Okulöncesinde Yaratıcılık Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yaratıcı müzik etkinlikleri geliştiren bir öğretmenin geliştirdiği etkinliklerden hangisi yansılama bağlamında değerlendirilemez?


Çocukların ikili eş olup birbirinin hareketini tekrar etmesi.

Birkaç vurma biçimini deneyerek birbirlerini yinelemeleri.

Çocukların bir kez el şıklatmaya bir kez ayak vurmayla karşılık vermeleri.

Farklı vurma biçimlerini birleştirip yeni bir biçim oluşturmaları.

Öğrencilerin öğretmenin el şıklatmasının aynısını ardından yapmaları.


2.Soru

Çocukların çizimlerinde kaç aydan sonra insan yüzlerine kaş-kirpik eklemesi beklenir?


12

18

24

36

48


3.Soru

Okulöncesi dönem çocuğunun  yaratıcılık gelişim süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Çocuğun yaratıcılığı hemen ortaya çıkar.

Sanat programlarının düzenlenmesi gerekir.

Okulöncesi eğitimin en önemli amaçlarından biri çocuğun yaratıcılığını geliştirmektir.

Oyun esnasında çocuğu  izleyerek çocuğun  yaratıcılık potansiyelini nasıl kullandıklarını gözlemleyebiliriz.

Sanat programlarının çocuğun ihtiyaçlarına göre planlanması gerekir.


4.Soru

Hangisi kukla kullanımının avantajları arasında yer almaz?


oyuncak olmasından dolayı çocuk için önem arzetmesi

çocuk tarafından hazırlanabilir olması

çok fark türde yapılailmesi

çocuk tarafından kullanılabilir olması

ekonomik olması


5.Soru

Yaratıcı müzik etkinlikleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Çocuklar çalgı çalmanın ilk aşamasında çalgıları temizler.

Çocuklar, 3-4 yaş aralığında, düzenli bir tempoyu tutturabilir.

Çocuklar, şarkı söylemede ilk başta, kendileri şarkı söylemeyi tercih ederler.

Çocuklar, çalgı çalmanın son aşamasında çalgıları devinimlerine eşlik etmek amacıyla kullanırlar.

Çocuklar, dinlemenin ilk aşamasında basit bir vurmalı çalgıyı çalabilirler.


6.Soru

Çocukların sözcüklerle hareket arasında ilişki kurmalarını sağladığı için, onları yaratıcı dramatizasyona hazırlamada önemli rol oynayan yazın türü hangisidir?


Tekerleme

Parmak Oyunu

Şiir

Bilmece

Bulmaca


7.Soru

Orff yaklaşımında dansa ilişkin teknik bilmek ………………………………………….

Yukarıdaki cümlenin sonunu aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğru şekilde tamamlar?


ustalıktır.

uzmanlık amaçlıdır.

öğretmenin olmazsa olmazıdır.

bedenin hareketini kolaylaştırır.

bedenin hareketini zorlaştırır.


8.Soru

 1. Alkışlamak
 2. Ayağını yere vurmak
 3. Canlı sesler katmak
 4. Dokunmak
 5. Bağırmak

 Yukarıdakilerden kaç tanesi ile çocukların bedensel devinimleri taklit edebilirler?


1

2

3

4

 

5


9.Soru

Çocuğun sanatsal gelişim evreleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Karalama dönemi-şematik dönem-röntgen resim dönemi

Şematik dönem-röntgen resim dönemi-karalama dönemi

Röntgen resim dönemi-karalama dönemi-şematik dönem

Şematik dönem-karalama dönemi-Röntgen resim dönemi

Karalama dönemi-röntgen resim dönemi-şematik dönem-


10.Soru

Ayşe öğretmen sınıfıyla bir sahne çalışması hazırlamaktadır. Ayşe öğretmen çocuklarda ısınma alıştırmaları için aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidir?


Koşma

Tempolu yürüme

Bacakları yavaşça döndürme

İp üzerinde dengede durma

Sağa ve sola doğru zıplama


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dans/devinimin elementlerinden birisidir?


Koşma

Yürüme

Sekme

Enerji

Dönme


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi dönem çocuğun resimlerinde görülen tasarım elemanlarından biridir?


Renk

Anlatım

Kontür

Boya

Hareket


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müziksel zekanın tanımı kapsamında yer almaz?


Renkleri karıştırma

İşitsel dünyayı algılama

Seslerin müziğini duyma

Ritimleri oluşturma

Ezgileri oluşturma


14.Soru

Okulöncesi dönemde yaratıcı yazın türleri;

 1. Dil gelişimini destekler.
 2. Kitap sevgisini destekler.
 3. Okuma konusunda teşvik eder.

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında hangi sonuca varılabilir?


Çocukları erken yaşta yaratıcı yazın türleriyle tanıştırmak bilişsel açıdan yararlıdır.

Yaratıcı yazın türleri, erken yaşta çocukların hayatına girerse erken dil gelişimi görülür.

Yazın türlerinin erken okumaya ve erken yazmaya katkısı olmaktadır.

 

Çocukları erken yaşta yaratıcı yazın türleriyle tanıştırmak dil gelişimi açıdan yararlıdır.

Yaratıcı yazın türleri sosyal-duyuşsal ve bilişsel gelişimi olumlu etkiler.


15.Soru

 1. Eşle birlikte ard arda devinim hareketleri yapmak
 2. Bir yetişkinin beden devinimlerini ardından yapmak
 3. Ayna hareketleri gerçekleştirmek
 4. Dans eden bir arkadaşını gözlemlemek

 Yukarıdakilerden etkinliklerden hangileri yansılama kapsamında yer alır?


Yalnız II

I ve II

I ve IV

I, II ve III

I, II ve IV


16.Soru

Aşağıdaki çocuğun sanatsal evrelerinden hangileri  yaş aralığı ile birlikte doğru verilmiştir?

I-Düzensiz Çizme ve Karalama Dönemi (2-4 yaş)

II-Resimde Saydamlık (Röntgen Resim) Dönemi (6-9 yaş)

III- Şematik Dönem (4-7 yaş)

IV- Sanatsal Gelişim Dönemi(3-5 yaş)


I-II-III-IV

I-II-III

III-IV

II-IV

II-III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi; yaratıcı dans/devinimde uygulama biçimlerinden biri değildir?


Yürüme

Müziğe eşlik

Çalgısal müzik ve tartımsal çalışmalar

Betimsel oyunlar

Ses ve devinim ifadeleri


18.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi, okulöncesi çocuğunun estetik duyarlılığın gelişimini destekleyecek girişimlerden biri değildir?


Sanatçıların okula davet edilmesi

Müze gezisi

Futbol maçı izlemeye gitmek

Cam atölyelerine ziyaret

Çocuk tiyatrosuna gitmek


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi; çocuk yazın türlerinden biri değildir?


Masallar

Öyküler

Romanlar

Şiirler

Makaleler


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "öyküdeki olaylar, ortamlar ve kahramanların resimleri, küçük parçalara bölünmüş renkli kağıtların önceden çizilmiş resimlerin içine yapıştırılması ile yapılan" bir çalışmadır?


Mozaik çalışması

Poster çalışması

Kolaj çalışması

Üç boyutlu çalışmalar

Bülten hazırlama