Maliye Politikası 2 Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Potansiyel büyüme oranı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 


Üretim faktörlerinin değişmesi bu oranı değiştirmez

 

Zaman faktörü ile statik bir ilişki içerisindedir

 

Teknoloji koşulları bu oranı etkiler

 

Uzun dönemli bir yaklaşımdır

 

Fiili büyüme oranı ile aynı anlama gelmektedir

 


2.Soru

Gelişmekte olan ülkelerde geleneksel tarım kesimi ile modern sanayi kesimi arasındaki ilişkiyi inceleyen ekonomik model aşağıdakilerden hangisidir?

 


İkili yapı modeli

 

Üçlü ekonomik yapı

 

Merkezi ekonomi modeli

 

Gelişmiş ekonomi modeli

 

Yapısal uyum modeli

 


3.Soru

Kuznets Hipotezi’ne göre gelişmenin ileri aşamalarında gelir dağılımının düzelmeye başlaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 


Talep yönlü büyümenin sürdürülebilmesi

 

Dış ticaretin gelişmesi

 

Faizlerin düşmesi

 

Kamu harcamalarının artması

 

Borçlanmanın azalması

 


4.Soru

I. Bir ülkenin kalkınması ve büyümesi birbiri ile ilişkilidir.

II. Ortalama yaşam beklentisi sosyal ve ekonomik ölçütlerdir.

III. Uzun ve sağlıklı yaşam süresi ortalama yaşam süresi ile yapılmaz.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 


II ve III

 

I ve III

 

I ve II

 

I, II ve II

 

Yalnız II

 


5.Soru

I. Maden sanayi

II. Mensucat sanayi

III. Selüloz sanayi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 1934 yılındaki Birinci Sanayi Planında yer almıştır?

 


I ve III

 

I ve II

 

II ve III

 

Yalnız II

 

I, II ve III

 


6.Soru

Devletçilik politikalarının başlatılmış olduğu Birinci Sanayi Planı hangi yılda uygulamaya koyulmuştur?

 


1934

 

1935

 

1936

 

1937

 

1938

 


7.Soru

Bir ekonomide vergi idaresinin vergi toplama ve vergi mükelleflerinin vergi ödeme çabaları sonucunda vergi kapasitesinin kullanılabilen bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

 


Vergi uyumu

 

Vergi kapasitesi

 

Vergi gayreti

 

Vergi dengesi

 

Vergi potansiyeli

 


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak kararları doğrultusunda uygulanan programın temel bileşenlerinden birisidir?

 

 


İçe kapılı bir büyüme

 

Döviz kuruna devlet müdahalesi

 

İthal ikameci bir politika

 

Döviz kurunun serbest piyasada belirlenmesi

 

Yüksek ücret politikası

 

 


9.Soru

Belirli gelişme oranında ne oranda istihdam artışı sağlanabileceğini ampirik olarak saptayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 


Taylor kuralı

 

Okun kuralı

 

Sosyal gelişmişlik ölçütü

 

Fisher kuralı

 

Büyüme kuramı

 


10.Soru

Safi milli gelir hesaplaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 


Gayri safi milli gelir – Amortismanlar

 

Gayri safi milli gelir – Amortisman – Dolaylı vergiler

 

Gayri safi milli gelir + Amortisman + Sübvansiyonlar

 

Gayri safi milli gelir – Amortismanlar – Sübvansiyonlar

 

Gayri safi milli gelir + Dolaysız vergiler

 


11.Soru

I-Mensucat

II-Madencilik

III-Selüloz

IV-Seramik

V-İnşaat

 

Yukarıdaki sanayi dallarından hangileri 1. Sanayi Planında yoğunlaşılan alanlardandır?

 

 


I, II, III ve IV

 

II, III, IV ve V

 

I, II ve III

 

II, III ve IV

 

Hepsi

 

 


12.Soru

 

Devlet Planlama Teşkilatı hangi tarihte kurulmuştur?

 

 


1932

 

1934

 

1945

 

1950

 

1960

 

 


13.Soru

İkili yapı modeli aşağıdaki iktisatçılardan hangisi tarafından öne sürülmüştür?

 


Rostow

 

Solow

 

Domar

 

Harrod

 

Lewis

 


14.Soru

I. Yapısal uyum, 1980’lerde en etkin kalkınma politikası ile eş anlamlı olarak kullanılan, piyasa aksaklıklarını gidererek ekonominin arz tarafını güçlendirmeyi amaçlayan kalkınma stratejisidir.

II. Kısa dönem politika alternatiflerinden arz-yönlü politika istikrar amaçlıdır.

III. Kısa dönem politika alternatiflerinden talep-yönlü politika yapısal uyum amaçlıdır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 


Yalnız I

 

I ve III

 

I ve II

 

I, II ve III

 

II ve III

 


15.Soru

Bir ekonomide, veri üretim düzeyinde, mevcut vergi sistemi ile toplanabilecek vergi miktarı ne olarak adlandırılır?

 


Vergi gayreti

 

Vergi kapasitesi

 

Dolaylı vergi

 

Dolaysız vergi

 

Geçici vergi

 


16.Soru

Planlı ekonomi dönemiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 


Liberal ekonomi politikaları terkedilmiştir.

 

İthal ikamecilik esas alınmıştır.

 

Sanayiyin milli gelir içindeki payının yükseltilmesi hedeflenmiştir.

 

Tarımın milli gelir içindeki payının düşürülmesi hedeflenmiştir.

 

Ücretlerin baskılanarak dış ticarette rekabetçi bir ekonomi yakalanması hedeflenmiştir.

 

 


17.Soru

1980 sonrası tasarrufların arttırılması için alınan önlemlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

 

 


Faiz oranlarının yüksek tutulması

 

Ücretsiz izinlerin kısılması

 

İşsizlik fonu kurulması

 

Verimsiz KİT’lerin kapanması

 

İthalatın özendirilmesi

 

 


18.Soru

I-Amele gruplarının işçi kabul edilmesi

II-Toplumsal Kalkınmanın gerçekleştirilmesi

III-Toprak ağalarına yönelik hükümlerin düzenlenmesi

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 1923 İktisat Kongresi’nde alınan kararlar arasında yer almaktadır?

 


Yalnız I

 

I-II

 

I-III

 

II-III

 

I-II-III

 


19.Soru

Türkiye’nin Beş Yıllık Plan ve Program Dönemi’ne girmesi aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşmiştir?

 


Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulması

 

Marshall Planı’nın kabul edilmesi

 

Paris Anlaşmasının imzalanması

 

İkinci Dünya Savaşı’nın varlığı

 

Çok partili hayata geçilmesi

 


20.Soru

 

Birinci Sanayi Planı kaç yılında uygulamaya sokulmuştur?

 

 


1925

 

1927

 

1929

 

1932

 

1934