?


Yalnız I

 

I ve II

 

I,II ve III

 

I ve IV

I, II, III ve IV


12.Soru

Dünya’da en çok lojistik merkezin bulunduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?


İtalya

 

Almanya

 

Türkiye

 

Japonya

İspanya


13.Soru

Malların bir yerden başka bir yere taşınması sırasında karşılaşacakları tehlikelere karşı sigortalanması hangi sigorta kapsamındadır?


Nakliye sigortası

 

Uluslararası karayolu eşya taşıma sözleşmesi

 

Hukuki sorumluluk sigortası

 

Taşıyıcı sorumluluk sigortası

Yurtiçi taşıyıcı mali sorumluluk sigortası


14.Soru

I. Malzeme İhtiyaç Planlamasının çalıştırılması II. Üretim siparişi açma III. Üretim IV. Depoya giriş Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri üretim lojistiğinin aşamalarındandır?


Yalnız I

 

I ve II

 

I,II ve III

 

I ve IV

I, II, III ve IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin uluslararası pazarlara girmelerinin sağladığı avantajlardan değildir?


Rekabetten kaçınmak

Karşılaştırmalı üstünlüklerden yararlanmak

 

 İhracata yönelik uygulanan teşvikler

Vergi avantajları sağlamak

Kârı korumak


16.Soru

Ürünün kullanım veya ömrü sonunda yeniden üretim, geri dönüşüm veya uygun şekilde yok etme amacı ile oluşan dönüşler hangi lojistik sürecine girer?


Tedarik lojistiği

Provizyon

Dağıtım lojistiği

Üretim lojistiği

Tersine lojistik


17.Soru

Lojistik sektörünün daha da önemli hale gelmesinde aşağıda yaşanan gelişmelerden hangisinin katkısı olduğu söylenemez?


Sovyetler Birliği’nin kurulması

Konteynerin bulunması

Avrupa Birliği’nin ortak para birimine geçmesi

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dünya Ticaret Örgütüne üye olması

Avrupa Birliği’nin üye sayısını 27’ye yükseltmesi ile oluşan daha büyük ve daha geniş ticaret bölgeleri


18.Soru

______, herhangi bir varlığa sahip olabilmek veya bir hizmetten yararlanabilmek için katlanılan bedeldir.

Yukarıdaki boşluğa, aşağıdaki kavramlardan hangisi gelir?


Gider

Varlık

Maliyet

Harcama

Dönem gideri


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ek (marjinal) maliyetler ile ilgili doğru bir bilgidir?


Kararı etkileyen seçenekler arasında farklılık gösteren ve alınacak kararı değiştiren maliyetlerdir.

 

Bir karar seçeneğinin tercih edilmesi nedeniyle seçilmemiş olan en iyi seçeneğin mahrum kalınan geliri olarak tanımlanır.

 

Birim yöneticisinin kararı ve etkisiyle değiştirilebilen giderlerdir.

 

İşletme ile ilgili herhangi bir kararın alınmasında etkili olan maliyetlerdir.

Her bir ek çıktının toplam üretim maliyetinde meydana getirdiği artıştır.


20.Soru

Tedarikçilerden müşterilere uzanan ürün akışı ile müşterilerden tedarik zincirine ters yönlü iade, servis, geri dönüşüm ve imhalardan oluşan akış hangisidir?


Malzeme akışı

Bilgi akışı

Parasal akış

Tedarikçiler

Distribütörler