Öğrenme Yönetim Sistemleri Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Öğrenme analitiklerinde göz önünde bulundurulması gereken etik konulardan birisidir?


Verinin yönetilmesi, sınıflandırılması ve depolanması.

Verinin hızı ve miktarı

Verinin çeşitliliği

Verinin çekiciliği

Büyük miktarda veri kaydedebilmesi


2.Soru

ÖYS’lerin diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonunda dikkat edilmesi gereken ana temalar  nelerdir?


Güvenlik ve Bakım

Güvenlik ve Performans

Geçerlik ve Güvenlik

Geçerlik ve Bakım

Geçerlik, Performans, Güvenirlik


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetsel bileşenlerden biri değildir?


Canlı ders

Derse kayıt

Roller ve yetkilendirme

Ders yedekleme

Kimlik doğrulama


4.Soru

Toplanan verinin, öğretim kurumlarında pazarlama ve yönetim amaçları doğrultusunda kullanılması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama analitikleri

Öğrenme analitikleri

Akademik analitikler

Maliyet analitikleri

Maliyet çözümleri


5.Soru

Hangisi öğrenenlerin kendi öğrenme süreçleri için, kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirdikleri kişisel öğrenme ortamlarına verilen addır?


Esnek öğrenme ortamları

Dağıtık öğrenme ortamları

Formel öğrenme ortamları

Örgün öğrenme ortamları

Yaygın öğrenme ortamları


6.Soru

Önsel (Apriori) algoritma genellikle hangi durumlarda kullanılabilmektedir?


Hiyerarşik yığın kümelerinde

Sınıflama algoritmaları oluşturmada

Sıralama kümeleri oluşturmada

Regresyon analizi hazırlığında

Birliktelik kurallarının belirlenmesi


7.Soru

........, ÖYS’nin dışında gerçekleştirilen formel veya formel olmayan öğrenme etkinliklerinin izlenmesine
ve raporlanmasına izin veren bir iletişim standardıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


HTML

Google drive

xAPI

BigBlueButton

OAUTH2


8.Soru

ÖYS’lerde kullanılan en temel içerik türlerinden biri de soru ve soru tabanlı içeriklerdir. Soru türlerine bağlı olarak farklı test ya da alıştırma türleri de kullanılabilmektedir. Temel soru türlerinden aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?


Doğru-yanlış

 

Çoktan Seçmeli

 

Çok tercihli

 

Klasik

 

Boşluk doldurma


9.Soru

Öğrenme analitikleri çerçevesinde değerlendirdiğimizde, veri analizini, veri üzerinde yapılan matematiksel
ya da istatistiksel analizler yoluyla verinin ...... dönüştürülmesi olarak düşünebiliriz.

Yukarıda cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Güvenlikle 

Çeşitlilikle

Akademik 

Öğrenme ortamına

bilgiye


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal içerik yönetiminin kurum içi amaçlarından bir değildir?


İç kaynaklarla etkileşimi arttırma 

Süreçlerin geliştirilmesi

Daha iyi karar verebilme 

Anlamlı iş kültürü 

Daha iyi enformasyon kalitesi 


11.Soru

Ölçme-değerlendirme bileşenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

 


Kısa sınav

 

Ödev

 

Not merkezi

 

Tartışma-forum

 

Markalaştırma


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ÖYS dışında da öğrenenlerin değerlendirilmesini sağlayabilecek bir standarttır?


xAPI

AICC

SCORM

Cmi5

HTML sayfalar


13.Soru

Öğrenme yönetim sistemi(ÖYS) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Eğiticinin önderlik ettiği sınıfların ve e-öğrenme programlarının yönetimini, dağıtımını, izlenmesini ve raporlanmasını yönetmenize yardımcı olur.

Manuel çalışmanın yerini alır.

Zaman kaybına neden olur.

İçeriğinizi, verilerinizi ve öğrenen kitlelerinizi organize etmenizi sağlayan otomasyon sağlar.

Sonuçları ölçmenizi ve talebi tahmin etmenize yardımcı olabilecek verileri rapor eder.


14.Soru

İçerik organizasyon sürecinde iş akış planları ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

 


Üretim süreçlerinin ve görev dağılımının netleştirilmesi

 

Depolama alanlarının organizasyonu

 

Öğrenenlere dönütlerin nasıl verileceğinin netleştirilmesi

 

Kurum dışı paydaşlara düşen üretim görevinin belirlenmesi

 

Takvime konacak önemli tarihlerin belirlenmesi


15.Soru

Hangi öğrenme analitiği, “ne olacak/ne olur?” sorusunu cevaplamada yardımcıdır?


Betimsel analitik

Öngörücü analitik

İleri analitik

Tanılayıcı analitik

Yönerge analitiği


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gizliliği korunan çevrimiçi kaynaklara bireysel erişim için sitelerin izne dayalı erişim kararı veren açık kaynak kodlu bir tek oturum açma sistemidir?

 


SHIBBOLETH

 

OAUTH2

 

SMAL

 

LDAP

 

CAS


17.Soru

Analitiklerin öğretimin kalitesinin artırılması amacıyla kullanılması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Öğrenme analitiği

Öğrenme-öğretme süreçleri

Veri analizi

SWOT analizi

Eğitim teknokrasisi


18.Soru

“………….. bileşeni ile kurum, program ve ders düzeyinde görsel olarak özelleştirmeler yapılabilir.”

 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Not merkezi

Gruplar

Bildirimler

Markalaştırma

Canlı ders


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetsel bileşenlerden biri değildir?

 


Ders yedekleme

 

Kimlik doğrulama 

Derse kayıt

 

Canlı ders

 

Roller ve yetkilendirme


20.Soru

………………. öğrenenlerin ödevlerine, çalışmalarına veya projelerine ilişkin örneklerden oluşan bir öğrenme özgeçmişi olarak değerlendirilebilir. Noktalı yere ne gelmelidir?

 


ePortfolyo

 

eProje

 

eÖzgeçmiş

 

eÖğrenme

 

eÖğrenci